KOREKTA ODSTAJĄCYCH MAŁŻOWIN USZNYCH

operacja uszu

Odsta­jące mał­żo­winy uszne są dla nie­któ­rych osób cha­rak­te­ry­styczną i akcep­to­waną przez nie cechą, dla innych zaś sta­no­wią czę­sto źró­dło kom­plek­sów. Zja­wi­sko to doty­czy zarówno dzieci, jak i doro­słych. Nie­które osoby cechę tę czy­nią swym atu­tem, jed­nak zda­rzają się sytu­acje, w któ­rych uszy stają się obiek­tem drwin i żar­tów. Medy­cyna od lat pomaga pacjen­tom, dla któ­rych ten widoczny defekt sta­nowi pro­blem. W naszym cen­trum korektę odsta­ją­cych mał­żo­win usznych wyko­nuje się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa ona około 1–1,5 godziny, a zabieg nie wymaga póź­niej­szej hospi­ta­li­za­cji.

Istotną kwe­stią w przy­padku dzieci jest to, aby zostały one odpo­wied­nio przy­go­to­wane przez rodzi­ców do zabiegu pod kątem psy­cho­lo­gicz­nym. Korek­cja uszu zaczyna się od prze­cię­cia skóry na tyl­nej powierzchni mał­żo­winy usznej, następ­nie chi­rurg odsła­nia chrząstki. W trak­cie zabiegu mode­luje się chrząstkę mał­żo­winy i zakłada szwy sta­bi­li­zu­jące jej kształt, po czym zszywa się ranę skórną i zakłada opa­tru­nek. Pacjent po zabiegu może odczu­wać deli­katny ból, który z cza­sem ustę­puje. Następ­nie po 5–7 dniach od zabiegu pacjent poja­wia się na wizy­cie kon­tro­l­nej, a przez kolej­nych kilka tygo­dni od zabiegu musi chro­nić uszy przed ura­zami.

Przewagi konkurencyjne

Mała ingerencja

Zabieg korekty odsta­ją­cych mał­żo­win usznych trwa sto­sun­kowo krótko, pozo­sta­wia po sobie małą, pra­wie nie­zau­wa­żalną bli­znę, a wszystko odbywa się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym.

Pewność siebie na 100%

Ta drobna zmiana może w zna­czący spo­sób zmie­nić postrze­ga­nie samego sie­bie. Dzięki korek­cie uszu pozby­wasz się kom­plek­sów.

Jesteś w dobrych rękach

Zabiegi wyko­ny­wane są tylko przez leka­rzy spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie medy­cyny este­tycz­nej, dla­tego możesz być pewny, że zaufa­łeś wła­ści­wym oso­bom.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

 • Wyniki badań krwi potrzeb­nych do zabiegu w znie­czu­le­niu miej­sco­wym to:
  1. mor­fo­lo­gia,
  2. płytki krwi,
  3. jono­gram
  4. układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
  5. glu­koza
  6. HBS-anty­gen
  7. HCV-prze­ciw­ciała

 • W przy­padku wystę­po­wa­nia poważ­nych cho­rób lub cho­rób o zna­cze­niu ogól­no­ustro­jo­wym wska­zana jest kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna oraz wyko­na­nie badań zale­co­nych przez chi­rurga lub kon­sul­tu­ją­cego spe­cja­li­stę.
 • Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • W dniu zabiegu wska­zana jest dieta lek­ko­strawna (np. lekki twa­ro­żek wiej­ski, sucha­rek, bez kawy, bez her­baty), dwie godziny przed zabie­giem pacjent nie powi­nien pić ani jeść.
 • Pro­simy pamię­tać o dokład­nym umy­ciu ope­ro­wa­nej oko­licy.
 • Pacjent powi­nien sta­wić się do kli­niki w umó­wio­nym ter­mi­nie. Przed zabie­giem w recep­cji wypeł­nia doku­men­ta­cję medyczną: zgoda na znie­czu­le­nie, zgoda na zabieg, karta wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego.
 • Po doko­na­niu wszel­kich for­mal­no­ści Pacjent pod opieką pie­lę­gniarki zostaje skie­ro­wany na blok ope­ra­cyjny.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów kon­tro­l­nych.
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do bez­względ­nego prze­strze­ga­nia zale­ceń doty­czą­cych nosze­nia opa­trunku przez pięć dni po zabiegu, a opa­ski uci­sko­wej w ciągu dnia i nocy przez okres trzech tygo­dni oraz przez kolejny okres ośmiu tygo­dni zakła­da­nia jej na noc.
 • Opa­skę można zaku­pić w naszym Cen­trum.
 • Po zabiegu, w razie potrzeby, Pacjent powi­nien przyj­mo­wać leki zale­cone przez chi­rurga.
 • Pacjent ma zakaz upra­wia­nia spor­tów wyma­ga­ją­cych wysiłku fizycz­nego, takich jak aero­bic, ćwi­cze­nia na siłowni, fit­ness, pły­wa­nie, gry zespo­łowe itp. przez okres sze­ściu tygo­dni.
 • Po zabiegu Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się przez okres sze­ściu mie­sięcy. Zaleca się korzy­sta­nie z ochron­nych fil­trów UV.
 • Po zdję­ciu opa­trunku, po sze­ściu dniach od zabiegu, Pacjent może umyć głowę.
 • Moż­liwe efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, swę­dze­nie, zaczer­wie­nie­nie, deli­katny obrzęk.
 • Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 14 dni.
 • Po zabiegu wska­zane jest wstrzy­ma­nie się od spo­ży­wa­nia alko­holu i kawy przez kilka dni, uni­ka­nie lub znaczne ogra­ni­cze­nie pale­nia papie­ro­sów. Ma to decy­du­jący wpływ na pro­ces goje­nia się rany poza­bie­go­wej.

Prze­ciw­wska­za­nia

 • cukrzyca
 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • dusz­ność
 • klau­stro­fo­bia
 • infek­cje ropne skóry
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi
 • ciąża
 • cięż­kie cho­roby ogól­no­ustro­jowe

Obszary zabiegowe

1
1

Uszy – cię­cie na tyl­nej czę­ści mał­żo­winy usznej