plastyka powiek

Co z oczu to z serca. Jak zapanować nad szybkim starzeniem okolic oczu?

Skóra wokół oczu jest wyjąt­kowo wraż­liwa, cienka, deli­katna, nara­żona na dzia­ła­nie róż­nych nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków. Czy zawsze obcho­dzisz się z nią jak należy? Pew­nie nie. Nie zawsze udaje się zmyć przed snem maki­jaż, wkle­pać odpo­wiedni krem. Nie zawsze dieta jest prze­my­ślana, a dawka snu wystar­cza­jąca. Fakty są takie, że nie nad wszyst­kim jeste­śmy w sta­nie zapa­no­wać i przed wszyst­kim się uchro­nić. Życie w biegu, stres, zmę­cze­nie i upły­wa­jący czas odbi­jają się na naszym wyglą­dzie i pozo­sta­wiają ślad na ciele. Także na naszych powie­kach i oko­li­cach oczu. To tam naj­czę­ściej poja­wiają się pierw­sze zmarszczki mimiczne, skóra dość szybko wiot­czeje, traci jędr­ność, poja­wiają się tzw. worki pod oczami. Spoj­rze­nie staje się smutne, melan­cho­lijne i zmę­czone. Opa­da­jące powieki mogą także zabu­rzać pra­wi­dłowe widze­nie, sta­jąc się pro­ble­mem medycz­nym. Zasta­na­wiasz się, czy już zawsze tak będzie? Nie musisz się mar­twić, ponie­waż za pomocą zabiegu ble­fa­ro­pla­styki możesz popra­wić kon­dy­cję swo­ich powiek i spra­wić, że skóra wokół oczu odzy­ska sprę­ży­stość, jędr­ność i młody wygląd.

Co zrobić z opadającymi powiekami?

Pew­nie nawet nie wiesz, że zja­wi­sko opa­da­ją­cych powiek to ina­czej ptoza i sta­nowi pro­blem nie tylko este­tyczny, lecz także medyczny. Poja­wia się na sku­tek urazu mecha­nicz­nego, cho­roby lub po pro­stu z wie­kiem. Sto­pień nasi­le­nia ptozy może być różny, w naj­gor­szym przy­padku opa­da­jąca powieka może ogra­ni­czać pole widze­nia, co znacz­nie utrud­nia nor­malne, codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Kogo doty­czy pro­blem? Duże zna­cze­nie mają czyn­niki gene­tyczne, styl życia, ale także to, jaką masz kar­na­cję, czy palisz papie­rosy, czy cier­pisz na nad­wagę. Skła­do­wych jest naprawdę wiele, ale w każ­dym przy­padku możesz zapa­no­wać nad swoim kło­po­tem. Jeżeli powo­dem jest cho­roba, należy zająć się jej lecze­niem, jeśli opa­da­jące powieki to efekt sta­rze­nia skóry, pomoże Ci zabieg ble­fa­ro­pla­styki, czyli pla­styka powiek.

Jak wygląda korekcja górnych powiek?

Przed pod­ję­ciem decy­zji o ope­ra­cji pla­stycz­nej powiek, nie­zbędna jest kon­sul­ta­cja z leka­rzem, który zleci konieczne bada­nia, a także poin­for­muje o prze­biegu ope­ra­cji  i opo­wie o tym, jak musisz postę­po­wać po jej zakoń­cze­niu. Pod­czas roz­mowy z naszymi spe­cja­li­stami dowiesz się, czym jest ble­fa­ro­pla­styka i jakich efek­tów możesz się spo­dzie­wać. Zabieg odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym i polega na wycię­ciu nad­miaru skóry. W zależ­no­ści od tego, jak duży jest pro­blem, lekarz może także zade­cy­do­wać o usu­nię­ciu tkanki tłusz­czo­wej czy mody­fi­ka­cji mię­śni i ścię­gien oka. Bli­zna po nacię­ciu jest prak­tycz­nie nie­wi­doczna, a efek­tem jest znaczna poprawa wyglądu oraz funk­cji gór­nej powieki. Musisz też wie­dzieć, że rezul­taty zabiegu utrzy­mują się przez kilka lat.

Dolna powieka – cienie, obrzęk i kurze łapki

Nie tylko górna powieka może potrze­bo­wać pomocy spe­cja­li­sty. Czę­stą przy­pa­dło­ścią są obrzęki pod okiem, powsta­jące tzw. ,,worki”. Osoba z opu­chli­zną i zasi­nie­niem pod oczami wygląda na zmę­czoną i smutną. Przy oka­zji pod­puch­nięte oczy dodają nam lat, spra­wia­jąc, że wyglą­damy nieco sta­rzej. Jeśli jesteś w gro­nie tych wła­śnie osób, zapewne pró­bo­wa­łaś róż­nych metod walki z kiep­ską kon­dy­cją oko­lic oczu. Pierw­szym pomy­słem, który zawsze się poja­wia, jest sto­so­wa­nie spe­cja­li­stycz­nych pre­pa­ra­tów. Mowa o żelach, kre­mach, maskach, a także chło­dzą­cych okła­dach. Jeśli wypró­bo­wa­nie domo­wych spo­so­bów pomo­gło, pozo­staje tylko się cie­szyć, jeżeli jed­nak pro­blem się utrzy­muje, masz do zro­bie­nia dwie rze­czy: kon­sul­ta­cję z leka­rzem oraz zabieg korek­cji powiek.

Po pierwsze konsultacja lekarska

W pierw­szej kolej­no­ści umów się na wizytę z leka­rzem, aby wyklu­czyć pewne scho­rze­nia, któ­rym czę­sto towa­rzy­szy pro­blem obrzęku i zasi­nie­nia pod oczami. Mogą to być kło­poty z ner­kami, tar­czycą, a nawet ser­cem. Jeśli bada­nie potwier­dzą, że w Twoim orga­ni­zmie dzieje się coś nie­po­ko­ją­cego, pozo­staje lecze­nie cho­roby głów­nej, kiedy jed­nak z Twoim zdro­wiem wszystko jest w porządku, możesz śmiało zaj­rzeć do naszej kli­niki i oddać się w ręce spe­cja­li­stów.

Operacja plastyczna powiek – krok drugi

Krótki, szybki zabieg korek­cji powiek dol­nych pozwala wyeli­mi­no­wać pro­blem ,,wor­ków” pod oczami. Ope­ra­cja trwa około 2 godzin, pod­czas któ­rych lekarz usu­nie nad­miar skóry lub war­stwy tkanki tłusz­czo­wej. O bli­znę nie musisz się oba­wiać, będzie pra­wie nie­wi­doczna. Co ważne, aby efekty były trwałe, a pro­ces goje­nia pra­wi­dłowy i szybki, musisz pamię­tać o lekar­skich zale­ce­niach poza­bie­go­wych. Do naj­waż­niej­szych należą:

  • uni­ka­nie sauny, sola­rium i opa­la­nia przez kolej­nych 6 mie­sięcy,
  • ogra­ni­cze­nie wysiłku fizycz­nego, spor­tów, schy­la­nia i dźwi­ga­nia przez około 3 tygo­dnie,
  • powstrzy­ma­nie się od spo­ży­cia kawy, alko­holu i pale­nia papie­ro­sów,
  • zja­wia­nie się na umó­wio­nych wizy­tach kon­tro­l­nych.

Jeśli mar­twi Cię wygląd powiek, jeśli czu­jesz, że to ten moment, kiedy należy wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o oko­licę oczu, umów się na kon­sul­ta­cję z naszymi spe­cja­li­stami. Zapy­taj o zabieg ble­fa­ro­pla­styki!