Fototerapia Dermalux w regeneracji skóry po zabiegach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux, ofe­ro­wana w naszej kli­nice, jest prze­ło­mową metodą lecze­nia skóry, która w krót­kim cza­sie sty­mu­luje jej pro­cesy napraw­cze i rege­ne­ra­cyjne. Jest pole­cana nie tylko oso­bom, które chcia­łyby popra­wić jakość swo­jej skóry albo roz­pra­wić się z pro­ble­mami skór­nymi, lecz także tym, któ­rzy prze­szli zabieg z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej. W przy­padku inwa­zyj­nych zabie­gów foto­te­ra­pia Dema­lux pomoże nam szyb­ciej pozbyć się obrzę­ków i prze­bar­wień oraz przy­spie­szy pro­ces rege­ne­ra­cji skóry po zabie­gach este­tycz­nych. Dzięki tej meto­dzie lecze­nia jesz­cze szyb­ciej wró­cimy do peł­nej aktyw­no­ści, a nasza skóra w pełni ,,roz­kwit­nie’’. Wszystko to pod­czas nie­in­wa­zyj­nego, bez­bo­le­snego i przy­jem­nego zabiegu.

Poznaj unikalną moc fototerapii Dermalux LED

Der­ma­lux to inno­wa­cyjny sys­tem wyko­rzy­sty­wany w foto­te­ra­pii, który opiera się na wie­lo­płasz­czy­zno­wym oddzia­ły­wa­niu pro­mieni świetl­nych na orga­nizm ludzki. Jego pod­sta­wo­wym zada­niem jest zamiana ener­gii sło­necz­nej na ener­gię nie­zbędną pod­czas pro­ce­sów meta­bo­licz­nych. Sam prze­bieg foto­te­ra­pii Der­ma­lux LED jest nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym zabie­giem, który bazuje na wyko­rzy­sta­niu ener­gii świa­tła o trzech dłu­go­ściach:

  • świa­tło czer­wone Der­ma­lux Red Light, które odmła­dza skórę, wpły­wa­jąc na poprawę struk­tury oraz wzmac­nia jej ela­stycz­ność, poprzez sty­mu­lo­wa­nie pro­duk­cji kola­genu i ela­styny;
  • świa­tło nie­bie­skie Fer­ma­lux Blue Light, które znacz­nie przy­spie­sza wchła­nia­nie się sinia­ków i obrzę­ków, powsta­łych w wyniku prze­by­tych zabie­gów este­tycz­nych;
  • bli­ska pod­czer­wień Der­ma­lux Near-Infra­ded Light, która dostar­cza dodat­ko­wych korzy­ści pacjen­tom po prze­by­tym zabiegu chi­rur­gicz­nym, pozwa­la­jąc na szyb­sze goje­nie się skóry oraz zre­du­ko­wa­nie sta­nów zapal­nych i bólu.

Kiedy warto skorzystać z fototerapii Demalux?

Inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia wyko­rzy­stane w lam­pie Dema­lux spra­wiają, że ta metoda foto­te­ra­pii może być wyko­rzy­sty­wana w sze­ro­kim spek­trum przy­pad­ków. Spe­cja­li­ści z naszej kli­niki pole­cają ją szcze­gól­nie oso­bom, które mają za sobą zabieg z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej i chcą, aby ich skóra szyb­ciej wró­ciła do nor­mal­nej kon­dy­cji. Der­ma­lux zna­ko­mi­cie spraw­dzi się w tera­pii pacjen­tów po takich zabie­gach, jak korekta nosa, pla­styka powiek, PRP czy lipo­li­fting twa­rzy. W znaczny spo­sób przy­spie­sza wchła­nia­nie się obrzę­ków i zasi­nień oraz umoż­li­wia szyb­szą rege­ne­ra­cję skóry.

Ponadto, foto­te­ra­pia Der­ma­lux przy­nie­sie także zado­wa­la­jące rezul­taty u osób, które:

  • chcą odmło­dzić swoją skórę oraz popra­wić jej jędr­ność i napię­cie – Der­ma­lux uak­tyw­nia i wspiera pro­ces pro­duk­cji kola­genu oraz ela­styny w skó­rze, dzięki czemu wpływa na jej odmło­dze­nie, poprawę jędr­no­ści i napię­cia;
  • chcą przy­spie­szyć pro­cesy goje­nia się skóry oraz zła­go­dzić ból poza­bie­gowy;
  • bory­kają się z trą­dzi­kiem pospo­li­tym, różo­wa­tym, łusz­czycą, wypry­skami skór­nymi oraz wszel­kimi sta­nami zapal­nymi skóry.

Wygładzenie i ukojenie Twojej skóry

Foto­te­ra­pia metodą Der­ma­lux LED przy­nosi widoczne rezul­taty zarówno w przy­padku lecze­nia pozo­sta­ło­ści po zabie­gach, jak i sta­rze­ją­cej się skóry lub pro­ble­mów zapal­nych.  Jak pod­kre­ślają nasi spe­cja­li­ści, liczba zabie­gów konieczna do osią­gnię­cia pożą­da­nego efektu uza­leż­niona jest od kon­dy­cji i typu skóry pacjenta. Bada­nia kli­niczne poka­zują, że zabiegi wyko­ny­wane w krót­kich odstę­pach czasu zwięk­szą efek­tyw­ność zabie­gów i zapew­nią opty­malne rezul­taty. Dla popra­wie­nia efek­tów zale­camy naszym pacjen­tom uzu­peł­nie­nie zabie­gów Der­ma­lux o inne, takie jak peelingi skóry, mezo­te­ra­pię igłową czy mikro­na­kłu­wa­nie. Istotną rolę będzie odgry­wać także odpo­wied­nia domowa pie­lę­gna­cja, któ­rej pacjenci, będący po zabie­gach chi­rur­gii pla­stycz­nej i medy­cyny este­tycz­nej, powinni poświę­cić szcze­gólną uwagę.

Jesteś zain­te­re­so­wany zabie­gami foto­te­ra­pii Der­ma­lux? Skon­tak­tuj się z nami tele­fo­nicz­nie, aby umó­wić się na wizytę lub dowie­dzieć się wię­cej na temat lecze­nia.