LIPOSUKCJA WIBRACYJNA

Odsy­sa­nie tłusz­czu pro­fe­sjo­nal­nie zwane lipo­suk­cją, jest jedną z naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­nych na świe­cie ope­ra­cji chi­rur­gii pla­stycz­nej. Nic w tym dziw­nego lipo­suk­cja to naj­bar­dziej sku­teczny i nie­za­wodny spo­sób na usu­nię­cie nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej z pro­ble­ma­tycz­nych oko­lic. Warto jed­nak zauwa­żyć, że głów­nym celem zabiegu nie jest odchu­dze­nie pacjentki a wymo­de­lo­wa­nie jej syl­wetki poprzez likwi­da­cję depo­zy­tów tłusz­czu. Zabieg ten warto zasto­so­wać wów­czas, gdy dieta i ćwi­cze­nia fizyczne nie przy­no­szą upra­gnio­nych efek­tów. W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb zabieg lipo­suk­cji może prze­bie­gać na kilka spo­so­bów. Jed­nym z nich jest lipo­suk­cja wibra­cyjna z ang. PAL(Power Asso­cia­ted Lipo­suc­tion), jest to metoda odsy­sa­nia tkanki tłusz­czo­wej, wyko­rzy­stu­jąca szyb­kie ruchy w przód i w tył kaniulą oraz jej drga­nia. Dzięki zasto­so­wa­niu tej tech­niki lekarz wyko­nu­jący zabieg może sku­tecz­nie roz­bić tkankę tłusz­czową na mniej­sze frag­menty, które znacz­nie łatwiej ode­ssać i ewa­ku­ować z orga­ni­zmu Pacjenta. 

Apa­ra­tura obec­nie wyko­rzy­sty­wana na rynku, oprócz rota­cji i ruchu pro­sto­li­nio­wego, wyko­rzy­stuje rów­nież ruch nuta­cyjny (koli­sty lub waha­dłowy), dzięki czemu można uzy­skać jesz­cze lep­szy efekt roz­bi­ja­nia tka­nek tłusz­czo­wych, a tym samym skró­cić czas trwa­nia zabiegu. Czas trwa­nia zabiegu uza­leż­niony jest od zakresu, który obej­muje. Metoda ta dedy­ko­wana jest szcze­gól­nie do reduk­cji tkanki tłusz­czo­wej z piersi, poślad­ków, ple­ców czy brzu­cha.

Przewagi konkurencyjne

Lipo­suk­cja wibra­cyjna PAL nie wymaga dużego nacię­cia, poprzez które wpro­wa­dzana jest kaniula, co spra­wia, że zabieg jest bez­piecz­niej­szy, a bli­zna po zabiegu jest bar­dzo mała.

Okres rekon­wa­le­scen­cji i czas wyko­na­nia zabiegu jest skró­cony w sto­sunku do kla­sycz­nej lipo­suk­cji.

Pacjent może szybko zoba­czyć efekt zabiegu, przez utratę nad­miaru  komó­rek tłusz­czo­wych.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Drogi Pacjencie/Pacjentko! Pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej poprze­dza­ją­cej zabieg, chi­rurg będzie chciał spraw­dzić czy twój stan zdro­wia jest dobry, jakie są twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu i czy posia­dasz wszel­kie infor­ma­cje doty­czące przy­bli­żo­nego czasu rekon­wa­le­scen­cji oraz ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg. W związku z pla­no­waną lipo­suk­cją, Pacjent powi­nien zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi 2 tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich drogą mailową recepcja.cmb@gmail.com lub oso­bi­ście w recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. 
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od zaży­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych tj. Acard, Polo­card itd. 
 • Zaleca się zdję­cie sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy. 
 • Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną. 
 • W dniu zabiegu Pacjent sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia, prze­gląda wyniki badań. Zostaje zebrany wywiad ane­ste­zjo­lo­giczny (oprócz wyni­ków badań, wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń). 
 • Pacjent pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł i nie pił mini­mum 6 godzin przed zabie­giem, a następ­nie składa pod­pisy pod: świa­domą zgodą na zabieg, zgodą na znie­czu­le­nie, kartą wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego – po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie Pacjent udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­ka­zany na salę ope­ra­cyjną, zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych zabie­gów w danym dniu. Kolej­ność zabie­gów ustala lekarz.

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

 • płytki krwi, 
 • mor­fo­lo­gia
 • jono­gram 
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR), 
 • glu­koza 
 • HBS-anty­gen 
 • HCV-prze­ciw­ciała 
 • podwójna próba grupy krwi 

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem odsy­sa­nia tłusz­czu Pacjenci powinni prze­strze­gać nastę­pu­ją­cych zale­ceń:

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych i wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów wizyt kon­tro­l­nych.
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do bez­względ­nego prze­strze­ga­nia zale­ceń doty­czą­cych nosze­nia ubra­nia uci­sko­wego przez cały dzień i całą noc przez 5 tygo­dni w celu zmniej­sze­nia nasi­le­nia obrzę­ków. Zaleca się ręczne pra­nie bie­li­zny uci­sko­wej, w cza­sie gdy Pacjent jest bez niej zaleca się leże­nie.
 • Po zabiegu w razie potrzeby Pacjent powi­nien przyj­mo­wać leki zale­cone przez chi­rurga.
 • Po zabiegu po okre­sie 2–3 tygo­dni – Pacjent może podej­mo­wać deli­katny masaż wibra­cyjno-dre­nu­jący przez ubra­nie uci­skowe.
 • Po zabiegu przez okres 2 tygo­dni – Pacjent powi­nien ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny( szcze­gól­nie: schy­la­nie się, dźwi­ga­nie, inten­sywne zaję­cia, gry zespo­łowe, siłow­nia).
 • Po zabiegu przez okres 6 mie­sięcy Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się, zaleca się rów­nież sto­so­wa­nie kre­mów z sil­nymi fil­trami UV.
 • Okres rekon­wa­le­scen­cji jest kwe­stią indy­wi­du­alną, jed­nak zazwy­czaj wynosi około 14 dni.
 • Prze­lot samo­lo­tem jest moż­liwy po 14 dniach od zabiegu. 

Moż­liwe powi­kła­nia

Krwiakpomimo pra­wi­dło­wych wyni­ków badań układu krzep­nię­cia moż­liwe jest wystą­pie­nie nad­mier­nego krwa­wie­nia w trak­cie lub po ope­ra­cji pro­wa­dzą­cego do powsta­nia krwiaka. 

Seroma- nagro­ma­dze­nie się suro­wi­czo-żół­tego płynu, jako następ­stwo roz­padu tkanki tłusz­czo­wej.

Mar­twica skóry - w miej­scu goje­nia się zszy­tej rany, może dojść do obumar­cia tka­nek skóry.

Infek­cja- wszyst­kie ope­ra­cje chi­rur­giczne powi­kłane powsta­niem krwa­wie­nia i krwiaka obar­czone są moż­li­wo­ścią roz­woju zaka­że­nia drob­no­ustro­jami cho­ro­bo­twór­czymi- pomimo postę­po­wa­nia asep­tycz­nego i nale­ży­tej sta­ran­no­ści.

Obrzęk i zasi­nie­niepoja­wiają się zawsze, ustę­pują zwy­kle po kilku tygo­dniach od ope­ra­cji.

Widoczne bli­zny - są nie­unik­nione i pozo­stają do końca życia, ich widocz­ność można zmi­ni­ma­li­zo­wać sto­su­jąc pla­stry i żele.

Brak zado­wo­le­nia z efektu kosme­tycz­nego – medy­cyna nie jest nauką ści­słą w związku z czym nie­za­leż­nie od sta­ran­no­ści, bie­gło­ści i doświad­cze­nia ope­ra­tora nie jest moż­liwe zagwa­ran­to­wa­nie osią­gnię­cia ści­śle zapla­no­wa­nego wyniku ope­ra­cji. W szcze­gól­no­ści doty­czy wyżej wymie­nio­nych obsza­rów ciała.

Omó­wiono ze mną także moż­li­wość wystą­pie­nia innych następstw nie wymie­nio­nych powy­żej, także moż­li­wość reope­ra­cji, jeśli będzie taka potrzeba.

Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu

 • Nie­wy­rów­nane, prze­wle­kłe cho­roby ogól­no­ustro­jowe np. cukrzyca, nad­czyn­ność lub nie­do­czyn­ność tar­czycy cho­roba nerek lub wątroby, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze.
 • Przyj­mo­wa­nie na stałe leków zabu­rza­ją­cych krze­pli­wość krwi (Aspi­ryna, Acard, Polo­pi­ryna, Ace­no­ku­ma­rol, Vit. E, Sin­trom, Pra­daxa itp.)
 • Wystą­pie­nie ognisk czyn­nego zaka­że­nia w orga­ni­zmie np. opryszczka, prze­zię­bie­nie, zmiany oko­ło­zę­bowe, zęby w trak­cie lecze­nia kana­ło­wego.
 • Nie­pra­wi­dłowe wyniki badań lub ich brak.
 • Ciąża. Kar­mie­nie pier­sią
 • Nie­ure­gu­lo­wa­nie spraw finan­so­wych przed zabie­giem.
 • Nosze­nie sta­łego apa­ratu orto­don­tycz­nego.