Przeszczep tkanki tłuszczowej

przeszczep tkanki tluszczowej
Prze­szczep tkanki tłusz­czo­wej to tak naprawdę połą­cze­nie dwóch zabie­gów – lipo­suk­cji oraz powięk­sza­nia i mode­lo­wa­nia wybra­nej czę­ści ciała.

Liposukcja

W pierw­szym eta­pie zabiegu nastę­puje lipo­suk­cja, czyli popu­lar­nie nazy­wana ,,odsy­sa­niem tłusz­czu”. Poprzez nie­wiel­kie nacię­cia wpro­wa­dzana jest sonda, połą­czona z apa­ra­tem ssą­cym. Poru­sza­jąc ją w róż­nych kie­run­kach chi­rurg pre­cy­zyj­nie usuwa kolejne war­stwy tkanki tłusz­czo­wej redu­ku­jąc jej nad­miar i mode­lu­jąc poszcze­gólne oko­lice ciała. Usu­nię­cie się zbęd­nego tłusz­czu wyko­ny­wane jest z miejsc naj­bar­dziej otłusz­czo­nych, zazwy­czaj są to brzuch, uda lub pośladki.

Bli­zny po zabiegu są bar­dzo małe (2–3 mm) i tak zlo­ka­li­zo­wane by były nie­wi­doczne. Rów­nież dzięki uży­ciu cien­kich kaniul przez które usu­wana jest tkanka tłusz­czowa zmniej­szone jest krwa­wie­nie pod­czas i po zabiegu.

Lipo­suk­cja wyko­ny­wana jest zarówno w znie­czu­le­niu ogól­nym (nar­ko­zie) jak i w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Pod­czas kon­sul­ta­cji chi­rurg dys­ku­tu­jąc z pacjen­tem wybie­rze naj­od­po­wied­niej­szy spo­sób znie­czu­le­nia.

Wykorzystanie tkanki tłuszczowej

Tkanka tłusz­czowa to naj­lep­szy wypeł­niacz. Dla­czego? Jest ona natu­ral­nym skład­ni­kiem naszego ciała, a nie sztuczną sub­stan­cją, dzięki czemu nie ist­nieje ryzyko odrzutu czy też wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej. Zostaje ona wsz­cze­piana w te czę­ści ciała, które wyma­gają powięk­sze­nia czy wymo­de­lo­wa­nia. Naj­czę­ściej prze­szczep tkanki tłusz­czo­wej sto­so­wany jest do:

  • powięk­sza­nia piersi i poślad­ków,
  • wypeł­nia­nia zmarsz­czek,
  • powięk­sza­nia ust,
  • kory­go­wa­nia opa­da­ją­cych policz­ków,
  • wypeł­nia­nia bruzd nosowo-war­go­wych,
  • likwi­da­cji cieni pod oczami,
  • niwe­lo­wa­nia asy­me­trii twa­rzy,
  • eli­mi­no­wa­niu blizn potrą­dzi­ko­wych,
  • uzu­peł­nia­nia ubyt­ków spo­wo­do­wa­nych ura­zami, cho­ro­bami i wadami wro­dzo­nymi.

Efekty widoczne są tuż po zabiegu, a koń­cowy, dłu­go­trwały efekt, gdy znik­nie opu­chli­zna. Przez kilka tygo­dni po zabiegu pacjent nosi spe­cjalną odzież uci­skową poma­ga­jącą skó­rze w powro­cie do opty­mal­nej kon­dy­cji.

Dlaczego warto zdecydować się na przeszczep tkanki tłuszczowej?

Naj­więk­szą zaletą prze­szczepu tkanki tłusz­czo­wej jest to, że pod­czas jed­nego zabiegu można nie tylko wyszczu­plić ciało na wybra­nym obsza­rze, ale też per­fek­cyj­nie wymo­de­lo­wać syl­wetkę poprzez prze­szczep tłusz­czu do czę­ści ciała wyma­ga­ją­cej korekty obję­to­ści. Zabieg jest mało­in­wa­zyjny, a ryzyko wystą­pie­nia powi­kłań jest nie­wiel­kie. Dodat­kowo zawarte w tkance tłusz­czo­wej komórki macie­rzy­ste o wła­ści­wo­ściach rege­ne­ra­cyj­nych i rewi­ta­li­za­cyj­nych, odmła­dzają skórę i pozo­sta­wiają ją jędrną i ela­styczną.