Wymiana endoprotez

wymiana implantow
Panie decy­du­jące się na rekon­struk­cję lub powięk­sze­nie piersi czę­sto zasta­na­wiają się, czy tego typu ope­ra­cja wymaga powtó­rzeń i wymiany implan­tów. Jak się oka­zuje, wszystko zależy od rodzaju implantu, na jaki się zde­cy­du­jemy i odpo­wied­nio wyko­na­nej ope­ra­cji.

Z jakich implantów możemy wybierać?

Obec­nie naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się implanty sili­ko­nowe oraz solne. Te pierw­sze znane już od lat 60. XX wieku wypeł­nione są spe­cjal­nym, bez­piecz­nym dla ludz­kiego orga­ni­zmu two­rzy­wem sili­ko­no­wym, który imi­tuje kształt i wiel­kość natu­ral­nych piersi.
Implanty solne wypeł­nione są solą fizjo­lo­giczną, dla­tego wydają się bar­dziej bez­pieczne, mimo to mają jedną nie­zwy­kle zna­czącą wadę, tego typu implanty bar­dzo łatwo się odkształ­cają. Nie­za­leż­nie od two­rzywa endo­pro­tezy piersi mogą być okrą­głe lub w kształ­cie łezki.

Kiedy należy wymienić implanty?

  • Gdy skoń­czy się ich ter­min waż­no­ści

Nie­które endo­pro­tezy mają doży­wot­nią gwa­ran­cję, co spra­wia, że ich wymiana nie jest nie­zbędna, jed­nak zda­rzają się też takie o np. 10-let­niej gwa­ran­cji, po tym cza­sie zna­cząco spada ich jakość i mogą stać się nie­bez­pieczne dla zdro­wia, dla­tego należy je wymie­nić.

  • W przy­padku uszko­dze­nia implantu

Pęk­nię­cia endo­pro­tez mogą być spo­wo­do­wane np. wypad­kiem samo­cho­do­wym lub nie­szczę­śli­wym upad­kiem. W przy­padku implan­tów sol­nych tego typu uszko­dze­nie jest od razu widoczne, endo­pro­tezy sili­ko­nowe wypeł­nione są żelem, który powoli wydo­staje się z “kie­szonki” pro­tezy, dla­tego zanie­po­koić nas powi­nien ból oraz obrzęk piersi.

  • Gdy pojawi się zaka­że­nie

Wszel­kie infek­cje dużo łatwiej roz­wi­jają się w przy­padku implan­tów sol­nych, może się wtedy poja­wić torebka włók­ni­sta, która napiera na implant, znie­kształ­ca­jąc pierś, czemu towa­rzy­szy ból.

  • Uszko­dze­nie zastawki

Ten pro­blem doty­czy jedy­nie implan­tów sol­nych. Wymiana jest nie­zbędna, gdy docho­dzi do uszko­dze­nia zastawki, którą wpro­wa­dzono sól.

  • Źle dobrany implant

Zwy­kle z tym pro­ble­mem można się spo­tkać, gdy oszczę­dzamy na zabiegu i wybie­ramy kli­nikę ze słabą repu­ta­cją. Implant o źle dobra­nym kształ­cie, umiesz­czony za płytko lub zbyt głę­boko jesz­cze bar­dziej defor­muje biust.

  • Gdy endo­pro­teza zosta­nie odrzu­cona przez orga­nizm

Nie zda­rza się to czę­sto, jed­nak może dojść do sytu­acji, że orga­nizm pacjenta odrzuci wszel­kie modele implan­tów, w takim momen­cie należy zasta­no­wić się nad innymi moż­li­wo­ściami powięk­sze­nia piersi.

  • W momen­cie, gdy pacjentka nie jest zado­wo­lona z efek­tów

Jeśli z jakichś powo­dów uzy­skany efekt nie speł­nia Two­ich ocze­ki­wań, skon­sul­tuj się z naszymi spe­cja­li­stami!