lampa led

Fototerapia Dermalux – wielozadaniowe światło LED

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux to zabieg wyko­rzy­stu­jący świa­tło ledowe. Tera­pia świa­tłem od dawna jest sto­so­wana do lecze­nia róż­nych scho­rzeń, a ostat­nio szcze­gólną popu­lar­no­ścią cie­szy się foto­te­ra­pia w der­ma­to­lo­gii i medy­cy­nie este­tycz­nej. Kiedy warto zde­cy­do­wać się na foto­te­ra­pię i na jakie efekty możemy liczyć? Naj­now­sza lampa Der­ma­lux LED, z któ­rej korzy­stamy w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski, emi­tuje ener­gię świetlną na trzech dłu­go­ściach, dzięki czemu urzą­dze­nie może być wyko­rzy­sty­wane m.in. do ujędr­nia­nia i odmła­dza­nia skóry, jak rów­nież mini­ma­li­zo­wa­nia roz­stę­pów, blizn, trą­dziku czy zmian łusz­czy­co­wych. Foto­te­ra­pia Der­ma­lux służy rów­nież jako metoda przy­spie­sza­jąca rege­ne­ra­cję skóry po innych, bar­dziej inwa­zyj­nych zabie­gach este­tycz­nych, jak np. mikro­der­ma­bra­zja, pla­styka powiek czy lifting twa­rzy.

Jak działa światło LED emitowane podczas fototerapii Dermalux?

Pro­mie­nie LED, czyli świa­tło dio­dowe, odzna­czają się dużą mocą i mają wie­lo­po­zio­mowe dzia­ła­nie. Świa­tło LED, emi­to­wane przez lampę Der­ma­lux, wpływa korzyst­nie na pro­cesy meta­bo­liczne zacho­dzące w komór­kach skóry, przez co działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­bak­te­ryj­nie. W zależ­no­ści od wska­zań sto­suje się świa­tło:

 • DERMALUX RED LIGHT (świa­tło czer­wone) – szcze­gól­nie korzystny dla osób, które chcą cof­nąć oznaki sta­rze­nia;
 • DERMALUX BLUE LIGHT (świa­tło nie­bie­skie) – wspo­maga wchła­nia­nie sinia­ków i opuch­nięć oraz działa sil­nie prze­ciw­bak­te­ryj­nie;
 • DERMALUX NEAR-INFRARED LIGHT (bli­ska pod­czer­wień) – działa odmła­dza­jąco, wpływa korzyst­nie na pig­men­ta­cję skóry oraz łago­dzi stany zapalne.

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sna, wręcz przy­jemna i odprę­ża­jąca. Jedna sesja zabie­gowa trwa 30–40 minut. Ilość zabie­gów dobie­rana jest indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od potrzeb, zwy­kle to 6–9 zabie­gów.  

Fototerapia Dermalux – kto może skorzystać z zabiegu (wskazania)

Dzia­ła­nie pobu­dza­jące skórę do rege­ne­ra­cji spra­wia, że zabieg foto­te­ra­pii Der­ma­lux jest sku­teczną metodą odmła­dza­jącą nie tylko twarz, lecz także całe ciało. Foto­le­cze­nie Der­ma­lux działa dosko­nale w przy­padku cho­rób skór­nych wyni­ka­ją­cych ze stanu zapal­nego lub infek­cji bak­te­ryj­nej, m.in.:

 • trą­dzik róż­nego pocho­dze­nia – mło­dzień­czy, różo­waty;
 • stany ropne miesz­ków wło­so­wych;
 • ato­powe zapa­le­nie skóry;
 • egzema;
 • łusz­czyca;
 • opryszczka;
 • zmiany uczu­le­niowe;
 • zatkane pory.

Inten­sywny wpływ foto­te­ra­pii na czę­ści skła­dowe komó­rek skóry ini­cjuje sze­reg zmian meta­bo­licz­nych, co pobu­dza komórki do odnowy oraz pro­duk­cji m.in. kola­genu i ela­styny, nie­zbęd­nych do zacho­wa­nia ela­stycz­no­ści i zdro­wia skóry. Sty­mu­la­cja pro­duk­cji kola­genu oraz jed­no­cze­sna poprawa ukrwie­nia skóry znaj­dują zasto­so­wa­nie do reduk­cji zmian, takich jak:

 • bli­zny;
 • roz­stępy;
 • utrata jędr­no­ści, wiotka skóra;
 • zmarszczki;
 • cel­lu­lit;
 • bie­lac­two;
 • opa­rze­nia sło­neczne.

Tera­pia Der­ma­lux spraw­dza się jako spo­sób na odmła­dza­nie nie tylko pod wzglę­dem wygła­dza­nia zmarsz­czek i ujędr­nia­nia, lecz także dla­tego, że zapo­biega nad­mier­nej pig­men­ta­cji skóry oraz łago­dzi już powstałe prze­bar­wie­nia. Za pomocą foto­te­ra­pii możemy zre­du­ko­wać zmiany, takie jak:

 • cie­nie pod oczami;
 • prze­bar­wie­nia sło­neczne;
 • plamy na całym ciele, rów­nież star­cze;
 • posza­rzały odcień cery.

Jeśli inte­re­suje Cię przy­jemny zabieg, który jed­no­cze­śnie relak­suje i popra­wia man­ka­menty urody, umów się na kon­sul­ta­cję w naszym Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.