PLASTYKA POWIEK GÓRNYCH I DOLNYCH

Skóra wokół oczu jest nie­zwy­kle deli­katna, dla­tego to wła­śnie te oko­lice naszej twa­rzy sta­rzeją się naj­szyb­ciej. Jest wiele spo­so­bów na zatrzy­ma­nie upły­wa­ją­cego czasu, od maki­jażu roz­po­czy­na­jąc, a na odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji koń­cząc, jed­nak jedyną nie­za­wodną metodą przy­wró­ce­nia oczom mło­dego wyglądu jest korekta powiek gór­nych i dol­nych – ble­fa­ro­pla­styka. Dzięki temu zabie­gowi moż­liwe jest usu­nię­cie nad­miaru skóry z powiek gór­nych oraz dol­nych, usu­nię­cie wor­ków pod oczami, co daje nam efekt peł­nego, głę­bo­kiego i młod­szego spoj­rze­nia.
Korekta dol­nych powiek jest wska­zana u osób z pod­krą­żo­nymi, nabrzmia­łymi powie­kami. Pacjenci zde­cy­do­wani na ten zabieg skarżą się na tzn. worki pod oczami, które two­rzy uwy­pu­kla­jący się w oczo­do­łach tłusz­czyk. Uwa­run­ko­wa­nia tych zmian zależne są od wieku, ale rów­nież od pre­dys­po­zy­cji gene­tycz­nych. Zabieg ten odbywa się zawsze w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa 1,5–2 godzin. Chi­rurg pro­wa­dzi cię­cie poni­żej brzegu rzę­so­wego, następ­nie oddziela skórę od dol­nego brzegu oczo­dołu. Ostat­nią czę­ścią zabiegu jest usu­nię­cie nad­miaru skóry. Pod­czas tej pro­ce­dury moż­liwe jest także usu­nię­cie wor­ków tłusz­czo­wych pod oczami poprzez nacię­cie prze­grody oczo­do­ło­wej i usu­nię­cie nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej. Bli­zna jest prak­tycz­nie nie­wi­doczna.

Powieki mają za zada­nie odpo­wied­nio nawil­żyć gałkę oczną, ale rów­nież chro­nić ją przed zanie­czysz­cze­niami. Z wie­kiem skóra powiek traci swoją sprę­ży­stość i napię­cie oraz staje się wiotka i opa­da­jąca. W nie­któ­rych przy­pad­kach jest to tylko defekt kosme­tyczny, jed­nak zda­rza się, że powieki zamiast chro­nić oko zaczy­nają wręcz mu prze­szka­dzać. Opa­da­jące, pomarsz­czone powieki górne czę­sto utrud­niają nie tylko tak błahą czyn­ność, jaką jest maki­jaż, ale tak ważną funk­cję, jaką jest widze­nie. Ogra­ni­cze­nie pola widze­nia, dys­kom­fort przy zakła­da­niu socze­wek czy oku­la­rów to główne pro­blemy pacjen­tek, które zde­cy­do­wały się na zabieg ble­fa­ro­pla­styki. Korekta gór­nych powiek to zabieg pole­ga­jący na wyko­na­niu nacię­cia w fał­dzie powieki gór­nej, następ­nie wycięty zostaje nad­miar skóry i w zależ­no­ści od zakresu zabiegu usuwa się tkankę tłusz­czową, a nawet mody­fi­kuje się ścię­gna i mię­śnie okrężne oka. Po zakoń­cze­niu zabiegu ranę zszywa się bar­dzo cienką nitką, dzięki czemu powstała bli­zna jest prak­tycz­nie nie­wi­doczna. Takie dzia­ła­nie zna­cząco popra­wia wygląd i funk­cje gór­nej powieki.

Przewagi konkurencyjne

Młode spojrzenie

Twoje oczy będą bar­dziej rado­sne, młode i pełne. Pozbę­dziesz zmę­czo­nego i smut­nego spoj­rze­nia, w ciągu krót­kiego zabiegu chi­rur­gicz­nego.

Zdrowe spojrzenie – młode oczy

Ble­fa­ro­pla­styka przy­wróci Ci kom­fort widze­nia bez ogra­ni­czeń. Nosze­nie socze­wek czy oku­la­rów nie będzie już pro­ble­mem, a ulu­bioną książkę czy gazetę prze­czy­tasz bez utrud­nień.

Długoterminowy efekt

Zabieg wyko­nany przez leka­rza utrzy­muje się przez kilka lat, w porów­na­niu z ble­fa­ro­pla­sty­kami nie­chi­rur­gicz­nymi. Bli­zna po zabiegu jest nie­wielka.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

W związku z pla­no­waną ope­ra­cją powiek gór­nych i dol­nych infor­muje się Pacjen­tów, że powinni zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • Wyniki badań krwi potrzeb­nych do zabiegu w znie­czu­le­niu miej­sco­wym to: mor­fo­lo­gia krwi, płytki krwi, sód, potas, układ krzep­nię­cia (APTT i INR), glu­koza, HBS-anty­gen, HCV-prze­ciw­ciała.
 • W przy­padku wystę­po­wa­nia poważ­nych cho­rób lub cho­rób o zna­cze­niu ogól­no­ustro­jo­wym wska­zana jest kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna oraz wyko­na­nie badań zale­co­nych przez chi­rurga lub kon­sul­tu­ją­cego spe­cja­li­stę. Pro­simy nie odsta­wiać leków  zale­co­nych przez leka­rza spe­cja­li­stę na stałe (nad­ci­śnie­nie, zabu­rze­nia endo­kry­no­lo­giczne, depre­sja itp.) Na dwa tygo­dnie przed zapla­no­wa­nym zabie­giem konieczne jest wstrzy­ma­nie się od zaży­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych (np. aspi­ryna, polo­pi­ryna, polo­card, acard)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich drogą mailową recepcja.cmb@gmail.com lub oso­bi­ście w recep­cji Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski.
 • Zaleca się zdję­cie przed zabie­giem sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 • W dniu zabiegu wska­zana jest dieta lek­ko­strawna (np. lekki twa­ro­żek wiej­ski, sucha­rek, bez kawy, bez her­baty), dwie godziny przed zabie­giem pacjent nie powi­nien pić ani jeść.
 • Pacjent powi­nien sta­wić się do kli­niki w umó­wio­nym ter­mi­nie, przed zabie­giem, w recep­cji wypeł­nia doku­men­ta­cję medyczną: zgoda na znie­czu­le­nie, zgoda na zabieg, karta wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego.
 • Po doko­na­niu wszel­kich for­mal­no­ści Pacjent pod opieką pie­lę­gniarki zostaje skie­ro­wany na blok ope­ra­cyjny.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów kon­tro­l­nych.
 • Po zabiegu wska­zane jest wstrzy­ma­nie się od spo­ży­cia alko­holu i kawy przez kilka dni, uni­ka­nie lub znaczne ogra­ni­cze­nie pale­nia papie­ro­sów. Ma to ogromny wpływ na pro­ces goje­nia się rany poza­bie­go­wej.
 • Pacjent po zabiegu przez okres 2–3 tygo­dni powi­nien ogra­ni­czyć upra­wia­nie spor­tów wyma­ga­ją­cych wysiłku fizycz­nego, takich jak aero­bic, ćwi­cze­nia na siłowni, fit­ness, pły­wa­nie gry zespo­łowe itp. oraz uni­kać schy­la­nia się i dźwi­ga­nia.
 • Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się przez okres sze­ściu mie­sięcy. Zaleca się nosze­nie oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych.
 • Po zabiegu, po upły­wie sze­ściu dni Pacjent może umyć głowę.
 • Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 14 dni.
 • Moż­liwe efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, obrzęk i zasi­nie­nie powiek, które z cza­sem zni­kają, uczu­cie sucho­ści oczu, uczu­cie ciała obcego w oku, nad­wraż­li­wość na świa­tło i wiatr, nad­mierne łza­wie­nie.

Prze­ciw­wska­za­nia do ope­ra­cji

 • cukrzyca
 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • dusz­ność
 • klau­stro­fo­bia
 • infek­cje ropne skóry
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi
 • skazy naczy­niowe
 • ciąża
 • cięż­kie cho­roby ogól­no­ustro­jowe

Obszary zabiegowe

1
2
1

Powieki górne ‑nacię­cie w fał­dzie powieki gór­nej

2

Powieki dolne ‑nacię­cie poni­żej brzegu rzę­so­wego powieki dol­nej