Jak estetycznie usunąć żylaki kończyn dolnych?

Każda z nas chce ide­al­nie wyglą­dać w spód­niczce, czy krót­kich spoden­kach. Nie­este­tyczne pajączki czy uwy­pu­klone żyły szpecą kobiece nogi i ogra­ni­czają kom­fort każ­dej kobiety. Należy jed­nak pamię­tać, iż żylaki poja­wiają się rów­nież u męż­czyzn. Współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna i chi­rur­gia potra­fią sku­tecz­nie pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem.

Czym jest przewlekła choroba żylna?

Są to zmiany pato­lo­giczne w koń­czy­nach dol­nych, wywo­łane utrud­nio­nym odpły­wem krwi z nóg. Naj­częst­szą posta­cią są żylaki. W Pol­sce na scho­rze­nie cierpi 26–60% kobiet oraz 10–50% męż­czyzn.

Jak powstają żylaki?

Zabu­rzony odpływ wynika z pro­cesu zapal­nego zasta­wek w żyłach. Zastawki to struk­tury, które unie­moż­li­wiają cofa­nie się krwi pły­ną­cej do serca. Innymi słowy poma­gają krwi pły­nąć ku górze, poko­nu­jąc siłę gra­wi­ta­cji. W przy­padku ich nie­wy­dol­no­ści krew nie jest w sta­nie pra­wi­dłowo pły­nąć ku sercu, powstaje zastój krwi w żyle. Ciśnie­nie w naczy­niu zwięk­sza się i żyły powierz­chowne trwale się roz­sze­rzają, two­rząc wężo­wate sznury, sploty z balo­no­wa­tym uwy­pu­kle­niem – wyja­śniają spe­cja­li­ści z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski

Pierwsze objawy niewydolności żylnej

Cho­roba począt­kowo mani­fe­stuje się lek­kim dys­kom­for­tem. Poja­wia się też:

  • zmę­cze­nie, roz­pie­ra­nie w koń­czy­nie, wyra­żone naj­sil­niej w miarę upływu dnia, lub po dłu­gim utrzy­my­wa­niu pozy­cji sto­ją­cej
  • obrzęki w dol­nej czę­ści goleni lub na sto­pie
  • ból, pie­cze­nie i skur­cze mię­śni koń­czyny

Obja­wem wska­zu­ją­cym na nie­wy­dol­ność żylną jest USTĘPOWANIE DOLEGLIWOŚCI W POZYCJI LEŻĄCEJ Z UNIESIONĄ KOŃCZYNĄ POWYŻEJ POZIOMU CIAŁA.Przy wystę­po­wa­niu powyż­szych obja­wów należy udać się do leka­rza, który zaleci odpo­wied­nią pro­fi­lak­tykę prze­ciw­ży­la­kową tzw. “lecze­nie domowe”. Dzięki temu można nie dopu­ścić do powsta­nia zmian na nodze

Co zrobić, gdy już pojawią się żylaki?

Lecze­nie zacho­waw­cze sto­suje się tylko w przy­padku prze­ciw­wska­zań do ope­ra­cji, która jest lecze­niem z wyboru. Obec­nie zaleca się dwa główne spo­soby ope­ra­cyj­nego usu­nię­cia żyla­ków: strip­ping (ope­ra­cja Bab­coka) oraz krio­chi­rur­gia.

Stripping

Jest to ope­ra­cja kla­syczna, pole­ga­jąca na usu­nię­ciu żył powierz­chow­nych zmie­nio­nych pato­lo­gicz­nie. W oko­lice pachwiny do świa­tła żyły odpisz­cze­lo­wej wpro­wa­dza się sondę, którą wypro­wa­dza się w oko­licy kostki przy­środ­ko­wej. Po pod­wią­za­niu i prze­cię­ciu żyły usuwa się ją razem z sondą. Następ­nie dzięki kil­ku­mi­li­me­tro­wym nacię­ciom skóry wycina się poszcze­gólne żylaki (zmie­nione żyły powierz­chowne) oraz usuwa nie­wy­dolne żyły prze­szy­wa­jące.

Kriochirurgia

Sonda wpro­wa­dzona zostaje do żyły odpisz­cze­lo­wej, jak w ope­ra­cji Bab­cocka, jed­nak jej zakoń­cze­nie schło­dzone jest do temp. ‑80 C. Dzięki temu wnę­trze żyły przy­kleja się do metalu. Takie naczy­nie usuwa się wraz sondą, a poszcze­gólne żylaki zostają zli­kwi­do­wane małymi krio­son­dami.

Przeciwwskazania

Metody ope­ra­cyjne nie mogą być zasto­so­wane w przy­pad­kach:

  • nie­do­krwie­nia koń­czyn
  • nie­droż­no­ści żył głę­bo­kich
  • skazy krwo­tocz­nej
  • obrzęku chłon­nego
  • ciąża
  • ostre cho­roby infek­cyjne

W takich przy­pad­kach należy zli­kwi­do­wać cho­roby pod­sta­wowe oraz pocze­kać do roz­wią­za­nia ciąży.

Należy pamię­tać, iż lecze­nie chi­rur­giczne żyla­ków usuwa następ­stwa cho­roby! Przy braku odpo­wied­niej pro­fi­lak­tyki nawroty żyla­ków wystę­pują aż u 20% pacjen­tów. Dla­tego tak istotną rolę odgrywa dba­łość o nasze nogi w postaci odpo­wied­niej pro­fi­lak­tyki.

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­blemu żyla­ków znaj­dziesz na: lecze­nie żyla­ków – Chi­rur­gia Pla­styczna Byd­goszcz