ENDOSKOPOWY LIFT CZOŁA I BRWICOAPT

Oko­lice czoła i brwi to obszary twa­rzy, które bar­dzo szybko zdra­dzają wiek i postęp pro­ce­sów sta­rze­nia. Wła­śnie tam bar­dzo czę­sto poja­wiają się głę­bo­kie zmarszczki i bruzdy poprzeczne, które nie zni­kają nawet, gdy twarz jest roz­luź­niona. Dodat­kowo zmarszczki pio­nowe i obni­żone brwi nadają twa­rzy nie­sym­pa­tyczny wyraz. Roz­wią­za­niem tych pro­ble­mów jest wła­śnie pla­styka czoła. Dzięki niej odmło­dze­niu ulega nie tylko obszar czoła, ale cała twarz wygląda dużo mło­dziej i rado­śniej. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy prze­pro­wa­dzamy endo­sko­powy lifting czoła.

Zabieg polega on na wyko­na­niu dwu- lub trzy­cen­ty­me­tro­wego cię­cia w obrę­bie owło­sio­nej skóry głowy, dzięki czemu bli­zny są prak­tycz­nie nie­wi­doczne. Następ­nym kro­kiem jest wybór miej­sca moco­wa­nia, wyko­na­nie otworu mocu­ją­cego, aż wresz­cie apli­ka­cja spe­cja­li­stycz­nego, bez­piecz­nego dla zdro­wia implantu. Tkanka czoła zostaje pod­cią­gnięta i lekko unie­siona, tak by brwi zna­la­zły się w pożą­da­nej pozy­cji. W ten spo­sób uzy­sku­jemy efekt liftingu czoła, a to przede wszyst­kim napiętą, gładką i pozba­wioną zmarsz­czek skó­raę czoła oraz wyraź­nie odmło­dzoną twarz.
Przewagi konkurencyjne

Minimalny ślad pooperacyjny

W trak­cie zabiegu chi­rurg wyko­nuje bar­dzo małe nacię­cia, które są umiej­sco­wione przy linii wło­sów, dzięki czemu bli­zny po zabiegu są bar­dzo deli­katne, a z cza­sem nie­zau­wa­żalne.

Długotrwały efekt

Endo­sko­powy lift czoła zapew­nia nam uzy­ska­nie trwa­łego, kil­ku­let­niego efektu odmło­dze­nia twa­rzy i mło­dego spoj­rze­nia.

Krótki czas trwania zabiegu

Zabieg wyko­ny­wany jest w zale­d­wie godzinę.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Droga Pacjentko/drogi Pacjen­cie, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu, a także usta­lić, jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzymałaś/eś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przy­bli­że­niu okres rekon­wa­le­scen­cji. W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem endo­sko­powy lift twa­rzy – COAPT infor­mu­jemy, że Pacjent powi­nien zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu:
  1. mor­fo­lo­gia,
  2. płytki krwi,
  3. jono­gram
  4. układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
  5. glu­koza
  6. HBS-anty­gen
  7. HCV-prze­ciw­ciała
 • Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)       
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od przyj­mo­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych, tj. acard, polo­card itd.
 • Zaleca się zdję­cie sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 • Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną.
 • Zaleca się udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 • W dniu zabiegu Pacjent/ka sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z Pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą oprócz wyni­ków badań rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).
 • Pacjent/ka pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł/a i nie pił/a mini­mum sześć godzin przed zabie­giem, a następ­nie świa­do­mie składa pod­pis w sto­sow­nym doku­men­cie (zgoda na zabieg) po dokład­nym zapo­zna­niu się z jego tre­ścią. Następ­nie Pacjent/ka udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie przewieziona/y na salę ope­ra­cyjną zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych zabie­gów w danym dniu. Kolej­ność zabie­gów ustala lekarz.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 • Po zabiegu Pacjent/ka pozo­staje na oddziale dwie doby pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu. Następ­nego dnia po ope­ra­cji chi­rurg prze­pro­wa­dza kon­trolę poope­ra­cyjną, zmie­nia opa­tru­nek.
 • W razie potrzeby należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe oraz anty­bio­tyki.
 • Należy prze­strze­gać ter­mi­nów wcze­śniej zale­co­nych i usta­lo­nych wizyt kon­tro­l­nych.                         
 • Pacjent po zabiegu przez okres 2–3 tygo­dni powi­nien ogra­ni­czyć upra­wia­nie spor­tów wyma­ga­ją­cych wysiłku fizycz­nego, takich jak aero­bic, ćwi­cze­nia na siłowni, fit­ness, pły­wa­nie, gry zespo­łowe itp. oraz uni­kać schy­la­nia się i dźwi­ga­nia.
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do bez­względ­nego prze­strze­ga­nia zale­ceń doty­czą­cych nosze­nia opa­trunku uci­sko­wego aż do czasu usta­lo­nej wizyty kon­tro­l­nej.
 • Po zabiegu wska­zane jest wstrzy­ma­nie się od spo­ży­cia alko­holu i kawy przez kilka dni, uni­ka­nie lub znaczne ogra­ni­cze­nie pale­nia papie­ro­sów. Ma to decy­du­jący wpływ na pro­ces goje­nia się rany poza­bie­go­wej.
 • Po zabiegu Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się przez okres sze­ściu mie­sięcy. Zaleca się korzy­sta­nie z ochron­nych fil­trów UV.
 • Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 14–21 dni.
 • Moż­liwe efekty uboczne: dys­kom­fort spo­wo­do­wany obrzę­kiem, drę­twie­nie, napię­cie i suchość skóry, ból głowy, zabu­rze­nia czu­cia w zakre­sie twa­rzy i szyi, zasi­nie­nia.

Prze­ciw­wska­za­nia

 • cukrzyca
 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • zbyt wcze­sny wiek pacjenta
 • bruzdy zbyt płyt­kie, wiot­kość skóry w nor­mie
 • infek­cje ropne skóry
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi
 • skazy naczy­niowe
 • ciąża
 • cięż­kie cho­roby ogól­no­ustro­jowe
 • nowo­twór

Obszary zabiegowe

1
2
1

czoło

2

brwi