Transfer tłuszczu

Sta­rze­nie się skóry to dłu­go­trwały pro­ces, któ­rego ozna­kami są m.in. poja­wia­jące się zmarszczki, opa­da­jąca skóra, asy­me­tria twa­rzy, a także zapad­nię­cie się policz­ków. Dzięki wie­lo­let­nim bada­niom i eks­pe­ry­men­tom współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna zna­la­zła spo­sób, dzięki któ­remu przy pomocy jed­nego zabiegu moż­liwa jest reduk­cja wszyst­kich oznak sta­rze­nia się twa­rzy. Tym zabie­giem jest trans­fer tłusz­czu, fachowo zwany lipo­trans­fe­rem.

Zabieg ten można sto­so­wać nie tylko do walki z ozna­kami sta­rze­nia. Spraw­dzi się też w przy­padku ubyt­ków skóry oraz jej sprę­ży­sto­ści spo­wo­do­wa­nych ura­zami, cho­ro­bami i wadami wro­dzo­nymi.

Jak wygląda zabieg lipotransferu?

Więk­szo­ści osób lifting twa­rzy koja­rzy się z roz­le­głą i trudną ope­ra­cją, jed­nak nowo­cze­sny lipo­li­fting jest zabie­giem nie­in­wa­zyj­nym, wyko­ny­wa­nym w znie­czu­le­niu miej­sco­wym.
Pro­ce­durę zabiegu podzie­lić można na trzy etapy:

 1. Pobie­ra­nie tkanki tłusz­czo­wej do prze­szczepu
  Tkanka tłusz­czowa pobie­rana jest z czę­ści ciała, z któ­rych pacjent pra­gnie się jej pozbyć, zwy­kle są to uda lub brzuch. Dzięki nowo­cze­snym osią­gnię­ciom tech­no­lo­gicz­nym etap ten jest bez­bo­le­sny i nie pozo­sta­wia obwi­słej skóry.
 2. Selek­cja komó­rek
  Pobrana tkanka tłusz­czowa pod­lega selek­cji jako­ścio­wej. Komórki nada­jące się do prze­szczepu oczysz­cza się naj­pierw z płyn­nej frak­cji.
 3. Iniek­cja
  Oczysz­czone komórki wstrzy­kuje się w twarz za pomocą cien­kiej igły.

Dzięki zasto­so­wa­niu w trak­cie zabiegu tkanki pobra­nej bez­po­śred­nio od pacjenta nie ist­nieje ryzyko takich powi­kłań jak reak­cja aler­giczna czy odrzu­ce­nie prze­szczepu przez orga­nizm. Żywe komórki macie­rzy­ste znaj­du­jące się w tkance tłusz­czo­wej wpły­wają na przy­czep­ność, a także odbu­dowę struk­tury skóry.

Przygotowania do zabiegu

Każdy zabieg trans­feru tłusz­czu poprze­dzony jest dwoma wizy­tami u leka­rza spe­cja­li­sty. Osoba, chcąc sko­rzy­stać z zabiegu, musi przejść pozy­tyw­nie bada­nia lekar­skie. Dodat­kowo pacjent zobo­wią­zany jest:

 • na mie­siąc przed lecze­niem zre­zy­gno­wać z pale­nia,
 • odsta­wić leki wpły­wa­jące na krzep­nię­cie krwi na 10 dni przed zabie­giem,
 • przyjść na wyzna­czony ter­min zabiegu na czczo.

Zalecenia pozabiegowe:

Zabieg jest nie­in­wa­zyjny, dla­tego już po kilku dniach można powró­cić do swo­jej codzien­nej aktyw­no­ści. Miej­sce, z któ­rego pobrana została tkanka, należy regu­lar­nie maso­wać i zabez­pie­czać opa­trun­kiem uci­sko­wym.
Przez około dwa tygo­dnie po zabiegu należy uni­kać: sauny, basenu, sola­rium oraz wysiłku fizycz­nego.

Przeciwwskazania do zabiegu:

 • ciąża,
 • cukrzyca,
 • cho­roba nowo­two­rowa,
 • za mała ogólna ilość tkanki tłusz­czo­wej w ciele,
 • cho­roby serca i układu krą­że­nia,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • nie­wy­dol­ność nerek,
 • stany zapalne,
 • nie­wy­dol­ność wątroby,
 • nad­ci­śnie­nie,
 • cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne.

Efekty przed i po: