Pełny lifting twarzy

Lifting twa­rzy jest to rodzaj zabiegu kosme­tycz­nego tech­nicz­nie zna­nego jako pod­cią­ga­nie (dosłow­nie: chi­rur­giczne usu­wa­nie zmarsz­czek), pro­ce­dury sto­so­wa­nej w celu nada­nia bar­dziej mło­dzień­czego wyglądu twa­rzy. Zwy­kle polega na usu­nię­ciu nad­miaru skóry twa­rzy i szyi, z lub bez odtwa­rza­nia pra­wi­dło­wego napię­cia tka­nek  leżą­cych głę­biej tzn. mię­śni i powięzi  twa­rzy sta­no­wią­cych tzw SMAS (sub­cu­ta­ne­ous musculo apo­neu­ro­tic sys­tem).

Według naj­now­szych sta­ty­styk z 2008 Ame­ri­can Society for Aesthe­tic Pla­stic Sur­gery, lifting twa­rzy były szó­stym z naj­czę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów w chi­rur­gii este­tycz­nej po lipo­suk­cji, powięk­sza­niu piersi, odsy­sa­niu tłusz­czu z brzu­cha (Tummy Tuck), zmniej­sza­niu piersi i korek­cji nosa.

Na czym polega pełny lifting twarzy?

Zbiór  metod ope­ra­cyj­nych sto­so­wa­nych w pro­ce­du­rach Face­li­fting obej­muje różne głę­bo­ko­ści  pre­pa­ro­wa­nia tka­nek  i róż­nice w podej­ściu. Te róż­nice w głę­bo­ko­ści i kon­cep­cji wyko­na­nia są ozna­czane przez takie poję­cia jak podej­ścia pod­skórne,   podo­kost­nowe,  kom­bi­no­wane,  różne powierz­chowne odmiany napi­na­nia sys­temu SMAS (muscu­lo­apo­neu­ro­tic sys­tem ), endo­sko­powe, poprzez mini-nacię­cia i przy pomocy lasera.

Zro­zu­mie­nie istoty liftingu zostało z cza­sem  roz­sze­rzone o świa­do­mość, że wiel­kość  prze­miesz­cza­nia   tka­nek i pod­wie­sza­nia  głęb­szych warstw SMAS ma zasad­ni­cze zna­cze­nie w uzy­ska­niu zna­czą­cej i trwa­łej poprawy wyglądu. Jed­nak nawet naj­now­sze zabiegi  liftingu nie są w sta­nie zli­kwi­do­wać  wszyst­kich zmarsz­czek, zwłasz­cza tych utrwa­lo­nych jako struk­tu­ralne zmiany w skó­rze. Czę­sto są wyma­gane dodat­kowe zabiegi,  bar­dziej powierz­chowne,  mogą one być w for­mie peelingu che­micz­nego czy der­ma­bra­zji, lase­ro­wej bądź  mecha­nicz­nej.  W przy­padku ubyt­ków kon­turu sto­so­wane są wypeł­nia­cze takie jak kwas hia­lu­ro­nowy czy  prze­szczep wła­snej tkanki tłusz­czo­wej. 

Jak wyglądają pierwsze dni po liftingu?

Po zabiegu face liftingu zakła­dany jest opa­tru­nek odsła­nia­jący tylko twarz, może on być usu­nięty  po 8 dniach i wów­czas usu­wane są wszyst­kie szwy.Twarz pozo­sta­nie lekko opuch­nięta przez kilka dni mak­sy­mal­nie do 10 dnia. Obrzęk i ewen­tu­alny mro­wie­nie zanik­nie samo z sie­bie w cza­sie.

Efekty zabiegu

Na osta­teczny  wynik face lift trzeba cze­kać od dwóch do trzech mie­sięcy. Wyniki face lift są na całe życie. Rów­nie ważne jest, aby wie­dzieć, że zabieg ten nie zapo­biega sta­rze­niu się skóry, ale po dzie­się­ciu latach nadal będziesz wyglą­dać lepiej. Następ­nie, jeśli stan zdro­wia na to pozwoli można go powtó­rzyć.