Wizualizacja efektu w 3D – Vectra XT

VECTRA XT – jeden z najnowocześniejszych systemów do wizualizacji wyników zabiegu w chirurgii plastycznej.

Sys­tem daje moż­li­wość uchwy­ce­nia ana­to­micz­nych kształ­tów pacjenta w tech­no­lo­gii 3D, a następ­nie, za pomocą para­me­trów foto­gra­me­trycz­nych, przed­sta­wie­nia ich w postaci wyso­kiej roz­dziel­czo­ści modelu 3D na ekra­nie kom­pu­tera. Jest on dedy­ko­wany w szcze­gól­no­ści do wyko­ny­wa­nia symu­la­cji wyni­ków zabie­gów korek­cji nosa, piersi oraz zmian kon­tu­rów twa­rzy i ciała.

Opro­gra­mo­wa­nie sys­temu zawiera dane uśred­nio­nych para­me­trów co pozwala prze­pro­wa­dzić dokładną ana­lizę odchy­leń od stanu pra­wi­dło­wego przed zabie­giem i sko­ry­go­wa­nie na ekra­nie kom­pu­tera tych odchy­leń do war­to­ści poda­nych przez pro­gram. Jeśli to nie odpo­wiada pacjen­towi można wpro­wa­dzić zmiany ręcz­nie tak aby wynik koń­cowy odpo­wia­dał ocze­ki­wa­niom pacjenta.

Jak działa Vectra XT?

VECTRA XT uzy­skuje obraz 3D dzięki syn­chro­ni­za­cji kilku cyfro­wych obra­zów dwu-wymia­ro­wych. Następ­nie opro­gra­mo­wa­nie sys­te­mowe prze­twa­rza podane infor­ma­cje i gene­ruje bar­dzo dokładną mapę kształtu i kolo­rytu danej czę­ści ciała w tech­no­lo­gii 3D. Cały pro­ces trwa zale­d­wie kilka mili­se­kund, co spra­wia, że ruch pacjenta nie zakłóca dzia­ła­nia sys­temu (np. w sytu­acji kiedy pacjen­tem jest małe dziecko). Gotowy plik 3D prze­cho­wy­wany jest w pamięci kom­pu­tera. Zapi­sane pliki zawie­rają dane pomia­rowe oddane z sub­mi­li­me­trową pre­cy­zją, co umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie bardzo szcze­gó­ło­wych ana­liz oraz porów­ny­wa­nie wielu zesta­wów danych, bez potrzeby bra­nia pod uwagę dokład­nej pozy­cji pacjenta w momen­cie robie­nia zdjęć, ina­czej niż w przy­padku tra­dy­cyj­nych zdjęć 2D.

Zastosowanie systemu

W bazie danych sys­temu znaj­dują się np. para­mety endo­pro­tez piersi wszyst­kich naj­lep­szych firm jak Men­tor czy Aler­gan, co pozwala zasy­mu­lo­wać na ekra­nie wynik ope­ra­cji bar­dzo dokład­nie zbli­żony do efektu koń­co­wego ope­ra­cji. Nie­oce­nione usługi daje w przy­padku korek­cji nosa, gdyż gra­ficz­nie poka­zuje te zmiany które trzeba wpro­wa­dzić aby wynik odpo­wia­dał nor­mie dają­cej poczu­cie ład­nego wyglądu.

Zalety systemu VECTRA XT:

 • obra­zo­wa­nie wszyst­kich par­tii ciała w tech­no­lo­gii 3D
 • symu­la­cja wyni­ków zabie­gów poprzez:
  • auto­ma­tyczny pomiar piersi
  • wizu­ali­za­cję syl­wetki pacjenta w ubra­niu
  • wybór i wizu­alną imple­men­ta­cję implan­tów spo­śród modeli dostęp­nych w pro­gra­mie (Aller­gan, Men­tor, Nagor, Sili­med oraz Euro­si­li­cone)
 • wysoka roz­dziel­czość gwa­ran­tu­jąca odda­nie naj­drob­niej­szych szcze­gó­łów w naj­lep­szej moż­li­wej jako­ści
 • dopa­so­wa­nie do wzro­stu pacjenta, poprzez zme­cha­ni­zo­wany sys­tem regu­la­cji wyso­ko­ści
 • nowo­cze­sna sty­li­styka i łatwość obsługi