lipofilling piersi

Czy zabieg powiększania piersi autogenną tkanką tłuszczową jest bezpieczny?

Sze­roko pojęte dąże­nie do dosko­na­ło­ści obej­muje dziś wiele dzie­dzin życia. Jedną z nich jest oczy­wi­ście wygląd. Wiele pań pod­daje się zabie­gom odmła­dza­ją­cym twarz i mode­lu­ją­cym ciało. Oko­licą zasłu­gu­jącą na szcze­gólną uwagę są kobiece piersi. Roz­wój medy­cyny este­tycz­nej daje w tym zakre­sie wiele moż­li­wo­ści. Powstają coraz to now­sze, mniej inwa­zyjne roz­wią­za­nia, które przy­no­szą bar­dzo satys­fak­cjo­nu­jące efekty.

Zabieg powięk­sze­nia piersi auto­genną tkanką tłusz­czową to spo­sób na natu­ralne zwięk­sze­nie obję­to­ści i wymo­de­lo­wa­nie biu­stu. Zabieg jest prze­zna­czony dla kobiet, które nie są zado­wo­lone z roz­miaru swo­ich piersi, przez co bory­kają się z kom­plek­sami, lub dla pań, któ­rych biust utra­cił obję­tość, np. po uro­dze­niu dziecka lub na sku­tek szyb­kiego schud­nię­cia.

Powiększanie piersi własnym tłuszczem – czy zabieg jest bezpieczny?

Zabieg powięk­sza­nia biu­stu tkanką tłusz­czową jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny pod warun­kiem, że jest prze­pro­wa­dzany przez spe­cja­li­stę. Do wypeł­nie­nia piersi uży­wany jest pod­dany obróbce tłuszcz, który wcze­śniej został pobrany od Pacjentki. W związku z tym ryzyko wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej na sub­stan­cję wypeł­nia­jącą jest cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wane. Zabieg mode­lo­wa­nia biu­stu auto­genną tkanka tłusz­czową wybie­rają zatem kobiety, które nie zde­cy­do­wa­łyby się na powięk­sza­nie piersi implan­tami, oraz te, któ­rym zależy jedy­nie na popra­wie kształtu piersi.

Należy jed­nak pamię­tać o tym, że zabieg odzna­cza się mniej­szą sku­tecz­no­ścią niż powięk­sza­nie piersi z uży­ciem implan­tów. Około 25% tkanki tłusz­czo­wej zostaje wchło­nięte przez orga­nizm w cza­sie goje­nia. Pro­ces ten ogra­ni­cza się poprzez poda­nie wraz z tkanką tłusz­czową oddzie­lo­nego z krwi Pacjentki oso­cza boga­to­płyt­ko­wego. Dzięki wła­ści­wo­ściom oso­cza zawie­ra­ją­cego więk­sze stę­że­nie pły­tek krwi i czyn­ni­ków wzro­stu przy­spie­szone zostaje goje­nie. Dodat­kowo, w celu wzmoc­nie­nia efek­tów zabiegu, podane mogą być też adi­po­cyty, czyli spe­cjalne komórki tłusz­czowe.

Dodatkowe korzyści

Wymo­de­lo­wa­nie piersi nie jest jedyną korzy­ścią tego zabiegu. Potrzebny do wypeł­nie­nia piersi tłuszcz pobie­rany jest z miejsc, w któ­rych wystę­puje w nad­mia­rze. Może to być brzuch, pośladki czy uda – oko­lice, z któ­rych trudno pozbyć się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej tra­dy­cyj­nymi spo­so­bami. Pozy­skane komórki tłusz­czowe są pod­da­wane obróbce. Polega na oddzie­le­niu od komó­rek wody poprzez wiro­wa­nie i dekan­ta­cję. O bez­pie­czeń­stwie zabiegu decy­duje zasto­so­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nego sprzętu, który pod opieką leka­rza sta­ran­nie przy­go­to­wuje natu­ralny wypeł­niacz.

Przeciwwskazania do powiększania piersi autogenną tkanką tłuszczową

Choć mode­lo­wa­nie piersi należy do bez­piecz­nych zabie­gów, nie każda kobieta może z niego sko­rzy­stać. Zabieg nie jest odpo­wiedni dla kobiet w ciąży, jed­nak może być świet­nym roz­wią­za­niem dla mło­dych mam, któ­rych piersi po zakoń­cze­niu kar­mie­nia wyraź­nie stra­ciły na obję­to­ści. Inne prze­ciw­wska­za­nia to cho­roby ogól­no­ustro­jowe, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, infek­cje ropne, skazy naczy­niowe i ogólny zły stan zdro­wia. Do zabiegu wyma­gane jest posia­da­nie odpo­wied­niej ilo­ści potrzeb­nej do prze­szcze­pie­nia tkanki tłusz­czo­wej w jed­nej z oko­lic ciała.

Jeśli marzysz o peł­niej­szym biu­ście, zależy Ci, aby wypeł­niacz piersi był natu­ralny, a przy oka­zji chcia­ła­byś pozbyć się nagro­ma­dzo­nej tkanki tłusz­czo­wej, koniecz­nie skon­tak­tuj się z nami i sko­rzy­staj z bez­piecz­nego zabiegu powięk­sza­nia piersi auto­genną tkanką tłusz­czową w naszym Cen­trum Medycz­nym.