Transfer tłuszczu – piersi

powiekszanie biustu bydgoszcz

Pełny, obfity i przede wszyst­kim jędrny biust jest odwiecz­nym sym­bo­lem kobie­co­ści, nic więc dziw­nego, że panie cier­piące z powodu zabu­rzeń roz­woju piersi decy­dują się sko­rzy­stać z pomocy doświad­czo­nych chi­rur­gów.  Cho­ciaż piersi powięk­szać można wie­loma meto­dami, obec­nie naj­bez­piecz­niej­szy jest spe­cja­li­styczny zabieg lipo­lil­ftingu piersi.

Lipo­li­fting piersi to zabieg chi­rur­giczny pole­ga­jący na prze­szcze­pie komó­rek tłusz­czo­wych z wybra­nego miej­sca w ciele do piersi pacjentki.

Jak wygląda zabieg lipoliftingu piersi?

Każda ope­ra­cja prze­szczepu tłusz­czu składa się z trzech nie­zbęd­nych eta­pów:

1.gLipo­suk­cja

Odsy­sa­nie tłusz­czu znane jest w świe­cie chi­rur­gii pla­stycz­nej od wielu lat i od dłuż­szego czasu jest jed­nym z naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­nych zabie­gów pla­stycz­nych na świe­cie. Pro­ce­dura polega na wyko­na­niu w skó­rze ud, poślad­ków lub brzu­cha  nacięć, przez które następ­nie za pomocą spe­cjal­nej maszyny ode­ssany zostaje tłuszcz. Cały zabieg prze­pro­wa­dzany jest w znie­czu­le­niu ogól­nym.

2. Przy­go­to­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej

Nim tłuszcz zosta­nie zaapli­ko­wany w piersi pacjentki, nie­zbędne jest jego oczysz­cze­nie. Pobrana tkanka umiesz­czona zostaje w wirówce, gdzie od komó­rek macie­rzy­stych i peł­no­war­to­ścio­wych komó­rek tłusz­czo­wych odse­pa­ro­wana zostaje zbędna woda i obumarłe komórki.

3.gPrze­szczep

Gdy tkanki są już odpo­wied­nio przy­go­to­wane, należy zaapli­ko­wać je w piersi pacjentki. Zabieg ten prze­biega z uży­ciem cien­kiej kaniuli (wenflon), którą wpro­wa­dza się pomię­dzy skórę a gru­czoł pier­siowy.

Wszyst­kie trzy etapy prze­pro­wa­dzane są jed­nego dnia, pod­czas tej samej wizyty w cen­trum medycz­nym.

Jakich efektów możemy się spodziewać po lipoliftingu piersi?

Zabieg prze­zna­czony jest dla kobiet pra­gną­cych powięk­sze­nia i ujędr­nie­nia swo­jego biu­stu. Dzięki zasto­so­wa­niu pod­czas pro­ce­dury komó­rek pobrany bez­po­śred­nio od pacjenta ryzyko odrzu­ce­nia prze­szczepu lub reak­cji aler­gicz­nych zostało cał­ko­wi­cie zmi­ni­ma­li­zo­wane.Pod­czas jed­nej ope­ra­cji piersi zostają wypeł­nione, ujędr­nione, a także ide­al­nie wymo­de­lo­wana, dodat­kowo dzięki lipo­suk­cji docho­dzi do wyszczu­ple­nia par­tii ciała, z któ­rych pobrana została tkanka. Efekty zabiegu są prak­tycz­nie natych­mia­stowe, jed­nak pod­czas pro­cesu goje­nia orga­nizm wchła­nia ok. 25% prze­szcze­pio­nej tkanki, pozo­stałe komórki zostają na stałe w nowym miej­scu.

Zalecenia pozabiegowe

By piersi odpo­wied­nio się zago­iły i zacho­wały ocze­ki­wany kształt, nie­zbędne jest nosze­nie przez pacjentkę spe­cjal­nego biu­sto­no­sza korek­cyj­nego przez okres ok. 15 dni. W trak­cie pierw­szych dwóch tygo­dniu od zabiegu cał­ko­wi­cie zaka­zany jest wysi­łek fizyczny, wysta­wia­nie biu­stu na dzia­ła­nie wyso­kich tem­pe­ra­tur oraz gorące kąpiele. Przez pierw­szy tydzień należy też uni­kać spa­nia na miej­scach pod­da­nych zabie­gowi.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

  • cho­roby prze­wle­kłe takie jak cukrzyca, nie­do­czyn­ność tar­czycy oraz pro­blemy kar­dio­lo­giczne,
  • dusz­no­ści,
  • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
  • infek­cje ropne skóry,
  • nega­tywne wyniki badań wstęp­nych.