Usunięcie endoprotez

wymiana implantow

Ponad 13% kobiet pod­da­ją­cych się ope­ra­cji wsz­cze­pie­nia endo­pro­tez, decy­duje się na ich usu­nię­cie. Wyniki wyka­zują, że zwy­kle nastę­puje to w ciągu roku od wyko­na­nia ope­ra­cji, przy­czyny tych decy­zji mogą być różne, od zabu­rzeń zdro­wot­nych po nie­za­do­wo­le­nie z uzy­ska­nego efektu.

Jakie są przyczyny usunięcia endoprotezy?

  • Naj­częst­szą przy­czynę sta­nowi nie­speł­nie­nie ocze­ki­wań pacjentki. Czę­sto panie decy­du­jące się na powięk­sze­nie piersi nie są do końca na to przy­go­to­wane  psy­chicz­nie lub bra­kuje im świa­do­mo­ści, z czym wiąże się taka ope­ra­cja. Implant to wciąż ciało obce dla orga­ni­zmu.
  • Zda­rza się też, że docho­dzi do odkształ­ce­nia lub mecha­nicz­nego uszko­dze­nia implantu w takiej sytu­acji należy jak naj­szyb­ciej go usu­nąć, gdyż może sta­no­wić zagro­że­nie dla zdro­wia pacjentki.
  • Usu­nię­cie implantu jest rуw­nież konieczne, gdy poja­wia się zmiana cho­ro­bowa lub jej podej­rze­nie. Naj­częst­szymi cho­ro­bami zmu­sza­ją­cymi kobiety do usu­nię­cia endo­pro­tezy są: rak, przy­kurcz torebki łącz­not­kan­ko­wej lub roz­wi­ja­jące się zaka­że­nie.
  • Rzadko wystę­pu­ją­cym powo­dem jest odrzu­ce­nie implantu przez orga­nizm oraz powi­kła­nia poza­bie­gowe, jeśli pierś staje się twarda, bole­sna i wygląda nie­na­tu­ral­nie, należy jak naj­szyb­ciej zgło­sić się do spe­cja­li­sty.

Jak wygląda zabieg usunięcia endoprotezy?

Usu­nię­cie implantu prze­biega pod­czas jed­nego zabiegu, w ktуrym lekarz wyko­nuje nacię­cie piersi w jej spodniej czę­ści. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu bli­zny są prak­tycz­nie nie­wi­doczne. Jeśli ope­ra­cja nie obej­muje usu­wa­nia torebki łącz­not­kan­ko­wej, ktуra ufor­mo­wała się wokуł implantu, zabieg trwa od 30 do 60 min. Zwy­kle powrót do nor­mal­nej aktyw­no­ści nastę­puje szybko – już po kilku dniach, a do peł­nej spraw­no­ści – w ciągu 2–3 tygo­dni.

Czego można się spodziewać po zabiegu usunięcia endoprotezy?

Jeśli zabie­gowi usu­nię­cia implan­tуw towa­rzy­szy ich wymiana, pacjentka nie powinna odczu­wać żad­nych skut­ków ubocz­nych, jeśli nato­miast usu­nię­cie jest cał­ko­wite, trzeba wziąć pod uwagę dodat­kowy zabieg  pod­nie­sie­nia natu­ral­nych piersi, który przy­wrуci  biust do formy sprzed zabiegu.