Endoskopowy lifting czoła z zastosowaniem implantu Endotine

Lifting czoła to jeden z rodza­jów liftingu twa­rzy, który jest skon­kre­ty­zo­wany, ponie­waż doty­czy tylko jed­nej par­tii na powierzchni twa­rzy, a nie jej cało­ści. Jego nazwa – lifting endo­sko­powy – pocho­dzi od rodzaju implantu Endo­tine, który wyko­rzy­stuje się pod­czas prze­pro­wa­dze­nia tego zabiegu. Nie każda z kli­nik medycz­nych ofe­ruje taką ope­ra­cję chi­rur­giczną. Jed­nym z nie­licz­nych miejsc, w któ­rym znaj­dziesz pro­fe­sjo­nalne podej­ście pla­styka do zabiegu liftingu endo­sko­po­wego czoła, jest Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Dowiedz się, na czym polega lifting czoła, jak prze­biega zabieg oraz komu jest pole­cany!

Implant Endotine

Endo­tine to implant, który jest wyko­rzy­sty­wany w medy­cy­nie este­tycz­nej pod­czas liftingu czoła. Znany jest na całym świe­cie i zapew­nia pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie zabiegu chi­rur­gicz­nego z nie­ba­nal­nym efek­tem. Dzia­ła­nie takie zawdzię­cza roz­pusz­czal­nej for­mie. Gdy zostaje umiesz­czony pod skórą, pozo­sta­wia natu­ralny efekt gład­kiego czoła pozba­wio­nego zmarsz­czek.

Lifting endoskopowy

Endo­sko­powy lifting czoła z wyko­rzy­sta­niem implantu Endo­tine jest pole­cany szcze­gól­nie oso­bom doj­rza­łym, któ­rych struk­tury skórne nie są w sta­nie pro­du­ko­wać wystar­cza­ją­cej ilo­ści kola­genu i ela­styny – te odpo­wie­dzialne są bowiem za jędr­ność i sprę­ży­stość skóry. Mało tego, zabieg korekty czoła eli­mi­nuje zmarszczki, napina skórę, czyni ją gładką, usuwa nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, a nawet nad­miar skóry. Dzięki endo­sko­po­wemu liftin­gowi czoło zostaje wygła­dzone. Jego dodat­kową zaletą jest auto­ma­tyczne pod­nie­sie­nie opa­da­ją­cych brwi.

Etapy przebiegu liftingu czoła

 1. Spe­cja­li­sta nacina powierzch­nię skóry owło­sio­nej, a następ­nie odwar­stwia ją endo­sko­pem do kra­wę­dzi oczo­dołu. Dzięki nacię­ciu w miej­scu, gdzie rosną włosy, bli­zny będą nie­wi­doczne.
 2.   Kolej­nym kro­kiem jest wyko­na­nie przy pomocy wier­tła 3‑milimetrowego, mocu­ją­cego otworu w blaszce zewnętrz­nej kości czaszki. Wier­tło to jest wypo­sa­żone w spe­cjalny koł­nierz, który ogra­ni­cza głę­bo­kość tego nacię­cia.
 3. Narzę­dziem z zestawu Endo­tine lekarz wpro­wa­dza implant w wywier­cone wcze­śniej miej­sce (otwór).
 4. Następ­nie naciąga skórę na czole w taki spo­sób, by zmarszczki się wygła­dziły, a brwi pod­nio­sły.
 5. Przy uży­ciu pal­ców deli­kat­nie doci­ska skórę z implan­tem i zamyka nacię­cie. Na koniec opa­trun­kiem uci­sko­wym zabez­pie­cza otwór, aby unik­nąć prze­miesz­cze­nia się implantu.

Zalety implantu Endotine w liftingu czoła

 • Krótki czas wyko­na­nia ope­ra­cji liftin­gu­ją­cej czoło.
 • Mini­malny ból pod­czas zabiegu oraz w okre­sie rekon­wa­le­scen­cji.
 • Moż­li­wość zacho­wa­nia nie­zwy­kłej dokład­no­ści i pre­cy­zji ope­ra­cji.
 • Nie­wielka inwa­zyj­ność w porów­na­niu do innych rodza­jów liftingu czoła.
 • Gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa.
 • Moż­li­wość trak­to­wa­nia liftingu czoła jako zabiegu poje­dyn­czego lub dodat­ko­wego, czyli skła­do­wego wobec liftingu całej twa­rzy, a nawet wraz z szyją.
 • Krótki czas rekon­wa­le­scen­cji – trwa około 2–3 tygo­dni.
 • Cał­ko­wity brak lub mini­malna widocz­ność blizn.
 • Bar­dzo szybka moż­li­wość wyko­na­nia maki­jażu twa­rzy po zabiegu. Nie wpły­nie on na opóź­nie­nie goje­nia się skóry lub ogólne zabu­rze­nie bez­pie­czeń­stwa orga­ni­zmu.

Endo­sko­powy lifting czoła możesz wyko­nać w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.