Dr Krzysztof Lang – chirurgia plastyczna

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii plastycznej

Absol­went Aka­de­mii Medycz­nej we Wro­cła­wiu (2006). Wiele lat szko­le­nia w zakre­sie dwóch spe­cja­li­za­cji chi­rur­gicz­nych i tysiące wyko­na­nych pro­ce­dur – zarówno w lecz­nic­twie szpi­tal­nym jak i w sek­to­rze pry­wat­nym – pozwo­liło dok­to­rowi Krzysz­to­fowi Lan­gowi nabyć umie­jęt­no­ści bar­dzo pre­cy­zyj­nego wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji, głów­nie w zakre­sie powłok ciała. Dzięki temu, może znacz­nie zwięk­szyć satys­fak­cję pacjen­tów wyni­ka­jącą nie tylko ze sku­tecz­nego lecze­nia, ale też z jego efek­tów este­tycz­nych. Doświad­cze­nie zdo­by­wane dzięki licz­nym ope­ra­cjom pro­wa­dzo­nym w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, pozwala mu na ogra­ni­cze­nie do mini­mum dys­kom­fortu ope­ro­wa­nych przez niego pacjen­tów. Wciąż posze­rza swoją wie­dzę i roz­wija umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w kur­sach, sta­żach i szko­le­niach na tere­nie kraju i poza jego gra­ni­cami.

Na co dzień pra­cuje w Kli­nice Chi­rur­gii Pla­stycz­nej, Rekon­struk­cyj­nej i Este­tycz­nej Szpi­tala Uni­wer­sy­tec­kiego im. dr Anto­niego Jura­sza w Byd­gosz­czy (star­szy asy­stent) oraz w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski.

Wyko­nuje zabiegi z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, takie jak: korek­cja este­tyczna powiek gór­nych i dol­nych, zabiegi napraw­cze powiek w prze­biegu opa­da­nia, podwijania/odwijania. Korek­cja odsta­ją­cych mał­żo­win usznych oraz zabiegi napraw­cze w zakre­sie mał­żo­win usznych. Zabiegi w obrę­bie powłok całego ciała, usu­wa­nie zmian skór­nych, nowo­two­rów skóry i tkanki pod­skór­nej, pla­styka blizn, korek­cja dys­funk­cji funk­cjo­nal­nych zwią­za­nych z bli­zno­wa­ce­niem lub sta­rze­niem się tka­nek.