Liposukcja pośladków

liposukcja posladkow
Zgrabna i jędrna pupa to cel, do któ­rego dąży wiele kobiet. Zda­rza się cza­sem, że nie­stety diety i ćwi­cze­nia nie przy­no­szą paniom ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów, a tkanka tłusz­czowa cią­gle gro­ma­dzi się w tej czę­ści ciała, by uwol­nić się tego pro­blemu raz na zawsze, pole­camy zabieg lipo­suk­cji poślad­ków.

Czym właściwie jest liposukcja?

Lipo­suk­cja to nie­zwy­kle popu­larny zabieg chi­rur­gii pla­stycz­nej prze­pro­wa­dzany od wielu lat pra­wie na całym świe­cie. Kla­syczna lipo­suk­cja polega na roz­bi­ciu i usu­nię­ciu z orga­ni­zmu nagro­ma­dzo­nych zaso­bów pod­skór­nej tkanki tłusz­czo­wej, dzięki czemu kory­go­wany jest kon­tur i kształt danej par­tii ciała.

W jaki sposób przebiega zabieg liposukcji?

Ist­nieje wiele rodza­jów lipo­suk­cji, które róż­nią się mię­dzy sobą głów­nie spo­so­bem roz­bi­cia tkanki tłusz­czo­wej. Do naj­czę­ściej sto­so­wa­nych w dzi­siej­szych cza­sach zali­czamy m.in. metodę wodną. Pod­czas zabiegu lipo­suk­cji wod­nej do tkanki tłusz­czo­wej wpro­wa­dzony zostaje, za pomocą cien­kiej kaniuli, spe­cjalny płyn, który uwal­nia nagro­ma­dzone komórki tłusz­czowe, nie uszka­dza­jąc sąsia­du­ją­cych z nimi tka­nek. Roz­bite komórki zostają ode­ssane z orga­ni­zmu tą samą kaniulą, którą wpro­wa­dzony został płyn. Dzięki umiej­sco­wie­nia nacię­cia do wpro­wa­dze­nia rurki w natu­ral­nych fał­dach skór­nych powsta­jące bli­zny będą prak­tycz­nie nie­wi­doczne.

Efekty i zalecenia pozabiegowe

To jaki rodzaj lipo­suk­cji jest dla Cie­bie naj­lep­szy, zależy od wielu czyn­ni­ków i powi­nien zostać okre­ślony przez pro­fe­sjo­nal­nego leka­rza chi­rur­gii este­tycz­nej. Efekty zabiegu zależą od wybra­nej metody, zwy­kle są one widoczne od razu po opusz­cze­niu kli­niki, jed­nak przez pierw­szy mie­siąc mogą utrzy­my­wać się zasi­nie­nia oraz obrzęki skóry. Po opusz­cze­niu kli­niki pacjentka zobo­wią­zana jest do nosze­nia spe­cjal­nej bie­li­zny uci­sko­wej, zre­zy­gno­wa­nia z aktyw­no­ści fizycz­nej (basen sauna, fit­ness) na 6 tygo­dni, oraz zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia eks­po­zy­cji na słońce przez okres trzech mie­sięcy.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu liposukcji pośladków?

Przed wyko­na­niem zabiegu pacjentka musi przejść szcze­gó­łowe bada­nia spraw­dza­jące ogólny stan zdro­wia. Pozy­tywne wyniki badań to jeden z wymo­gów pozwa­la­ją­cych na przy­stą­pie­nie do zabiegu.

Lipo­suk­cji poślad­ków nie mogą pod­dać się osoby, które:

  • cho­rują na cukrzycę,
  • cier­pią na cho­roby układu odde­cho­wego oraz układu krą­że­nia,
  • zma­gają się z  zabu­rze­niami obwo­do­wego krą­że­nia krwi.