Wizualizacja efektu w 3D Vectra XT – Piersi

powiekszanie piersi
Zakłada się, że jedna na pięć kobiet, które pod­dały się ope­ra­cji powięk­sze­nia piersi, nie jest zado­wo­lona z efektu koń­co­wego. Zwy­kle wiąże się to z nie­zgod­no­ścią wyobra­że­nia pacjentki z otrzy­ma­nym rezul­ta­tem. Trudno bowiem, zarówno leka­rzowi, jak i pacjentce, okre­ślić jak dokład­nie wyglą­dać będą piersi po zabiegu. Jed­nak z pomocą chi­rur­gii pla­stycz­nej przy­cho­dzą nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Dostępne w naszym Cen­trum Medycz­nym urzą­dze­nie Vec­tra XT, pozwala na pełną wizu­ali­za­cję efek­tów zabie­gów chi­rur­gicz­nych przed jego wyko­na­niem.

Czym właściwie jest Vectra XT?

Vec­tra XT to naj­no­wo­cze­śniej­sze urzą­dze­nie do przy­go­to­wy­wa­nia wizu­ali­za­cji 3D pro­du­ko­wane przez świa­to­wego lidera w tej dzie­dzi­nie, firmę Can­field Ima­ging Sys­tems. Jego zasto­so­wa­nie pozwala na przenie­sie­nie na ekran kom­pu­tera trój­wy­mia­ro­wego obrazu piersi pacjentki z zacho­wa­niem ich ana­to­micz­nych szcze­gó­łów, a następ­nie poda­nie go odpo­wied­niej ana­li­zie pomia­ro­wej i obję­to­ścio­wej.

W jaki sposób działa urządzenie Vectra XT?

Wizyta, pod­czas któ­rej przy­go­to­wy­wana jest symu­la­cja efek­tów zabiegu, roz­po­czyna się od wyko­na­nia skanu ciała pacjenta za pomocą sze­ściu pro­fe­sjo­nal­nych  kamer. Uzy­skane obrazy prze­cho­dzą szcze­gó­łową obróbkę w dedy­ko­wa­nym pro­gra­mie gra­ficz­nym o nazwie Vec­tra Ana­ly­sis Module, dzięki temu z sze­ściu dwu­wy­mia­ro­wych obra­zów two­rzony jest jeden w pełni trój­wy­mia­rowy. Pro­ces wyko­ny­wa­nia zdjęć trwa zale­d­wie kilka mili­se­kund. W przy­padku ope­ra­cji powięk­sze­nia piersi symu­la­cja two­rzona jest kom­pu­te­rowo poprzez auto­ma­tyczny pomiar piersi i pro­por­cji twa­rzy, wizu­ali­za­cję syl­wetki pacjentki, a nawet indy­wi­du­alny dobór implan­tów bio­rąc pod uwagę ich kształt, obję­tość i pro­fil.

Dzięki indy­wi­du­al­nym pomia­rom moż­liwe jest uwzględ­nie­nie ana­to­micz­nych róż­nic pacjentki wystę­pu­ją­cych mię­dzy wiel­ko­ścią poje­dyn­czych piersi oraz ich korekta.

Jed­nym z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań zasto­so­wa­nych w urzą­dze­niu Vec­tra XT, są spe­cjalne oku­lary, dzięki któ­rym pacjentka może zoba­czyć samą sie­bie w trój­wy­mia­rze, dokład­nie tak jak postrze­gają ją inni.

Cho­ciaż urzą­dze­nie to cie­szy się nie­zwy­kłą popu­lar­no­ścią, m.in. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w Pol­sce wciąż jest nowe i trudno dostępne, dla­tego cie­szymy się, że nasi pacjenci mają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z tego uła­twie­nia.