Podciąganie piersi

Pod­nie­sie­nie piersi (masto­pe­xia) to zabieg prze­zna­czony dla kobiet, które z powodu np. dużej utraty wagi, ciąży, czy też postę­pu­ją­cych pro­ce­sów sta­rze­nia mie­rzą się z opa­da­ją­cym i pozba­wio­nym jędr­no­ści biu­stem.

Jak wygląda operacja?

Zabieg pod­nie­sie­nia biu­stu może być wyko­ny­wany na dwa spo­soby:

  1. Mniej inwa­zyj­nie – metoda implan­ta­cyjna, implant pier­siowy wpro­wa­dzony zostaje do pustego gru­czołu pier­sio­wego. Dzięki tej meto­dzie jed­no­cze­śnie pod­no­simy piersi i nada­jemy im ocze­ki­wany kształt. Spo­sób mało inwa­zyjny pole­cany jest paniom, któ­rych opa­da­nie piersi jest nie­wiel­kie.
  2. Inwa­zyj­nie – usu­nię­ciu nad­miaru luź­nej skóry piersi i pod­szy­ciu gru­czołu pier­sio­wego. Metoda ta prze­zna­czona jest kobie­tom z poważ­nym opa­da­niem.

Techniki zabiegu podnoszenie piersi

Ope­ra­cje wyko­nuje się jed­nym z trzech rodza­jów cięć:

  • w kształ­cie odwró­co­nej litery T (wokół otoczki, pio­nowe od otoczki do bruzdy pod pier­sią i wzdłuż fałdu pod­pier­sio­wego),
  • w kształ­cie klu­cza (wokół otoczki i pio­nowe od otoczki do bruzdy pod pier­sią),
  • jedy­nie wokół otoczki.

Zalecenia pozabiegowe

Cała pro­ce­dura trwa naj­czę­ściej 2–3 godziny. Po ope­ra­cji przez ok. 4 tygo­dnie należy nosić spe­cjalny sta­nik medyczny, w tym cza­sie trzeba uni­kać sportu oraz wysiłku fizycz­nego (także prac domo­wych). Sauna i sola­rium są cał­ko­wi­cie zaka­zane przez pierw­sze pół roku po ope­ra­cji.

Jak się przygotować do zabiegu?

Naj­waż­niej­sza jest pierw­sza kon­sul­ta­cja lekar­ska, pod­czas któ­rej należy dokład­nie omó­wić swoje ocze­ki­wa­nia z leka­rzem pro­wa­dzą­cym prze­pro­wa­dza­ją­cym wstępne bada­nie. Chi­rurg skie­ruje Cię na dodat­kowe bada­nia, może to być np. mam­mo­gra­fia, bada­nia USG lub EKG klatki pier­sio­wej. Pozy­tywne wyniki badań pozwolą na zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do zabiegu.

Osoby zakwa­li­fi­ko­wane zobo­wią­zane są:

  • rzu­cić pale­nie przy­naj­mniej cztery tygo­dnie przed zabie­giem,
  • prze­stać zaży­wać aspi­rynę i jej pochodne na dwa tygo­dnie przed zabie­giem.