BODY TITE

Twoja skóra utra­ciła dawną jędr­ność? A może zma­gasz się z pro­ble­mem cel­lu­litu? Jeśli Twoja odpo­wiedź brzmi TAK, to czas byś poznała nowo­cze­sny zabieg BODY TITE – lipo­suk­cję z falami radio­wymi, która w łagodny, szybki i bez­pieczny spo­sób ujędrni Twoją skórę. Wszy­scy chcą cie­szyć się smu­kłą figurą. Dieta i ćwi­cze­nia będące fila­rami uzy­ska­nia szczu­płej syl­wetki są cza­sami nie­wy­star­cza­jące. Zabieg Body Tite jest roz­wią­za­niem tego pro­blemu.

Nie tylko tylko sprawi, że zosta­nie usu­nięty nad­miar tłusz­czu, ale rów­nież prze­mo­de­luje oraz obkur­czy tkankę pod­skórną i skórę. Sku­tecz­nie bez dodat­ko­wych zabie­gów roz­wiąże pro­blem nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej.

Dlaczego liposukcja RFAL (Body Tite) jest lepsza?

W trak­cie zabiegu jest grzana tkanka pod­skórna, co powo­duje jej ujędr­nie­nie. W więk­szo­ści przy­pad­ków nie zacho­dzi potrzeba wyko­na­nia dru­giego zabiegu wycię­cia nad­miaru skóry. Naczy­nia krwio­no­śne są koagu­lo­wane w trak­cie zabiegu i nie docho­dzi do dużej utraty krwi wraz z odsy­sa­nym tłusz­czem, Lipo­suk­cja RFAL zapew­nia zabieg mało trau­ma­tyczny, bez blizn o jed­no­rod­nym efek­cie na całym obsza­rze zabiegu.

Na czym polega liposukcja Body Tite?

W zależ­no­ści od dokład­nego zakresu zabiegu może on być prze­pro­wa­dzony w znie­czu­le­niu ogól­nym lub miej­sco­wym. Lekarz po przez małe nacię­cie wpro­wa­dza apli­ka­tor, który emi­tu­jąc prąd RF grzeje tłuszcz oraz tkankę pod­skórną. Tem­pe­ra­tura jest cały czas kon­tro­lo­wana i nie ma ryzyka opa­rzeń. Upłyn­niony tłuszcz jest ode­ssany. Rów­no­cze­śnie prze­pływ prądu powo­duje zamknię­cie naczyń krwio­no­śnych. Zabieg może być wyko­nany, na pra­wie każ­dym obsza­rze ciała włącz­nie z twa­rzą i pod­bród­kiem. Po zabiegu w znie­czu­le­niu ogól­nym Pacjent pozo­staje na jedną dobę w Cen­trum, nato­miast po zabiegu w znie­czu­le­niu miej­sco­wym jesz­cze tego samego dnia w raca do domu. Pacjent musi nosić opa­ski uci­skowe przez okres zle­cony przez leka­rza. Efekt zabiegu jest widoczny bez­po­śred­nio po jego wyko­na­niu, jed­nak efekt osta­teczny jest moż­liwy dopiero po około 6 tygo­dniach.

Przewagi konkurencyjne

Wyjątkowo krótki czas rekonwalescencji.

Jest to zabieg mini­mal­nie inwa­zyjny w porów­na­niu do stan­dar­do­wej lipo­suk­cji, dzięki czemu Pacjent może szyb­ciej wró­cić do nor­mal­nego trybu życia.

Wysokie bezpieczeństwo

Nowo­cze­sny sprzęt połą­czony z doświad­cze­niem naszych spe­cja­li­stów.

Dwa zabiegi w jednym.

Jed­no­cze­sna lipo­suk­cja i ujędr­nie­nie.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Drogi Pacjencie/Pacjentko! Pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej poprze­dza­ją­cej zabieg, chi­rurg będzie chciał spraw­dzić czy twój stan zdro­wia jest dobry, jakie są twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu i czy posia­dasz wszel­kie infor­ma­cje doty­czące przy­bli­żo­nego czasu rekon­wa­le­scen­cji oraz ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg. W związku z pla­no­waną lipo­suk­cją, Pacjent powi­nien zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi 2 tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich drogą mailową recepcja.cmb@gmail.com lub oso­bi­ście w recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.  
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od zaży­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych tj. Acard, Polo­card itd.  
 • Zaleca się zdję­cie sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.  
 • Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną.  
 • W dniu zabiegu Pacjent sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo (bez jedze­nia i picia). Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia, prze­gląda wyniki badań. Zostaje zebrany wywiad ane­ste­zjo­lo­giczny (oprócz wyni­ków badań, wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).  
 • Pacjent pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł i nie pił mini­mum 6 godzin przed zabie­giem, a następ­nie składa pod­pisy pod: świa­domą zgodą na zabieg, zgodą na znie­czu­le­nie, kartą wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego – po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie Pacjent udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­ka­zany na salę ope­ra­cyjną, zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych zabie­gów w danym dniu. Kolej­ność zabie­gów ustala lekarz.

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

 • płytki krwi
 • mor­fo­lo­gia 
 • jono­gram  
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR),  
 • glu­koza  
 • HBS-anty­gen  
 • HCV-prze­ciw­ciała  
 • Podwójna próba grupy krwi (tylko w przy­padku zn. ogól­nego)

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem odsy­sa­nia tłusz­czu Pacjenci powinni prze­strze­gać nastę­pu­ją­cych zale­ceń:

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych i wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów wizyt kon­tro­l­nych. 
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do bez­względ­nego prze­strze­ga­nia zale­ceń doty­czą­cych nosze­nia ubra­nia uci­sko­wego przez cały dzień i całą noc przez 5 tygo­dni w celu zmniej­sze­nia nasi­le­nia obrzę­ków. Zaleca się ręczne pra­nie bie­li­zny uci­sko­wej, w cza­sie gdy Pacjent jest bez niej zaleca się leże­nie. 
 • Po zabiegu w razie potrzeby Pacjent powi­nien przyj­mo­wać leki zale­cone przez chi­rurga. 
 • Po zabiegu po okre­sie 2–3 tygo­dni Pacjent może podej­mo­wać deli­katny masaż wibra­cyjno-dre­nu­jący przez ubra­nie uci­skowe. 
 • Po zabiegu przez okres 2 tygo­dni Pacjent powi­nien ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny( szcze­gól­nie: schy­la­nie się, dźwi­ga­nie, inten­sywne zaję­cia, gry zespo­łowe, siłow­nia). 
 • Po zabiegu przez okres 6 mie­sięcy Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się, zaleca się rów­nież sto­so­wa­nie kre­mów z sil­nymi fil­trami UV. 
 • Okres rekon­wa­le­scen­cji jest kwe­stią indy­wi­du­alną, jed­nak zazwy­czaj wynosi około 14 dni. 
 • Prze­lot samo­lo­tem jest moż­liwy po 14 dniach od zabiegu.

Moż­liwe powi­kła­nia

Krwiak - pomimo pra­wi­dło­wych wyni­ków badań układu krzep­nię­cia moż­liwe jest wystą­pie­nie nad­mier­nego krwa­wie­nia w trak­cie lub po ope­ra­cji pro­wa­dzą­cego do powsta­nia krwiaka.

Seroma - nagro­ma­dze­nie się suro­wi­czo-żół­tego płynu, jako następ­stwo roz­padu tkanki tłusz­czo­wej.

Mar­twica skóry - w miej­scu goje­nia się zszy­tej rany, może dojść do obumar­cia tka­nek skóry.

Infek­cja - wszyst­kie ope­ra­cje chi­rur­giczne powi­kłane powsta­niem krwa­wie­nia i krwiaka obar­czone są moż­li­wo­ścią roz­woju zaka­że­nia drob­no­ustro­jami cho­ro­bo­twór­czymi- pomimo postę­po­wa­nia asep­tycz­nego i nale­ży­tej sta­ran­no­ści.

Obrzęk i zasi­nie­nie - poja­wiają się zawsze, ustę­pują zwy­kle po kilku tygo­dniach od ope­ra­cji.

Widoczne bli­zny - są nie­unik­nione i pozo­stają do końca życia, ich widocz­ność można zmi­ni­ma­li­zo­wać sto­su­jąc pla­stry i żele.

Brak zado­wo­le­nia z efektu kosme­tycz­nego – medy­cyna nie jest nauką ści­słą w związku z czym nie­za­leż­nie od sta­ran­no­ści, bie­gło­ści i doświad­cze­nia ope­ra­tora nie jest moż­liwe zagwa­ran­to­wa­nie osią­gnię­cia ści­śle zapla­no­wa­nego wyniku ope­ra­cji. W szcze­gól­no­ści doty­czy wyżej wymie­nio­nych obsza­rów ciała.

Omó­wiono ze mną także moż­li­wość wystą­pie­nia innych następstw nie wymie­nio­nych powy­żej, także moż­li­wość reope­ra­cji, jeśli będzie taka potrzeba.

Efekty

body tite2

body tite1