Ginekomastia

Gine­ko­ma­stia to dosyć czę­ste scho­rze­nie doty­ka­jące ok 35–40% zdro­wych męż­czyzn. Cha­rak­te­ry­zuje się roz­ro­stem tkanki gru­czo­ło­wej, włók­ni­stej i tłusz­czo­wej w oko­li­cach sut­ków co skut­kuje ich powięk­sze­niem.

Przyczyny ginekomastii

Naj­częst­szą przy­czyną powsta­nia gine­ko­ma­stii jest w okre­sie doj­rze­wa­nia nad­miar wol­nego estro­genu (żeń­skiego hor­monu płcio­wego) w sto­sunku do testo­ste­ronu.

Inne przyczyny to:

  • nie­wy­dol­ność nerek,
  • mar­skość i rak wątroby,
  • nowo­twory jąder i nad­ner­czy,
  • nad­czyn­ność tar­czycy,
  • zabu­rze­nia krą­że­nia wątro­bo­wego,
  • nie­do­ży­wie­niem i awi­ta­mi­noza,
  • przyj­mo­wa­nie leków zawie­ra­ją­cych estro­geny oraz  leków hamu­ją­cych syn­tezę testo­ste­ronu,
  • nie­które leki sto­so­wane w lecze­niu nad­ci­śnie­nia lub aryt­mii,
  • nad­mierne spo­ży­cie piwa i innych skład­ni­ków pokar­mo­wych o dzia­ła­niu estro­gen­nym.

Rozpoznanie ginekomastii

Naj­pierw należy stwier­dzić czy pacjent rze­czy­wi­ście ma pro­blem z gine­ko­ma­stią, ponie­waż można to scho­rze­nie pomy­lić ze zwy­kłą nad­wagą powo­du­jącą prze­rost tkanki tłusz­czo­wej w oko­li­cach piersi. Lekarz ustali, co mogło wpły­nąć na ten pro­blemy oraz zleci bada­nia hor­mo­nalne i mar­ke­rów nowo­two­ro­wych, jeśli zacho­dzi podej­rze­nie, że gine­ko­ma­stia jest wyni­kiem cho­rób jąder.

Leczenie ginekomastii

Lecze­nie gine­ko­ma­stii opiera się na usu­nię­ciu przy­czyny, a więc lecze­niu scho­rze­nia, które miało wpływ na roz­wój gine­ko­ma­stii. Jeżeli konieczne jest poda­nie hor­mo­nów, kura­cja musi być usta­lona indy­wi­du­al­nie.

W naszym Cen­trum Medycz­nym można pozbyć się rów­nież este­tycz­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z gine­ko­ma­stią. Zabieg polega na usu­nię­ciu prze­ro­śnię­tego gru­czołu lub ode­ssa­niu nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej w tych oko­li­cach. Zabieg chi­rur­giczny prze­pro­wa­dzany jest zwy­kle w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa około pół­to­rej godziny. Po zabiegu należy pozo­stać w kli­nice jedną dobę i przez okres około 2 tygo­dni uni­kać nad­mier­nej aktyw­no­ści fizycz­nej.

Efekty

 

ginekomastia