ZMNIEJSZENIE PIERSI

Zakłada się, że ponad 80% kobiet jest nie­za­do­wo­lo­nych z wiel­ko­ści swo­jego biu­stu. Pod­czas gdy jedne panie ubo­le­wają nad jego nie­du­żymi roz­mia­rami, inne muszą mie­rzyć się z nie­przy­jem­nymi kon­se­kwen­cjami posia­da­nia obfi­tych piersi. Bóle krę­go­słupa, klatki pier­sio­wej, ogra­ni­cze­nie aktyw­no­ści fizycz­nej, dys­kom­fort w wyko­ny­wa­niu codzien­nych czyn­no­ści oraz kom­pleksy – to tylko kilka następstw nad­mier­nie roz­bu­do­wa­nego biu­stu. Wła­śnie takim kobie­tom chi­rur­gia pla­styczna ofe­ruje zabieg pomniej­sze­nia piersi, a ope­ra­cja pla­styczna oka­zuje się jedyną formą, która może zni­we­lo­wać ich dole­gli­wo­ści zdro­wotne i znacz­nie polep­szyć jakość życia. Zabieg ten odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa zazwy­czaj od 2 do 4 godzin. Zda­rza się, że zabieg ten łączy się rów­nież ze zmniej­sze­niem bro­da­wek, tak aby były one pro­por­cjo­nalne do roz­miaru nowych piersi.  

Jest kilka tech­nik zmniej­sza­nia piersi, a pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg dobiera tę naj­lep­szą, moż­liwą do wyko­na­nia. Jego decy­zja uza­leż­niona jest od pier­wot­nego wyglądu i kon­dy­cji piersi pacjentki. Naj­czę­ściej sto­so­wane tech­niki cię­cia przy tym zabiegu to:

 • cię­cie wokoło samej bro­dawki.
 • cię­cie w kształ­cie klu­cza – z cię­ciem wokół otoczki bro­dawki i pio­no­wym od otoczki do bruzdy pod pier­sią.
 • cię­cie w kształ­cie odwró­co­nej litery T (wokół sutka, pio­nowo w dół i w zagłę­bie­niu pod pier­sią)
Zabieg reduk­cji piersi jest pro­ce­durą chi­rur­giczną, pod­czas któ­rej chi­rurg wyko­nuje kilka cięć na skó­rze piersi, któ­rych celem jest wycię­cie namiaru tkanki tłusz­czo­wej skóry i gru­czołu.  Zda­rzają się pacjentki, u któ­rych zmniej­sze­nie piersi wyko­nuje się przy pomocy samej lipo­suk­cji, czyli usu­nię­cia nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej z piersi. Metoda ta jest moż­liwa tylko w przy­pad­kach, gdy nie wystę­puje nad­miar wiot­kiej skóry i prze­rost gru­czołu pier­sio­wego. Zda­rzają się pacjentki, u któ­rych reduk­cję piersi łączy się z wsz­cze­pem implantu pier­sio­wego pod gru­czoł lub mię­sień pier­siowy, w celu pod­nie­sie­nia piersi i nada­nia im lep­szego kształtu. Sytu­acja taka ma miej­sce na życze­nie pacjentki lub w wyniku wska­zań leka­rza. Wiąże się to jed­nak ze wzro­stem ceny zabiegu.

Reduk­cja piersi nie­sie za sobą ryzyko i moż­liwe skutki uboczne takie jak: infek­cje, prze­rost bli­zny, ból i obrzęk cza­sowy, trud­niej­sze goje­nie się ran, deli­katna asy­me­tria, krwiaki, cza­sowa zmiana we wraż­li­wo­ści sut­ków, zasi­nie­nia.

Przewagi konkurencyjne

Poprawa kondycji fizycznej

Pacjentki po zabiegu zmniej­sze­nia piersi, po okre­sie rekon­wa­le­scen­cji mogą wró­cić do aktyw­no­ści fizycz­nej, upra­wia­nia ulu­bio­nego sportu.

Komfort psychiczny

Bar­dzo duże piersi, czę­sto nad­mier­nie przy­cią­gają uwagę, wpro­wa­dzają w zakło­po­ta­nie i kom­pleksy. Po zabiegu  zaś pacjentka może odzy­skać pew­ność sie­bie i cie­szyć natu­ral­nie wyglą­da­ją­cym biu­stem, w pro­por­cjo­nal­nym do syl­wetki kształ­cie i roz­mia­rze.

Życie bez bólu

Reduk­cja piersi u pacjen­tek powo­duje odcią­że­nie krę­go­słupa i klatki pier­sio­wej, a w rezul­ta­cie likwi­duje ból.

Przygotowanie do zabiegu

Droga Pacjentko, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu, a także usta­lić, jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzy­ma­łaś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przy­bli­że­niu okres rekon­wa­le­scen­cji. Lekarz, po dokład­nym wymie­rze­niu para­me­trów Two­ich piersi dobie­rze odpo­wied­nią tech­nikę cię­cia i zade­cy­duje o zakre­sie zabiegu.

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

 • mor­fo­lo­gia,
 • płytki krwi,
 • jono­gram
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
 • glu­koza
 • HBS-anty­gen
 • HCV-prze­ciw­ciała
 • USG piersi (wynik nie star­szy niż sprzed sze­ściu mie­sięcy)

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Zale­ce­nia szcze­gó­łowe:

 1. Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 2. Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od uży­wa­nia pochod­nych aspi­ryny tj. acardu, polo­cardu i tym podob­nych leków.
 3. Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną.
 4. Zaleca się też udo­stęp­nie­nie pod­czas zabiegu paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 5. Wska­zane jest też naby­cie przez pacjentkę w dniu zabiegu spe­cja­li­stycz­nego biu­sto­no­sza. Jest on dostępny w recep­cji kli­niki
 6. W dniu zabiegu pacjentka sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjentką cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą oprócz wyni­ków badań rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).
 7. Pacjentka pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadła i nie piła mini­mum sześć godzin przed zabie­giem, a następ­nie świa­do­mie składa pod­pis w sto­sow­nym doku­men­cie (zgoda na zabieg) po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie pacjentka udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­wie­ziona na salę ope­ra­cyjną.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 1. Po zabiegu pacjentka zostaje na oddziale pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu aż do dnia następ­nego.
 2. W pierw­szej dobie po ope­ra­cji chi­rurg prze­pro­wa­dza kon­trolę poope­ra­cyjną i zmie­nia opa­tru­nek.
 3. Po zabiegu należy nosić spe­cjalny sta­nik poope­ra­cyjny przez okres około 3–4 tygo­dni.
 4. W razie potrzeby należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe oraz anty­bio­tyki.
 5. Należy prze­strze­gać ter­mi­nów wcze­śniej zale­co­nych i usta­lo­nych wizyt kon­tro­l­nych.
 6. Przez okres 2–3 tygo­dni Pacjentka zobo­wią­zana jest ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny (szcze­gól­nie pod­no­sze­nie rąk) w ciągu kilku pierw­szych dni po zabiegu. Konieczne jest też zapew­nie­nie sobie pomocy w domu i w opiece nad dziećmi.
 7. Powrót do codzien­nych czyn­no­ści i wyko­ny­wa­nia lek­kiej pracy domo­wej nastę­puje naj­czę­ściej po 10–14 dniach od zabiegu.
 8. W ciągu pierw­szego mie­siąca po ope­ra­cji należy być ostroż­nym pod­czas współ­ży­cia sek­su­al­nego.
 9. Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 14 dni.
 10. Efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, opuch­nię­cia i zasi­nie­nie, zwięk­szona wraż­li­wość na dotyk. Z cza­sem dole­gli­wo­ści zni­kają.
 11. Dwa tygo­dnie po ope­ra­cji można roz­po­cząć tera­pię likwi­do­wa­nia blizn przy pomocy spe­cja­li­stycz­nych pla­strów lub żelu, zale­co­nych przez chi­rurga.

Prze­ciw­ska­za­nia do ope­ra­cji

 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • cukrzyca
 • zbyt niska masa ciała
 • infek­cja ropna skóry i ślu­zó­wek
 • skazy naczy­niowe
 • cięż­kie zabu­rze­nia funk­cji nerek
 • poważne scho­rze­nia wątroby
 • infek­cje ogól­no­ustro­jowe
 • złe wyniki badań obo­wiąz­ko­wych zle­co­nych przez chi­rurga
 • ciąża
 • Prze­cho­roby ukła­dowe

Obszary zabiegowe

1
2
3
1

cię­cie wokoło samej bro­dawki

2

cię­cie w kształ­cie klu­cza – z cię­ciem wokół otoczki bro­dawki i pio­no­wym od otoczki do bruzdy pod pier­sią

3

cię­cie w kształ­cie odwró­co­nej litery T (wokół sutka, pio­nowo w dół i w zagłę­bie­niu pod pier­sią)