POWIĘKSZANIE PIERSI PRZY POMOCY IMPLANTÓW

Piękny i jędrny biust jest bar­dzo ważny dla każ­dej kobiety. Nie­stety nie każda Pani może cie­szyć się tym atry­bu­tem. Chi­rur­giczne powięk­sza­nie piersi przy pomocy implan­tów jest jed­nym z naj­czę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, a zara­zem jed­nym z naj­bar­dziej efek­tow­nych zabie­gów. Odpo­wied­nio dobrane implanty w połą­cze­niu z doświad­cze­niem i pre­cy­zją chi­rurga pozwa­lają pacjent­kom cie­szyć się z uzy­ska­nia opty­mal­nego roz­miaru i kształtu piersi.

Zabieg powięk­sze­nia piersi wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu ogól­nym, trwa około 1–2 godzin, a jego efekt osta­teczny jest uza­leż­niony nie tylko od wiel­ko­ści i kształtu implantu, ale także od ilo­ści tkanki gru­czo­ło­wej i tłusz­czo­wej danej pacjentki oraz tech­niki wyko­na­nego cię­cia. Jest kilka tech­nik wyko­na­nia nacię­cia przy tego typu zabie­gach: nacię­cie w dole pacho­wym, nacię­cie wokół bro­dawki, cię­cie w fał­dzie pod­pier­sio­wym.

W cza­sie zabiegu powięk­sza­nia piersi implanty mogą być umiesz­czone zarówno pod mię­śniem na klatce pier­sio­wej, jak i pod gru­czo­łem. Miej­sce umiesz­cze­nia implantu i wybór naj­lep­szej dla Cie­bie metody zabiegu jest jed­nym z tema­tów, które nasi leka­rze mogą z Tobą omó­wić przed zabie­giem. Każde cię­cie chi­rur­giczne pozo­sta­wia po sobie ślad w postaci bli­zny, tak samo jest w przy­padku zabiegu powięk­sza­nia piersi, jed­nak efekt rekom­pen­suje wszystko. Spe­cja­li­ści wyko­nu­jący zabieg w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski, dokła­dają wszel­kich sta­rań, aby ślad po zabiegu był jak naj­mniej widoczny, a pacjentka mogła w pełni cie­szyć się nowym, peł­nym i jędr­nym biu­stem.

Przewagi konkurencyjne

Spektakularny efekt

Powięk­sze­nie piersi przy pomocy implan­tów, pozwala na natych­mia­stową wizu­alną zmianę kształtu i wiel­ko­ści piersi.

Bezpieczeństwo

Implanty, które sto­su­jemy pod­czas zabiegu prze­szły sze­reg wni­kli­wych badań, które dają gwa­ran­cję  speł­nie­nia bar­dzo wyso­kich i rygo­ry­stycz­nych stan­dar­dów kon­troli jako­ści.

Długoterminowa Trwałość

Zabieg powięk­sza­nia piersi przy pomocy implan­tów daje kobie­tom kom­fort w postaci kształt­nych i mięk­kich piersi na kilka, a nawet kil­ka­na­ście lat. Należy jed­nak pamię­tać o prze­strze­ga­niu okre­ślo­nych zale­ceń.

Jakie implanty wybrać?

Bar­dzo ważne jest, aby każda kobieta przed pod­ję­ciem decy­zji o zabiegu powięk­sze­nia piersi miała odpo­wied­nią wie­dzę na temat poten­cjal­nego ryzyka i skut­ków ubocz­nych tych dzia­łań oraz była pewna swo­ich moty­wów  i ocze­ki­wań. Wybór implan­tów piersi jest istot­nym ele­men­tem całej pro­ce­dury. Na implant składa się mate­riał wypeł­nia­jący (żel sili­ko­nowy lub roz­twór soli fizjo­lo­gicz­nej) zamknięty w sili­ko­no­wej, ela­sto­me­ro­wej powłoce. Rynek implan­tów medycz­nych ofe­ruje nam sze­roki zakres wyboru. Implanty pier­siowe mogą mieć kształt owalny, okrą­gły lub kon­tu­ro­wany, a dostępne są w kil­ku­na­stu typach i roz­mia­rach. Spe­cja­li­ści naszego cen­trum pra­cują na implan­tach pro­du­ko­wa­nych przez dwie zaufane firmy: Motiva Implants i Men­tor.

Motiva implants

Implanty Motiva to dosko­nałe roz­wią­za­nie dla kobiet cenią­cych sobie nie tylko kom­fort, ale rów­nież dosko­nały efekt wizu­alny w postaci kształt­nych, mięk­kich i natu­ral­nie pre­zen­tu­ją­cych się piersi. Sze­roki wybór implan­tów Motiva spra­wia, że każda z pań z pew­no­ścią wybie­rze implanty, o jakich marzy. Dzięki wyso­kim wskaź­ni­kom szczel­no­ści oraz mięk­kiemu wypeł­nie­niu implanty piersi od firmy Motiva zacho­wują swój nie­zmienny, per­fek­cyjny kształt. Pole­cane są zatem w szcze­gól­no­ści kobie­tom pro­wa­dzą­cym aktywny tryb życia, które pra­gną cie­szyć się pięk­nym biu­stem bez obaw przed powi­kła­niami. Implanty Motiva odzna­czają się potwier­dzo­nymi w licz­nych bada­niach bez­pie­czeń­stwem i inno­wa­cyj­no­ścią. Wyko­nane z naj­no­wo­cze­śniej­szych, szczel­nych powłok, wypeł­nione ultra­mięk­kim żelem – zagwa­ran­tują ich wytrzy­ma­łość i natu­ralny wygląd.

Dla­czego Motiva?

 • Naj­wyż­sze normy jako­ści - Jest to sili­kon klasy medycz­nej, który można wsz­cze­pić na długo. Sub­stan­cja ta prze­szła inten­sywne testy che­miczne, fizyczne i bio­lo­giczne, prze­pro­wa­dzone przez Ame­ry­kań­ską Agen­cję Fede­ralną ds. Żyw­no­ści i Leków.
 • Bez­pie­czeń­stwo - Wytrzy­ma­łość na roz­cią­ga­nie powłoki na pozio­mie 350% mini­mal­nej war­to­ści wyma­ga­nej przez FDA. Roz­sze­rzony pro­fil bez­pie­czeń­stwa, zgodny z euro­pej­skimi i ame­ry­kań­skimi nor­mami w tym z normą ISO 11737–1:2006 Stan­dard.
 • Nowo­cze­sność i wygoda - Ultra miękki, sta­bilny w for­mie żel wypeł­nia­jący, pozwa­la­jący na zacho­wa­nie kształtu, mięk­ko­ści oraz natu­ral­nego wyglądu.

Dro­gie pacjentki wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem:www.motivaimplants.com

MENTOR

Men­tor jest ame­ry­kań­ską marką zaj­mu­jącą się pro­duk­cją implan­tów pier­sio­wych od 1969 roku. Implanty Men­tor cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem ze strony pacjen­tek, nie tylko ze względu na staż w branży medycz­nej, ale rów­nież z uwagi na sze­roki wybór roz­mia­rów, kształ­tów i pro­fili.   Dzięki temu model implantu będzie pre­cy­zyj­nie dobrany do Two­jej syl­wetki, ocze­ki­wań i kształtu biu­stu. Poroz­ma­wiaj z leka­rzem o wszyst­kich dostęp­nych moż­li­wo­ściach. Pro­dukty firmy Men­tor zaspo­koją potrzeby nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kobiet. Implanty wypeł­nione żelem wyko­rzy­stują spo­istą sub­stan­cję, która wyczu­walna jest tak samo jak typowa tkanka piersi. Firma Men­tor ofe­ruje implanty o trzech róż­nych stop­niach spo­isto­ści wypeł­nia­ją­cego mate­riału: stan­dar­dowy, średni i wysoki. Wszystko po to, aby zaspo­koić potrzeby każ­dej kobiety.

Dla­czego Men­tor? 

 • Doświad­cze­nie - Firma Men­tor to czter­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji pro­tez pier­sio­wych. Men­tor zaopa­truje w implanty pier­siowe kli­niki chi­rur­gii pla­stycz­nej na całym świe­cie, a rocz­nie pro­du­kuje ich ponad 1000000 sztuk.
 • Róż­no­rod­ność - Dzięki ofer­cie firmy Men­tor spe­cja­li­ści mają do dys­po­zy­cji sze­roki wybór implan­tów dla kon­kret­nych pacjen­tek, dosto­so­wa­nych do ich typu syl­wetki i real­nych ocze­ki­wań.
 • Bez­pie­czeń­stwo - Men­tor jest jed­nym z trzech ame­ry­kań­skich pro­du­cen­tów pro­tez pier­sio­wych, który posiada zezwo­le­nie FDA (Food and Drug Admi­ni­stra­tion) na sprze­daż pro­tez sili­ko­no­wych w USA. Pro­ces pro­duk­cji speł­nia wszel­kie rygo­ry­styczne wyma­ga­nia jako­ściowe i prze­szedł pozy­tyw­nie testy bez­pie­czeń­stwa rów­nież w kon­tek­ście norm euro­pej­skich.

XTRA MemoryGel™

XTRA Memo­ry­Gel™ Abso­lut­nie nowe implanty MENTOR®

Nowe implanty Men­tor® to EXTRA pro­jek­cja, EXTRA sprę­ży­stość i EXTRA wypeł­nie­nie.

XTRA to implanty tek­stu­ro­wane, okrą­głe, dostępne w dwóch pro­jek­cjach: Mode­rate PLUS (XTRA M+) oraz High Pro­file (XTRA HP)

Jesz­cze bar­dziej natu­ralne w dotyku, 30% bar­dziej ela­styczne niż inne, dzięki czemu róż­nica pomię­dzy pier­sią natu­ralną, a pier­sią z implan­tem jest mniej wyczu­walna! Wypeł­nione są żelem zapa­mię­tu­ją­cym kształt, o inten­syw­nym efek­cie push-up.

5 milio­nów kobiet na świe­cie wybrało implanty Men­tor®. 99% kobiet posia­da­ją­cych implanty Men­tor® jest nimi zachwy­cona. Kochają je kobiety aktywne i świa­dome swo­ich pra­gnień. Pod­czas testów naj­now­szych implan­tów XTRA 9 na 10 Ame­ry­ka­nek wybrało nowe implanty Men­tor (bada­nia prze­pro­wa­dzone na 452 kobie­tach).

Każdy pro­fil implantu Memo­ry­Gel™ Xtra jest pre­cy­zyj­nie wypeł­niony (Pre­ci­sion-Fil­led™), czyli uni­kal­nie opra­co­wa­nym spo­istym żelem, który two­rzy mięk­kie, natu­ralne w dotyku odczu­cia pre­fe­ro­wane przez miliony kobiet!

Przygotowanie do operacji

Droga Pacjentko, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu, a także usta­lić, jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzy­ma­łaś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przy­bli­że­niu okres rekon­wa­le­scen­cji. Po dokład­nym wymie­rze­niu para­me­trów Two­ich piersi lekarz dobie­rze odpo­wiedni roz­miar i kształt implan­tów oraz zade­cy­duje o ich umiej­sco­wie­niu

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

 • mor­fo­lo­gia,
 • płytki krwi,
 • jono­gram
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
 • glu­koza
 • HBS-anty­gen
 • HCV-prze­ciw­ciała
 • USG piersi (wynik nie star­szy niż sprzed sze­ściu mie­sięcy)

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Zale­ce­nia szcze­gó­łowe:

 1. Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 2. Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od uży­wa­nia pochod­nych aspi­ryny tj. acardu, polo­cardu i tym podob­nych leków.
 3. Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną.
 4. Zaleca się też udo­stęp­nie­nie pod­czas zabiegu paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 5. Wska­zane jest też naby­cie przez pacjentkę w dniu zabiegu spe­cja­li­stycz­nego biu­sto­no­sza. Jest on dostępny w recep­cji kli­niki
 6. W dniu zabiegu pacjentka sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjentką cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą oprócz wyni­ków badań rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).
 7. Pacjentka pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadła i nie piła mini­mum sześć godzin przed zabie­giem, a następ­nie świa­do­mie składa pod­pis w sto­sow­nym doku­men­cie (zgoda na zabieg) po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie pacjentka udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­wie­ziona na salę ope­ra­cyjną.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 1. Po zabiegu pacjentka zostaje na oddziale pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu aż do dnia następ­nego.
 2. W pierw­szej dobie po ope­ra­cji chi­rurg prze­pro­wa­dza kon­trolę poope­ra­cyjną i zmie­nia opa­tru­nek.
 3. Po zabiegu należy nosić spe­cjalny sta­nik poope­ra­cyjny przez okres około 3–4 tygo­dni.
 4. W razie potrzeby należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe oraz anty­bio­tyki.
 5. Należy prze­strze­gać ter­mi­nów wcze­śniej zale­co­nych i usta­lo­nych wizyt kon­tro­l­nych.
 6. Przez okres 2–3 tygo­dni Pacjentka zobo­wią­zana jest ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny (szcze­gól­nie pod­no­sze­nie rąk) w ciągu kilku pierw­szych dni po zabiegu. Konieczne jest też zapew­nie­nie sobie pomocy w domu i w opiece nad dziećmi.
 7. Powrót do codzien­nych czyn­no­ści i wyko­ny­wa­nia lek­kiej pracy domo­wej nastę­puje naj­czę­ściej po 10–14 dniach od zabiegu.
 8. W ciągu pierw­szego mie­siąca po ope­ra­cji należy być ostroż­nym pod­czas współ­ży­cia sek­su­al­nego.
 9. Po trzech mie­sią­cach wynik zabiegu powięk­sze­nia piersi implan­tami uwa­żany jest za trwały.
 10. Pacjentki po wsz­cze­pie­niu implan­tów pier­sio­wych nie mogą pod­dać się dia­ter­mii (tera­peu­tyczne głę­bo­kie prze­grza­nie orga­nów przy pomocy pola elek­trycz­nego lub magne­tycz­nego wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści). Mogłoby to spo­wo­do­wać skrajne roz­grza­nie implantu, wewnętrzne popa­rze­nia i ryzyko pęk­nię­cia implantu.
 11. Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 14 dni.
 12. Efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, opuch­nię­cia i zasi­nie­nie, zwięk­szona wraż­li­wość na dotyk. Z cza­sem dole­gli­wo­ści zni­kają.
 13. Dwa tygo­dnie po ope­ra­cji można roz­po­cząć tera­pię niwe­lo­wa­nia blizn przy pomocy spe­cja­li­stycz­nych pla­strów lub żelu, zale­co­nych przez chi­rurga.

Prze­ciw­wska­za­nia do ope­ra­cji

 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • nie­ure­gu­lo­wana cukrzyca
 • infek­cja ropna skóry i ślu­zó­wek
 • skazy naczy­niowe
 • cięż­kie zabu­rze­nia funk­cji nerek
 • poważne scho­rze­nia wątroby
 • infek­cje ogól­no­ustro­jowe
 • złe wyniki badań obo­wiąz­ko­wych zle­co­nych przez chi­rurga
 • ciąża
 • cho­roby ukła­dowe.

Obszary zabiegowe

1
2
3
1

nacię­cie w dole pacho­wym

2

nacię­cie wokół bro­dawki

3

nacię­cie w fał­dzie pod­pier­sio­wym