KOREKTA NOSA

operacja plastyczna nosa

Rhi­no­pla­styka, czyli ope­ra­cja korek­cyjna nosa jest to zabieg chi­rur­giczny prze­zna­czony dla osób, któ­rym nie odpo­wiada wygląd wspo­mnia­nej czę­ści twa­rzy. Nos jest czę­ścią twa­rzy, która całe życie się zmie­nia. Jego wygląd uwa­run­ko­wany jest głów­nie czyn­ni­kami gene­tycz­nymi i wie­kiem, ale może ulec zmia­nie pod wpły­wem wypadku czy urazu. Nos może być zbyt duży, za mały, zadarty, gar­baty lub prze­krzy­wiony. Gdy nie pasuje do kształtu twa­rzy, staje się poważ­nym pro­ble­mem, ponie­waż wła­śnie on przy­ciąga naj­wię­cej uwagi przy pierw­szym spo­tka­niu. Nie­pra­wi­dłowy kształt nosa jest więc nie tylko defek­tem kosme­tycz­nym, ale także źró­dłem kom­plek­sów. Zabieg korekty nosa odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa około 1,5–2h. Zakres zabiegu uza­leż­niony jest od budowy nosa danego pacjenta. W przy­padku nosów gar­ba­tych, dłu­gich i krzy­wych zazwy­czaj chi­rurg pod­daje korek­cie część kostną nosa. Część chrzęstną kory­guje się, gdy nos ma asy­me­tryczny czu­bek,  jest zbyt sze­roki lub wysta­jący. Poza wzglę­dami este­tycz­nymi, wska­za­niem do zabiegu jest też skrzy­wiona prze­groda nosa, która utrud­nia oddy­cha­nie i może być przy­czyną chra­pa­nia.

W trak­cie zabiegu chi­rur­gicz­nego lekarz wyko­nuje zazwy­czaj cał­ko­witą korektę nosa, czyli popra­wia w mniej­szym lub więk­szym stop­niu każdy z wymie­nio­nych ele­men­tów. Dokładny zakres pla­styki nosa jest jed­nak kwe­stią indy­wi­du­alną i oma­wiany jest na kon­sul­ta­cji z leka­rzem. W trak­cie zabiegu chi­rurg nadaje nowy kształt rusz­to­wa­niu chrzęstno-kost­nemu nosa, pro­wa­dząc cię­cia w jego wewnętrz­nej czę­ści, a w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach wyko­nuje cię­cia u pod­stawy słupka nosa. Zabieg koń­czy umiesz­cze­nie na nosie ela­stycz­nej płytki zabez­pie­cza­ją­cej (nazy­wa­nej gip­sem), która dosto­so­wuje się do jego nowego kształtu. Przez 1–2 doby pacjent pozo­staje na oddziale poope­ra­cyj­nym w naszym cen­trum. W dru­giej dobie usu­wane są setony, a po 7–9 dniach usu­wany jest gips. Pacjent po zabiegu odczuwa dys­kom­fort zwią­zany z oddy­cha­niem tylko przez usta, a dodat­kowo mogą wystą­pić obrzęki i zasi­nie­nia. Czas rekon­wa­le­scen­cji jest kwe­stią indy­wi­du­alną, a pełen efekt korek­cji nosa można oce­nić po kilku mie­sią­cach od zabiegu.

Przewagi konkurencyjne

Pewność siebie na 100%

Korekta nosa obej­muje jedną część twa­rzy, a może w zna­czący spo­sób zmie­nić Twoje postrze­ga­nie samego sie­bie. Pozby­wasz się kom­plek­sów raz na zawsze.

Nowy wygląd twarzy

Zła­go­dze­nie rysów twa­rzy wpły­nie na to jak postrze­gają Cię ludzie przy pierw­szym spo­tka­niu. Będziesz czuć się swo­bod­nie pod­czas pozo­wa­nia do zdjęć czy fil­mów i prze­sta­niesz ukry­wać pro­fil.

Spokojny sen

Korekta prze­grody noso­wej, wyko­nana przy oka­zji korekty nosa, może zni­we­lo­wać lub cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać pro­blem chra­pa­nia.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Drogi Pacjencie/Pacjentko! Pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej poprze­dza­ją­cej zabieg, chi­rurg będzie chciał spraw­dzić czy twój stan zdro­wia jest dobry, jakie są twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu i czy posia­dasz wszel­kie infor­ma­cje doty­czące przy­bli­żo­nego czasu rekon­wa­le­scen­cji oraz ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg. W związku z pla­no­waną korektą nosa, Pacjent powi­nien zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu: mor­fo­lo­gia, płytki krwi, jono­gram, układ krzep­nię­cia (APTT i INR), glu­koza, HBS-anty­gen, HCV-prze­ciw­ciała.
 • Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań, w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Wska­zana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie zale­ceń leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy nie odsta­wiać leków zale­co­nych przez leka­rza na stałe (nad­ci­śnie­nie, zabu­rze­nia endo­kry­no­lo­giczne, depre­sja itp.)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi 2 tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich drogą mailową recepcja.cmb@gmail.com lub oso­bi­ście w recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od zaży­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych tj. Acard, Polo­card itd.
 • Zaleca się zdję­cie sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 • Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną.
 • W dniu zabiegu Pacjent sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia, prze­gląda wyniki badań. Ane­ste­zjo­log zbiera wywiad ane­ste­zjo­lo­giczny (oprócz wyni­ków badań, wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).
 • Pacjent pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł i nie pił mini­mum 6 godzin przed zabie­giem, a następ­nie składa pod­pisy pod: świa­domą zgodą na zabieg, zgodą na znie­czu­le­nie, kartą wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego – po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie Pacjent udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­ka­zany na salę ope­ra­cyjną, zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych zabie­gów w danym dniu. Kolej­ność zabie­gów ustala lekarz.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 • Po zabiegu, Pacjent zostaje na oddziale 2 doby pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu.
 • Następ­nego dnia od ope­ra­cji, chi­rurg prze­pro­wa­dza kon­trolę poope­ra­cyjną, zmie­nia opa­tru­nek.
 • Obo­wiąz­kowa jest kon­trola w 2 dobie od zabiegu – zmiana opa­trun­ków i usu­nię­cie seto­nów.
 • Należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe w razie potrzeby oraz anty­bio­tyki.
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów kon­tro­l­nych.
 • Obo­wiąz­kowe jest nosze­nie opa­trunku gip­so­wego przez okres 9 dni-II kon­trola.
 • Efekty uboczne:po zabiegu moż­liwe jest wystą­pie­nie drob­nych lokal­nych obrzę­ków i zasi­nień, które mogą się utrzy­my­wać przez kilka tygo­dni lub nawet mie­sięcy, przez dłuż­szy czas może też wystę­po­wać wra­że­nie zatka­nego nosa, co jest spo­wo­do­wane obrzę­kiem błony ślu­zo­wej. Może wystą­pić przej­ściowy ból głowy. Pro­blemy z goje­niem się ran są też znacz­nie więk­sze w przy­padku cery tłu­stej i poro­wa­tej (dla­tego istotna jest odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skóry przed i po zabiegu).
 • Pacjent, przez okres 2–3 tygo­dni po zabiegu powi­nien ogra­ni­czyć upra­wia­nie spor­tów wyma­ga­ją­cych wysiłku fizycz­nego, takich jak aero­bic, siłow­nia, fit­ness, pły­wa­nie gry zespo­łowe oraz uni­kać schy­la­nia się i dźwi­ga­nia.
 • Obo­wiąz­kowe jest sto­so­wa­nie aero­zolu do nosa zale­co­nego przez leka­rza przez okres 2–3 tygo­dni.
 • Należy uni­kać pro­mieni sło­necz­nych i sola­rium, sto­so­wać foto­pro­tek­cję przez okres 8–10 tygo­dni od zabiegu. Nie­za­sto­so­wa­nie się do zale­ceń grozi bowiem powsta­niem nie­na­tu­ral­nej  pig­men­ta­cji ope­ro­wa­nej oko­licy. W zimie nato­miast należy pamię­tać, że nos jest bar­dziej nara­żony na odmro­że­nia.
 • Więk­szość Pacjen­tów może wró­cić do pracy po zdję­ciu opa­trunku gip­so­wego, czyli po okre­sie około 2 tygo­dni.

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu

 • cukrzyca
 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • zbyt młody wiek pacjenta
 • infek­cje ropne skóry
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi
 • skazy naczy­niowe
 • ciąża
 • cięż­kie cho­roby ogól­no­ustro­jowe
 • nowo­twór

Obszary zabiegowe

1
1

Nos