Liposukcja ramion

 

Z wie­kiem wpływ gra­wi­ta­cji na nasze ciało staje się coraz bar­dziej widoczny. Prze­miesz­cza­jąca się tkanka tłusz­czowa jest bez­po­śred­nią przy­czyną m.in. obwi­słych ramion, które spra­wiają, że kobiety wsty­dzą się zakła­dać let­nie sukienki i bluzki bez ramią­czek. Ćwi­cze­nia i dieta są w sta­nie spa­lić część tłusz­czu, jed­nak nie pora­dzą sobie z obwi­słą skórą, dla­tego naj­lep­szym wyj­ściem z sytu­acji jest lipo­suk­cja ramion połą­czona z ich pla­styką.

Na czym polega liposukcja ramion?

Zabieg lipo­suk­cji jest naj­bar­dziej roz­po­wszech­nioną ope­ra­cją z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej. Pro­ce­dura polega na wpro­wa­dze­niu pod skórę pacjentki cien­kiej kaniuli, która zmięk­cza tkankę tłusz­czową, a następ­nie wysysa ją, usu­wa­jąc z orga­ni­zmu. Zabieg prze­biega w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym. Pozy­skaną pod­czas ope­ra­cji tkankę tłusz­czową można wyko­rzy­stać ponow­nie, wsz­cze­pia­jąc ją np. w biust lub pośladki. Rezul­taty po wyko­na­niu lipo­suk­cji są trwałe a bli­zny prak­tycz­nie nie­wi­doczne.

Jak wygląda zabieg plastyki ramion?

Czę­stym następ­stwem lipo­suk­cji ramion jest obwi­sła skóra, która nie wygląda este­tycz­nie. Nie­stety nie da się jej pozbyć samemu. Jedy­nym wyj­ściem z sytu­acji jest zabieg pla­styki ramion. Ope­ra­cja prze­pro­wa­dzana jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i polega na chi­rur­gicz­nym usu­nię­ciu płata zbęd­nej skóry, tak by przy­wró­cić jej zdrowe napię­cie. Zabieg koń­czy się zało­że­niem szwów. Nie­stety takie roz­wią­za­nie pozo­sta­wia na skó­rze nie­wiel­kie bli­zny.

Jakie badania należy wykonać przed przystąpieniem do zabiegu?

Nim lekarz zgo­dzi się na zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjenta do ope­ra­cji, badany zobo­wią­zany jest dostar­czyć chi­rur­gowi wyniki poniż­szych badań:

 • mor­fo­lo­gia,
 • grupa krwi,
 • OB,
 • układ krzep­nię­cia krwi,
 • EKG (po 45. roku życia),
 • anty­gen HIV,
 • anty­gen Hbs, HCV,
 • gli­ke­mia,
 • jono­gram.

Jak przygotować się do zabiegu?

Zaleca się, by na cztery tygo­dnie przed zabie­giem zre­zy­gno­wać z pale­nia papie­ro­sów a na dwa tygo­dnie przed ope­ra­cją odsta­wić wszel­kie leki zawie­ra­jące kwas ace­ty­lo­sa­li­cy­lowy. W dniu zabiegu pacjent musi sta­wić się w kli­nice na czczo.

Przeciwwskazania do zabiegu:

 • wszel­kie cho­roby prze­wle­kłe takie jak cukrzyca, epi­lep­sja,
 • cho­roby układu odde­cho­wego i krwio­no­śnego,
 • infek­cja układu odde­cho­wego,
 • opryszczka,
 • bak­te­ryjne lub grzy­bi­cze zaka­że­nie skóry.