chirurgia plastyczna piersi

Cztery sposoby na piękniejsze piersi, czyli jak chirurg poprawia naturę

Piersi. Powie­dziano i napi­sano o nich naprawdę sporo. A każda kobieta mogłaby dopo­wie­dzieć jesz­cze swoją histo­rię. Atry­but kobie­co­ści, ele­ment ciała, któ­rym chcemy się szczy­cić, a który, co tu dużo mówić, ma także wspa­niałą rolę do ode­gra­nia w naszym życiu. Ich zna­cze­nia nie spo­sób prze­ce­nić, a szumu, który wokół nich powstaje nie spo­sób nie usły­szeć. Prawda jest jesz­cze inna, nie zawsze jeste­śmy zado­wo­lone z biu­stu, któ­rym obda­rzyła nas natura. A to za małe, a to za duże. Cza­sem tracą jędr­ność, opa­dają zmę­czone ciążą lub dłu­gim kar­mie­niem. Powo­dów do nie­za­do­wo­le­nia jest naprawdę dużo. Na szczę­ście ist­nieje wiele roz­wią­zań tego pro­blemu. Od odpo­wied­niej bie­li­zny począw­szy, na zabie­gach chi­rur­gicz­nych skoń­czyw­szy. Jeśli potrze­bu­jesz jedy­nie drob­nego wspar­cia, zaopatrz się w odpo­wied­nio dobrane sta­niki, ale jeśli szu­kasz roz­wią­zań naprawdę sku­tecz­nych, sprawdź, jak może Ci pomóc chi­rur­gia pla­styczna piersi.

Jak radzić sobie z niedoskonałymi piersiami?

Żyjemy w cza­sach, w któ­rych popra­wia­nie natury nie jest niczym nie­zwy­kłym. Jeśli więc z jakichś przy­czyn nie jesteś zado­wo­lona ze swo­ich piersi, możesz to zmie­nić. Zanim jed­nak zde­cy­du­jesz się na ten krok, umów się na kon­sul­ta­cję z chi­rur­giem pla­stycz­nym, który przede wszyst­kim oceni, czy kwa­li­fi­ku­jesz się do zabiegu, a dodat­kowo odpo­wie na wszyst­kie drę­czące Cię pyta­nia i wytłu­ma­czy, w jaki spo­sób możesz osią­gnąć efekt wyma­rzo­nych, pięk­nych piersi.

Powiększanie piersi za pomocą implantów

Uwa­żasz, że Twoje piersi nie mają odpo­wied­niego roz­miaru? Chcia­ła­byś móc eks­po­no­wać pełny biust pod obci­słą bluzką? I na taki pro­blem znaj­dzie się rada. Możesz powięk­szyć swoje piersi, sto­su­jąc naj­wyż­szej jako­ści implanty. Musisz wie­dzieć, że implanty róż­nią się mię­dzy sobą kształ­tem, roz­mia­rem oraz mate­ria­łem, z któ­rego zostały wyko­nane. Naj­bar­dziej popu­larne są implanty sili­ko­nowe oraz wypeł­niane solą fizjo­lo­giczną. Nowo­cze­sne implanty gwa­ran­tują natu­ralny wygląd piersi oraz dużą wytrzy­ma­łość, dla­tego mogą się na nie decy­do­wać nawet panie pro­wa­dzące aktywny tryb życia. Piersi nie tylko wyglą­dają natu­ral­nie, lecz także są mięk­kie i kształtne. Sto­so­wane implanty są bez­pieczne dla orga­ni­zmu, prze­szły wiele badań oraz testów.

A może jednak przeszczep tłuszczu?

Jeśli nie prze­ko­nuje Cię pomysł wsz­cze­pie­nia implan­tów, a pre­fe­ru­jesz metody natu­ralne, możesz zmo­dy­fi­ko­wać kształt swo­ich piersi, sto­su­jąc auto­przesz­czep tkanki tłusz­czo­wej. To cał­ko­wi­cie bez­pieczna metoda, która wyklu­cza wystą­pie­nie reak­cji aler­gicz­nej lub odrzutu, ponie­waż piersi zostają wypeł­nione tkanką tłusz­czową pobraną z innej czę­ści ciała. Dzięki temu zabie­gowi możesz nie tylko powięk­szyć piersi, lecz także pozbyć się nad­miaru tłusz­czu z brzu­cha czy ud. Naj­le­piej spraw­dzi się w przy­padku kobiet, któ­rych piersi stra­ciły jędr­ność i obję­tość w wyniku ciąży, kar­mie­nia czy nad­mier­nego odchu­dza­nia. Cza­sem, w celu uzy­ska­nia lep­szego i trwal­szego efektu, tkanka tłusz­czowa wzbo­ga­cana jest oso­czem boga­to­płyt­ko­wym.

Za duże piersi

Ist­nieje także grupa kobiet, która zmaga się z odmien­nym pro­ble­mem – zbyt dużych piersi. Z posia­da­niem obfi­tego biu­stu wiążą się także pewne przy­kre kon­se­kwen­cje, jak ból ple­ców, klatki pier­sio­wej, a także ogra­ni­cze­nie aktyw­no­ści fizycz­nej. Zabieg zmniej­sze­nia piersi pomaga wró­cić do nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia, a także eli­mi­nuje dole­gli­wo­ści bólowe. Zmniej­sza­jąc piersi, lekarz wycina nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, cza­sem pod­czas tego samego zabiegu wsz­cze­pia także implant w celu nada­nia odpo­wied­niego kształtu piersi i pod­nie­sie­nia jej.

Jeśli z jakie­goś powodu nie jesteś zado­wo­lona z wyglądu swo­ich piersi, przyjdź na kon­sul­ta­cję  do naszego Cen­trum Medycz­nego. Wspól­nie wybie­rzemy ide­alne roz­wią­za­nie dla Cie­bie!