Modelowanie piersi

powiekszanie piersi Bydgoszcz
Piękne, jędrne piersi to marze­nie kobiet nie­za­leż­nie od wieku. Nie­stety ciąża, kar­mie­nie pier­sią, waha­nia hor­mo­nalne, upływ czasu czy zmiany wagi spra­wiają, że tracą one  mło­dzień­czy kształt i jędr­ność. Wpływa to nega­tyw­nie na postrze­ga­nie samych sie­bie i może powo­do­wać kom­pleksy. Jeśli i Ty źle czu­jesz się z tym, jak wygląda Twój biust, poznaj zabiegi mode­lo­wa­nia piersi dostępne w naszej kli­nice.

Co możemy zmienić?

Ope­ra­cje mode­lo­wa­nia służą popra­wie wyglądu piersi. Dzięki ofe­ro­wa­nym przez nas zabie­gom możesz:

  • sko­ry­go­wać obwi­sło­ści i wymo­de­lo­wać kształtu piersi, by wyglą­dały bar­dziej świeżo i mło­dzień­czo,
  • popra­wić poło­że­nie i wiel­kość bro­da­wek sut­ko­wych,
  • usu­nąć nad­miar skóry,
  • ukształ­to­wać gru­czoł pier­siowy,
  • pod­nieść oraz powięk­szyć biust.

Jak wygląda zabieg?

Zwy­kle mode­lo­wa­nie piersi opiera się na wsz­cze­pie­niu odpo­wied­nich implan­tów, które mogą mieć kształt okrą­gły albo kro­pli, lub też tłusz­czu wła­snego pacjentki.
Osta­teczny efekt zabiegu widoczny jest po ok. 3 tygo­dniach i utrzy­muje się nawet do kil­ku­na­stu lat.

Zalecenia przed i pozabiegowe

  1. W dniu zabiegu należy sta­wić się do kli­niki na czczo (mini­mum 6 godzin przed zabie­giem nie wolno nic jeść ani pić).
    Ze względu na cał­ko­wite znie­czu­le­nie pacjentka pozo­staje w kli­nice na obser­wa­cje przez okres 1–2 dni.
  2. Pierw­sza kon­trola lekar­ska powinna mieć miej­sce po upły­wie 7–10 lat.
  3. Należy uni­kać wysiłku fizycz­nego przez okres do 30 dniu po ope­ra­cji.