Liposukcja ud

odsysanie tluszczuSze­ro­kie uda utoż­sa­miane są z płod­no­ścią i kobie­co­ścią, jed­nak jest to też jedna z naj­częst­szych przy­czyn kom­plek­sów wśród kobiet. Dla pań, które pra­gną wyszczu­plić i wymo­de­lo­wać swoje uda ofe­ru­jemy zabieg ich lipo­suk­cji.

Czym jest liposukcja?

Zabiegi lipo­suk­cji są obec­nie jed­nymi z naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­nych ope­ra­cji chi­rur­gii pla­stycz­nych na świe­cie To zabieg pole­ga­jący na ode­ssa­niu nagro­ma­dzo­nych w orga­ni­zmie zło­gów tłusz­czu. To roz­wią­za­nie pozwala na szyb­kie, bez­pieczne i bez­pow­rotne poże­gna­nie się z pro­ble­mem zbęd­nych kilo­gra­mów.

W jaki sposób przebiega zabieg liposukcji ud?

Przed przy­stą­pie­niem do ope­ra­cji chi­rurg dokład­nie oczysz­cza czę­ści ciała, które zostaną pod­dane zabie­gowi, następ­nie zazna­cza miej­sca, z któ­rych pobrana zosta­nie tkanka tłusz­czowa. Pacjentce podane zostaje znie­czu­le­nie, zwy­kle jest to znie­czu­le­nie miej­scowe, jed­nak jeśli zabie­gowi pod­da­wany jest więk­szy obszar ciała, może to być znie­czu­le­nie ogólne. Chi­rurg pla­styczny wyko­nuje nacię­cie skóry, przez które następ­nie wpro­wa­dzona zosta­nie kaniula. Nacię­cie umiej­sco­wione jest w natu­ral­nym zała­ma­niu skóry, dzięki czemu powstała po zabiegu, nie­wielka bli­zna, jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żalna. Wpro­wa­dzona do orga­ni­zmu kaniula, czyli bar­dzo cienka, pla­sti­kowa rurka, roz­bija nagro­ma­dzone złogi tłusz­czu, które następ­nie zostają usu­nięte z orga­ni­zmu. Ist­nieje wiele metod lipo­suk­cji, róż­nią­cych się spo­so­bem uwol­nie­nia komó­rek tłusz­czo­wych prze­zna­czo­nych do usu­nię­cia, do naj­po­pu­lar­niej­szych należą:

 • lipo­suk­cja wibra­cyjna,
 • lipo­suk­cja lase­rowa,
 • lipo­suk­cja falami radio­wymi,
 • lipo­suk­cja stru­mie­niem wody,
 • lipo­suk­cja ultra­dź­wię­kowa,
 • lipo­suk­cja wibra­cyjna.

Zalecenia pozabiegowe

W zależ­no­ści od wybra­nej metody usu­nię­cia tkanki tłusz­czo­wej pacjentka spo­tka się z innymi obja­wami poope­ra­cyj­nymi, cza­sami zda­rza się ból, opuch­nię­cie, zesztyw­nie­nie nóg lub pozba­wione czu­cia, jed­nak objawy te mijają samo­ist­nie w okre­sie goje­nia.
Po zabiegu przez okres sze­ściu tygo­dni należy nosić spe­cjalne ubra­nie uci­skowe, które nie tylko odpo­wied­nio wymo­de­luje syl­wetkę, lecz rów­nież zła­go­dzi ból i zmniej­szy opu­chli­znę. Przez ten czas należy także uni­kać wysiłku fizycz­nego.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

Każdy zabieg chi­rur­gii pla­stycz­nej nie­sie ze sobą pewne ryzyko, dla­tego ist­nieją osoby, które nie powinny decy­do­wać się na lipo­suk­cję ud.
Główne prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu to:

 • cukrzyca,
 • nad­czyn­ność tar­czycy,
 • cho­roby układu odde­cho­wego i krwio­no­śnego,
 • zabu­rze­nie krze­pli­wo­ści krwi,
 • złe wyniki wstęp­nych badań lekar­skich.

Efekty

liposukcja