operacja nosa

Dla kogo plastyka nosa?

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że wygląd nosa jest klu­czowy dla ogól­nego wyglądu twa­rzy. Osoby, które cie­szą się zgrab­nymi, regu­lar­nymi nosami, są zazwy­czaj postrze­gane jako bar­dziej atrak­cyjne ze względu na łagodny wyraz twa­rzy. Osoby, któ­rych nosy są powo­dem do kom­plek­sów, mogą zde­cy­do­wać się na korek­cję. Zada­niem pla­styki jest popra­wie­nie wyglądu nosa, a w nie­któ­rych przy­pad­kach także uspraw­nie­nie jego funk­cjo­nal­no­ści. Wiele osób rezy­gnuje z pod­da­nia się zabie­gowi i godzi się na cią­głe nie­za­do­wo­le­nie ze swo­jego wyglądu, ze względu na obawę przed kom­pli­ka­cjami lub nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cymi rezul­ta­tami. Czy są one słuszne? Czy pla­styka nosa nie­sie ze sobą ryzyko nie­po­żą­da­nych efek­tów?

Na czym polega rhinoplastyka?

Kształt i wiel­kość nosa są indy­wi­du­alną cechą każ­dego czło­wieka, zależną od czyn­ni­ków gene­tycz­nych. Zda­rza się, że roz­miar nosa jest nie­pro­por­cjo­nal­nie duży lub mały w sto­sunku do wiel­ko­ści twa­rzy. U innych pro­ble­mem będzie nato­miast nie­zgrab­ność nosa. Do naj­mniej lubia­nych należą nosy dłu­gie, sze­ro­kie, gar­bate lub wypu­kłe. Nadają ich wła­ści­cie­lom cha­rak­te­ry­styczny, nie­de­li­katny, cza­sem ponury wygląd. Innym waż­nym przy­pad­kiem są wady ana­to­miczne, m.in. krzywa prze­groda nosowa, która może powo­do­wać chra­pa­nie, a także pro­blemy z oddy­cha­niem. Nie­po­praw­nie wyglą­da­jący nos, np. prze­krzy­wiony, może być także wyni­kiem dozna­nego urazu.

Zabieg jest prze­zna­czony zarówno dla kobiet, jak i męż­czyzn. Korek­cja może obej­mo­wać różne czę­ści nosa. W zależ­no­ści od pro­blemu, wyko­nuje się pla­stykę cał­ko­witą z oste­oto­mią (obej­mu­jąca kość) – w więk­szo­ści przy­pad­ków, gdy nos wymaga poprawy kształtu, lub korek­cję czę­ści chrzęst­nej, gdy nos jest zbyt sze­roki.

Zabieg jest prze­pro­wa­dzany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym. Czas trwa­nia wynosi od 1,5 do 2 godzin. Czas rekon­wa­le­scen­cji jest zależny od skom­pli­ko­wa­nia zabiegu, trwa kilka lub kil­ka­na­ście tygo­dni. Ewen­tu­alne efekty nie­po­żą­dane po zabiegu to obrzęki i zasi­nie­nia oko­lic nosa.

Czy istnieją przeciwwskazania do zabiegu korekcji nosa?

Korek­cja nosa wymaga ogól­nego dobrego stanu zdro­wia Pacjenta. Prze­pro­wa­dze­nie zabiegu unie­moż­li­wiają nie­które cho­roby, głów­nie nowo­twory, cho­roby ogól­no­ustro­jowe, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, a także zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi, skazy naczy­niowe i infek­cje ropne skóry. Pla­styki nosa nie wyko­nuje się też u kobiet w ciąży i zbyt mło­dych Pacjen­tów.

O czym należy pamiętać?

Pacjent przed pod­da­niem się zabie­gowi musi okre­ślić swoje ocze­ki­wa­nia w sto­sunku do efek­tów zabiegu. Zanim zosta­nie pod­jęta decy­zja o tym, jak będzie wyglą­dał zabieg, która część nosa zosta­nie pod­dana korek­cie, lekarz musi uzy­skać szcze­gó­łowe infor­ma­cje o sta­nie zdro­wia Pacjenta, ewen­tu­al­nych cho­ro­bach i aler­giach. Po zabiegu Pacjent nosi spe­cjalny opa­tru­nek, sto­suje leki prze­ciw­bó­lowe oraz spe­cjalny aero­zol i uczęsz­cza na wizyty kon­tro­lne. Przez kilka tygo­dni nie powi­nien wyko­ny­wać inten­syw­nej aktyw­no­ści, opa­lać się i odwie­dzać sola­rium.

Dlaczego warto?

Nie­pa­su­jący nos nie­rzadko jest przy­czyną kom­plek­sów. Korzy­ścią pod­da­nia się pla­styce nosa może być odzy­ska­nie pew­no­ści sie­bie, co może pomóc w zna­le­zie­niu pracy czy popra­wie rela­cji. Zabieg korek­cji nosa może także przy­nieść roz­wią­za­nie pro­blemu chra­pa­nia. Pla­styka nosa jest dość skom­pli­ko­wa­nym zabie­giem, dla­tego warto oddać się w ręce pro­fe­sjo­na­li­stów.

W naszym Cen­trum Medycz­nym zabieg pla­styki nosa jest wyko­ny­wany przez doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, któ­rzy zro­bią wszystko, aby Pacjent był zado­wo­lony z rezul­ta­tów zabiegu. Skon­tak­tuj się z nami!