Liposukcja brzucha


Ponad połowa kobiet uważa, że ich brzuch nie jest ide­alny. Naj­częst­szą tego przy­czyną jest nagro­ma­dzona w tym obsza­rze tkanka tłusz­czowa, która pozba­wia talię spe­cy­ficz­nego “wcię­cia”. Nie­które panie nawet sto­su­jąc zdrową dietę i regu­lar­nie tre­nu­jąc, nie są w sta­nie pozbyć się zbęd­nego tłusz­czu, zwy­kle jest to spo­wo­do­wane uwa­run­ko­wa­niami gene­tycz­nymi. W takiej sytu­acji warto roz­wa­żyć zabieg lipo­suk­cji brzu­cha.

Liposukcja- najpopularniejszy zabieg świata!

Od dawna mówi się o epi­de­mii oty­ło­ści, która opa­no­wała świat, nic więc dziw­nego, że zabieg ode­ssa­nia tłusz­czu ucho­dzi za naj­czę­ściej wyko­ny­waną na świe­cie ope­ra­cję z zakresu chi­rur­gii este­tycz­nej. Pro­ce­dura usu­nię­cia nad­miaru tłusz­czu polega na wpro­wa­dze­niu pod skórę spe­cjal­nej rurki, zwa­nej kaniulą, która roz­bija i usuwa z orga­ni­zmu nagro­ma­dzone komórki tłusz­czowe. Należy jed­nak pamię­tać, że zabieg ten nie jest drogą na skróty czy zastęp­stwem zdro­wego stylu życia, wręcz prze­ciw­nie osoby, które poda­dzą się lipo­suk­cji brzusz­nej, zmu­szone są znacz­nie bar­dziej pil­no­wać diety i ćwi­czeń niż inni.

Jak wygląda zabieg liposukcji brzucha?

Ope­ra­cję ode­ssa­nia tłusz­czu można podzie­lić na dwa etapy:

1.gChi­rurg wyko­nuje nie­wiel­kie nacię­cie w skó­rze, przez które wpro­wa­dza kaniulę bez­po­śred­nio w tkankę tłusz­czową pacjentki.
W zależ­no­ści od wybra­nej metody lipo­suk­cji kaniula roz­bija tłuszcz za pomocą:

  • wibra­cji,
  • ener­gii lasera,
  • stru­mie­nia wody,
  • infra­dź­wię­ków,
  • ultra­dź­wię­ków.

2. Uwol­nione i roz­rze­dzone komórki tłusz­czowe zostają wyssane z orga­ni­zmu przez znaj­du­jące się w kaniuli otwory. Tak uzy­skany tłuszcz można ponow­nie wyko­rzy­stać do prze­szczepu.

Jak przebiega rekonwalescencja?

Naj­czę­ściej po zabiegu poja­wia się obrzęk ope­ro­wa­nej czę­ści ciała, który stop­niowo wchła­nia się pod­czas goje­nia. Przez kilka pierw­szych dni pacjentce może towa­rzy­szyć dys­kom­fort przy­wo­dzący na myśl stłu­cze­nie oraz zasi­nie­nia, wszyst­kie te objawy powinny znik­nąć po około 10–14 dniach. Przez dwa mie­siące po zabiegu pacjent musi nosić spe­cjalne ubra­nie uci­skowe, które dodat­kowo wymo­de­luje ciało oraz zmniej­szy wystę­pu­jący obrzęk. Dodat­kowo zaleca się, by pierw­szy mie­siąc spę­dzić na spo­koj­nej relak­sa­cji, uni­ka­jąc aktyw­no­ści fizycz­nej oraz nad­mier­nego słońca.

Przeciwwskazania do zabiegu:

  • cukrzyca,
  • nie­wy­dol­ność krą­że­nia,
  • cho­roby płuc,
  • cho­roby serca,
  • ogólny zły stan zdro­wia.