Body – Jet WAL

Zabieg Body-Jet® prze­pro­wa­dzamy jest w naszej Kli­nice zarówno w znie­czu­le­niu miej­sco­wym tech­niką tume­scent z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nego urzą­dze­nia do znie­czu­le­nia miej­sco­wego, tak aby pacjent nie odczu­wał bólu pod­czas zabiegu i aby nie była konieczna obec­ność ane­ste­zjo­loga. Jak rów­nież w znie­czu­le­niu ogól­nym. Zależy to od wielu czyn­ni­ków jakie wybie­ramy znie­czu­le­nie mię­dzy innymi od:

  • roz­le­gło­ści zabiegu,
  • ogól­nego stanu zdro­wia pacjenta,
  • wyko­ny­wa­nia jed­no­cze­snego prze­szczepu tkanki tłusz­czo­wej w inne oko­lice.

Co to jest Body-Jet ® i na czym polega jego przewaga nad innymi inwazyjnymi metodami usuwania tkanki tłuszczowej?

Body-Jet ® to pierw­sze na świe­cie urzą­dze­nie, wyko­rzy­stu­jące metodę WAL (water-jet assi­sted lipo­suc­tion), które sta­nowi dosko­nałą alter­na­tywą dla kon­wen­cjo­nal­nej, lipo­suk­cji. Zabieg Body Jet cha­rak­te­ry­zuje się krót­szym okre­sem rekon­wa­le­scen­cji, z uwagi na mniej­szą inwa­zyj­ność można ode­ssać więk­sze ilo­ści tkanki tłusz­czo­wej. Dodat­kowo, dzięki meto­dzie Body Jet, moż­liwa jest reim­plan­ta­cja tkanki i wyko­rzy­sta­nie jej do mode­lo­wa­nia innych par­tii ciała. Spe­cjalne urzą­dze­nie do sepa­ra­cji komó­rek macie­rzy­stych umoż­li­wia zasto­so­wa­nie tej metody do lecze­nia innych scho­rzeń, np. opóź­nio­nego zro­stu kości, ura­zów spor­to­wych czy cho­rób sta­wów prze­bie­ga­ją­cych z uszko­dze­niem chrząstki sta­wo­wej. Body Jet jest dosko­nałą pro­po­zy­cją dla osób cenią­cych sobie bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność.

Na czym polega unikalność zabiegu Body Jet i co oznacza metoda WAL?

Uni­kal­ność zabiegu Body Jet ® tkwi w nowa­tor­skiej meto­dzie WAL (water-jest assi­sted lipo­suc­tion). Lipo­suk­cja polega na wypłu­ki­wa­niu tkanki tłusz­czo­wej spe­cjal­nym roz­two­rem, który jest wpro­wa­dzany do orga­ni­zmu za pomocą kaniuli. Roz­twór wnika w prze­strzeń mię­dzy­ko­mór­kową i roz­luź­nia jej struk­turę, nie nisz­cząc przy tym naczyń krwio­no­śnych lub ner­wów, które są deli­kat­nie prze­miesz­czane wraz ze stru­mie­niem roz­tworu i w ten spo­sób nie doznają uszko­dzeń mecha­nicz­nych. Pod­czas zabiegu lekarz, łagod­nymi ruchami, uwal­nia adi­po­cyty, czyli komórki tłusz­czowe prze­zna­czone do usu­nię­cia. Dzięki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­wego i łagod­no­ści ruchów leka­rza, lipo­suk­cja prze­biega bez kom­pli­ka­cji. Po wyko­na­niu zabiegu płyn jest ode­ssany wraz z komór­kami tłusz­czo­wymi za pomocą tej samej kaniuli, za pomocą któ­rej był on wpom­po­wany. Taki sys­tem apli­ka­cji nie powo­duje uszko­dzeń mecha­nicz­nych tkanki, obrzę­ków oraz krwia­ków. Tkanka tłusz­czowa dzięki tej meto­dzie nadaje się do prze­szcze­pów i izo­la­cji komó­rek macie­rzy­stych w celu ich dal­szego wyko­rzy­sta­nia.

body jet

Rów­no­cze­śnie poda­wany jest płyn, który łączy się z komór­kami tłusz­czu i jest zasy­sany i wyda­lany na zewnątrz.

Wyko­rzy­sty­wany stru­mień jest podobny do stru­mie­nia prysz­ni­co­wego, dla­tego nie roz­rywa tka­nek. Pod­czas zabiegu lekarz, łagod­nymi ruchami uwal­nia adi­po­cyty, czyli komórki tłusz­czowe, które zostaną usu­nięte. Dzięki nowo­cze­snemu sys­te­mowi znie­czu­la­nia, oraz deli­kat­nym dzia­ła­niom leka­rza, zabieg jest wysoce bez­pieczny i nie­malże bez­bo­le­sny. Ruch kaniuli uza­leż­niony jest od stru­mie­nia płynu i pene­truje tylko te miej­sca, które są już przy­go­to­wane. Nerwy i naczy­nia krwio­no­śne nie ule­gają znisz­cze­niu, ponie­waż są tylko prze­su­wane wraz ze stru­mie­niem płynu. Po zakoń­cze­niu zabiegu, płyn wraz z komór­kami tłusz­czo­wymi, jest usu­wany z orga­ni­zmu tą samą kaniulą, za pomocą któ­rej został wpro­wa­dzony. Jed­no­cze­sne poda­wa­nie i odsy­sa­nie płynu znacz­nie pod­nosi bez­pie­czeń­stwo zabiegu. Ponie­waż płyn nie jest gro­ma­dzony w tkance, nie powstają obrzęki ani mecha­niczne uszko­dze­nia tkanki.

Etapy podczas procedury WAL

1.Wprowadzany jest płyn znie­czu­la­jący do tkanki tłusz­czo­wej.

bodyjet4

2. Podany pod ciśnie­niem płyn po połą­cze­niu się z nie­usz­ko­dzo­nymi komór­kami tłusz­czo­wymi wyda­lany jest na zewnątrz.

bodyjet5

3. Rezul­tat zabiegu tj. usu­nięte komórki tłusz­czowe bez naru­sza­nia naczyń krwio­no­śnych i ner­wów.

bodyjet6