Liposukcja

body jet evo

Wiele osób obec­nie marzy o tym, aby w jakiś spo­sób pozbyć się zbęd­nych kilo­gra­mów. Sto­suje przy tym diety, spę­dza godziny na siłowni, a tłuszcz spala się tylko z okre­ślo­nych obsza­rów, nato­miast w miej­scach, w któ­rych go nie chcemy nadal jest lub ubywa go bar­dzo mało. Z cza­sem mamy wra­że­nie, że nasza syl­wetka mimo aktyw­no­ści fizycz­nej nie zmie­nia się, a marze­nia o pięk­nym brzu­chu czy jędr­nych poślad­kach kryją się za zmorą nazy­waną tłusz­czem. Z pomocą przy­cho­dzi lipo­suk­cja. Każdy z naszych spe­cja­li­stów pod­czas kon­sul­ta­cji Pacjenta, zbiera infor­ma­cje na pod­sta­wie, któ­rych wybiera odpo­wied­nią dla Niego metodę. 

W naszym Cen­trum sto­su­jemy lipo­suk­cję :

 • wibra­cyjną
 • Body Jet (tzn. lipo­suk­cja wodna)
 • Body Tite (odsy­sa­nie + obkur­cza­nie falami radio­wymi)

Odsy­sa­nie tłusz­czu, pro­fe­sjo­nal­nie zwane lipo­suk­cją, jest jedną z naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­nych na świe­cie ope­ra­cji chi­rur­gii pla­stycz­nej. Nic w tym dziw­nego lipo­suk­cja to naj­bar­dziej sku­teczny i nie­za­wodny spo­sób na nie­od­wra­calne usu­nię­cie zbęd­nej nagro­ma­dzo­nej tkanki tłusz­czo­wej. Warto jed­nak zauwa­żyć, że głów­nym celem zabiegu nie jest odchu­dze­nie pacjentki a wymo­de­lo­wa­nie jej syl­wetki poprzez likwi­da­cję depo­zy­tów tłusz­czu.

W jaki sposób przebiega zabieg liposukcji?

W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb zabieg lipo­suk­cji może prze­bie­gać na kilka spo­so­bów, do naj­czę­ściej sto­so­wa­nych należy kla­syczna lipo­suk­cja z uży­ciem kaniuli i urzą­dze­nia odsy­sa­ją­cego, lipo­suk­cja wibra­cyjna, lase­rowa czy ultra­dź­wię­kowa.

W naszym Cen­trum Medycz­nym wyko­rzy­stu­jemy nowo­cze­sne roz­wią­za­nie, jakim jest lipo­suk­cja wodna urzą­dze­niem BODY JET EVO.

Zabieg urządzeniem BODY JET można podzielić na dwa etapy:

 1. Za pomocą cien­kiej kaniuli wpro­wa­dzo­nej w tkankę tłusz­czową apli­ko­wany jest stru­mień wodny, któ­rego zada­niem jest uwol­nie­nie wybra­nych komó­rek tłusz­czo­wych, bez uszko­dze­nia tka­nek i komó­rek sąsia­du­ją­cych.
 2. Ta sama kaniula odsysa płyn oraz uwol­nie­nie komórki tłusz­czowe, które następ­nie mogą zostać ponow­nie wyko­rzy­stane przy zabiegu lipo­li­ftingu.

Zabieg prze­pro­wa­dzany jest zwy­kle w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, lecz jeśli pojawi się taka koniecz­ność, moż­liwe jest wyko­na­nie znie­czu­le­nia ogól­nego.

Jakie zalety ma liposukcja wodna?

 • jest to metoda mniej inwa­zyjna od kla­sycz­nego odsy­sa­nia tłusz­czu,
 • pozwala na odzy­ska­nie nie­usz­ko­dzo­nych komó­rek tłusz­czo­wych, które mogą zostać ponow­nie wyko­rzy­stane,
 • zabieg nie wymaga hospi­ta­li­za­cji, a pacjentka od razu może wró­cić do codzien­nej aktyw­no­ści,
 • miej­scowe usu­nię­cie tłusz­czu i wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki.

Czy istnieją przeciwwskazania do zabiegu?

Lipo­suk­cja wodna nie jest zabie­giem inwa­zyj­nym, mimo to nie jest to roz­wią­za­nie odpo­wied­nie dla każ­dego.
Pod­sta­wowe prze­ciw­wska­za­nia do odsy­sa­nia tłusz­czu tą metodą to:

 • nie­wy­dol­no­ści nerek i wątroby,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • cho­roby prze­wle­kłe takie jak cukrzyca, nad­ci­śnie­nie,
 • cho­roby serca,
 • grypa, prze­zię­bie­nie,
 • stany zapalne.