WYMIANA ENDOPROTEZ

wymiana implantow

Chi­rur­giczna ampu­ta­cja piersi, czyli mastek­to­mia to jedno z naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych następstw raka piersi. W dzi­siej­szych cza­sach ist­nieją spo­soby na odwró­ce­nie skut­ków tej ope­ra­cji. W takich przy­pad­kach zale­camy rekon­struk­cję lub powięk­sze­nie piersi. Panie coraz czę­ściej decy­dują się na rekon­struk­cję biu­stu za pomocą endo­pro­tez.

Pacjentki, które mają zamiar pod­dać się ope­ra­cji, czę­sto zasta­na­wiają się, czy tego typu zabieg wymaga powtó­rzeń i wymiany implan­tów. Jak się oka­zuje, wszystko zależy od rodzaju implantu, na jaki zde­cy­duje się pacjentka i odpo­wied­nio wyko­na­nej ope­ra­cji.

Ist­nieją różne typy implan­tów. Nie­za­leż­nie od two­rzywa endo­pro­tezy piersi mogą być okrą­głe lub w kształ­cie łezki. Bar­dzo ważne jest, aby każda kobieta przed pod­ję­ciem decy­zji o zabiegu wymiany endo­pro­tez miała odpo­wied­nią wie­dzę na temat poten­cjal­nego ryzyka i skut­ków ubocz­nych tych dzia­łań oraz była pewna swo­ich moty­wów  i ocze­ki­wań. Wybór implan­tów piersi jest istot­nym ele­men­tem całej pro­ce­dury. Na implant składa się mate­riał wypeł­nia­jący (żel sili­ko­nowy lub roz­twór soli fizjo­lo­gicz­nej) zamknięty w sili­ko­no­wej, ela­sto­me­ro­wej powłoce. Rynek implan­tów medycz­nych ofe­ruje nam sze­roki zakres wyboru. Implanty pier­siowe mogą mieć kształt owalny, okrą­gły lub kon­tu­ro­wany, a dostępne są w kil­ku­na­stu typach i roz­mia­rach. Spe­cja­li­ści naszego cen­trum pra­cują na implan­tach pro­du­ko­wa­nych przez dwie zaufane firmy: Motiva Implants i Men­tor.

Bezpieczeństwo

Implanty, które sto­su­jemy pod­czas zabiegu prze­szły sze­reg wni­kli­wych badań, które dają gwa­ran­cję  speł­nie­nia bar­dzo wyso­kich i rygo­ry­stycz­nych stan­dar­dów kon­troli jako­ści.

Wzrost pewności Siebie

Skóra z wie­kiem traci swoją jędr­ność, w szybki spo­sób unie­siesz, wypeł­nisz swoje piesi dzięki czemu ponow­nie zyskasz piękny biust.

Krótka procedura zabiegowa

Zabieg trwa około 1,5 godziny i odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym, następ­nego dnia Pacjentka opusz­cza Cen­trum. 

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem wymiany endo­pro­tez infor­muje się Pacjen­tów, że powinni zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • mor­fo­lo­gia
 • płytki krwi
 • jono­gram 
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR), 
 • glu­koza 
 • HBS-anty­gen 
 • HCV-prze­ciw­ciała 
 • USG piersi (wynik nie star­szy niż sprzed sze­ściu mie­sięcy)

Zale­ce­nia szcze­gó­łowe

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. 
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od uży­wa­nia pochod­nych aspi­ryny tj. acardu, polo­cardu i tym podob­nych leków. 
 • Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną. 
 • Zaleca się też udo­stęp­nie­nie pod­czas zabiegu paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy. 
 • Wska­zane jest też naby­cie przez pacjentkę w dniu zabiegu spe­cja­li­stycz­nego biu­sto­no­sza. Jest on dostępny w recep­cji kli­niki 
 • W dniu zabiegu pacjentka sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjentką cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą oprócz wyni­ków badań rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń). 
 • Pacjentka pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadła i nie piła mini­mum sześć godzin przed zabie­giem, a następ­nie świa­do­mie składa pod­pis w sto­sow­nym doku­men­cie (zgoda na zabieg) po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie pacjentka udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­wie­ziona na salę ope­ra­cyjną.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

1. Po zabiegu Pacjentka prze­wie­ziona jest w asy­ście pie­lę­gniarki ane­ste­zjo­lo­gicz­nej na oddział, gdzie pozo­staje pod opieką pie­lę­gniarki aż do momentu opusz­cze­nia naszej pla­cówki. W zależ­no­ści od zakresu zabiegu Pacjentka pozo­staje w Cen­trum 1 lub 2 doby. Pobyt w szpi­talu po zabiegu w znie­czu­le­niu ogól­nym odbywa się bez odwie­dzin bli­skich osób. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski dbamy o dys­kre­cję i intym­ność naszych pacjen­tów.

2. Pacjentka zostaje wypi­sana do domu w opa­trunku i sta­niku uciskowym/pasie pier­sio­wym. Odpo­wiedni sta­nik należy nosić przez okres około 4–6 tygo­dni.3. Pacjentka może brać prysz­nic, tak aby nie zamo­czyć ope­ro­wa­nej oko­licy.

4. Pacjentka może odczu­wać bole­sność w obsza­rze piersi po zabiegu. Czę­sto­tli­wość oraz nasi­le­nie odczu­wal­nego dys­kom­fortu będzie się suk­ce­syw­nie zmniej­szać z każ­dym dniem.

5. Pacjentka powinna przyj­mo­wać w razie potrzeby zale­cone przez chi­rurga leki p/bólowe (nie sto­suj leków p/bólowych na pusty żołądek)oraz antybiotyki/maści.

6. Pacjentka powinna prze­strze­gać ter­mi­nów wcze­śniej zale­co­nych i usta­lo­nych wizyt kon­tro­l­nych.

7. Zale­cane jest spa­nie z unie­sioną głową oraz pod­ło­że­nie podu­szek pod ramiona. W ten spo­sób zmniej­szy się napię­cie mię­śni, co pozwoli na bar­dziej kom­for­towy wypo­czy­nek w nocy. Uni­kaj spa­nia na boku i brzu­chu przez 6–8 tyg.

8. Po zabiegu należy ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny, a w szcze­gól­no­ści pod­no­sze­nie rąk do góry, dźwi­ga­nie, siłow­nia, gry zespo­łowe, fit­ness, pły­wa­nie, sauna itp. przez okres 2–3 miesięcy(w zależ­no­ści od zale­ceń leka­rza).

9. Kon­ty­nu­ację codzien­nych czyn­no­ści i wyko­ny­wa­nie lek­kiej pracy domo­wej Pacjentka może zacząć po 14–21 dniach.

10.  W ciągu pierw­szego mie­siąca po ope­ra­cji należy być ostroż­nym pod­czas współ­ży­cia sek­su­al­nego: doty­ka­nie, uci­ska­nie ope­ro­wa­nej oko­licy nie jest wska­zane.

11.  Pacjentka po pla­styce piersi nie powinna opa­lać się przez 3–4tyg oraz sto­so­wać pro­dukty chro­niące bli­zny przed Słońcem(SPF 50).

12. Pacjentka nie powinna pro­wa­dzić samo­dziel­nie auta przez okres 1 mie­siąca. 

13. Okres rekon­wa­le­scen­cji wynosi około 21 dni.

14. Pacjentka po zmniej­sze­niu piersi może odbyć podróż samo­lo­tem po 10–14 dniach od zabiegu.

15. Pacjentka nie powinna zapi­nać pasów bez­pie­czeń­stwa w aucie przez okres 1 mie­siąca( w razie kon­troli Poli­cji należy poka­zać zaświad­cze­nie wydane przez leka­rza).

16. Po trzech mie­sią­cach wynik zabiegu uwa­żany jest za trwały.

Zale­ce­nia doty­czące wymiany implan­tów

1. Koniec ter­minu waż­no­ści

Nie­które endo­pro­tezy mają doży­wot­nią gwa­ran­cję, co spra­wia, że ich wymiana nie jest nie­zbędna, jed­nak zda­rzają się też takie o np. 10-let­niej gwa­ran­cji, po tym cza­sie zna­cząco spada ich jakość i mogą stać się nie­bez­pieczne dla zdro­wia, dla­tego należy je wymie­nić.

2. Uszko­dze­nia implantu

Pęk­nię­cia endo­pro­tez mogą być spo­wo­do­wane np. wypad­kiem samo­cho­do­wym lub nie­szczę­śli­wym upad­kiem. W przy­padku implan­tów sol­nych tego typu uszko­dze­nie jest od razu widoczne, endo­pro­tezy sili­ko­nowe wypeł­nione są żelem, który powoli wydo­staje się z “kie­szonki” pro­tezy, dla­tego zanie­po­koić nas powi­nien ból oraz obrzęk piersi.

3. Zaka­że­nia i infek­cje

Wszel­kie infek­cje dużo łatwiej roz­wi­jają się w przy­padku implan­tów sol­nych. Może się wtedy poja­wić torebka włók­ni­sta, która napiera na implant, znie­kształ­ca­jąc pierś, czemu towa­rzy­szy ból.

4. Uszko­dze­nie zastawki

Ten pro­blem doty­czy jedy­nie implan­tów sol­nych. Wymiana jest nie­zbędna, gdy docho­dzi do uszko­dze­nia zastawki, którą wpro­wa­dzono sól.

5. Źle dobrany implant

Zwy­kle z tym pro­ble­mem można się spo­tkać, gdy oszczę­dzamy na zabiegu i wybie­ramy kli­nikę ze słabą repu­ta­cją. Implant o źle dobra­nym kształ­cie, umiesz­czony za płytko lub zbyt głę­boko, jesz­cze bar­dziej defor­muje biust.

6. Odrzu­ce­nie endo­pro­tezy przez orga­nizm

Nie zda­rza się to czę­sto, jed­nak może dojść do sytu­acji, że orga­nizm pacjenta odrzuci wszel­kie modele implan­tów. W takim momen­cie należy zasta­no­wić się nad innymi moż­li­wo­ściami powięk­sze­nia piersi.

7. Brak satys­fak­cji z efek­tów

Jeśli z jakichś powo­dów uzy­skany efekt nie speł­nia ocze­ki­wań pacjentki, moż­liwa jest kon­sul­ta­cja z naszymi spe­cja­li­stami!

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu:

 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze 
 • nie­ure­gu­lo­wana cukrzyca 
 • infek­cja ropna skóry i ślu­zó­wek 
 • skazy naczy­niowe 
 • cięż­kie zabu­rze­nia funk­cji nerek 
 • poważne scho­rze­nia wątroby 
 • infek­cje ogól­no­ustro­jowe 
 • złe wyniki badań obo­wiąz­ko­wych zle­co­nych przez chi­rurga 
 • ciąża 
 • cho­roby ukła­dowe.