Spe­cjalny pro­gram, który pozwoli Ci unik­nąć kole­jek i wyko­nać zabieg w dogod­nym ter­mi­nie!

Pro­gram VIP to odpo­wiedź na potrzeby pacjen­tów, któ­rzy nie mogą sobie pozwo­lić na dłu­gie ocze­ki­wa­nie na zabieg oraz chcą wyko­nać go w sobotę. Uczest­nicy pro­gramu otrzy­mują od nas pełną opiekę przed, w trak­cie i po zabiegu.  Pro­gram VIP obej­muje:

  • wizytę kon­sul­ta­cyjną
  • bada­nia labo­ra­to­ryjne
  • zabieg
  • opiekę po-zabie­gową (hospi­ta­li­za­cję)
  • wizytę kon­tro­lną

Chcesz sko­rzy­stać z pro­gramu VIP? Zadzwoń już dziś,a  dowiesz się wszyst­kiego, co potrze­bu­jesz. Spe­cja­li­ści Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski cze­kają wła­śnie na Cie­bie!