Liposukcja Body Jet

Dlaczego Body Jet Evo jest lepszy od tradycyjnej liposukcji?

Body-Jet ® to pierw­sze na świe­cie urzą­dze­nie, wyko­rzy­stu­jące metodę WAL (water-jet assi­sted lipo­suc­tion), które sta­nowi dosko­nałą alter­na­tywę dla kon­wen­cjo­nal­nej, lipo­suk­cji. Zabieg Body Jet cha­rak­te­ry­zuje się krót­szym okre­sem rekon­wa­le­scen­cji, z uwagi na mniej­szą inwa­zyj­ność można ode­ssać więk­sze ilo­ści tkanki tłusz­czo­wej. Dodat­kowo, dzięki meto­dzie Body Jet, moż­liwa jest reim­plan­ta­cja tkanki i wyko­rzy­sta­nie jej do mode­lo­wa­nia innych par­tii ciała, czyli lipo­trans­fer np. w oko­lice biu­stu, poślad­ków czy twa­rzy. Spe­cjalne urzą­dze­nie do sepa­ra­cji komó­rek macie­rzy­stych umoż­li­wia zasto­so­wa­nie tej metody do lecze­nia innych scho­rzeń, np. ura­zów spor­to­wych czy cho­rób sta­wów prze­bie­ga­ją­cych z uszko­dze­niem chrząstki sta­wo­wej.
Body Jet jest dosko­nałą pro­po­zy­cją dla osób cenią­cych sobie bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność.

Na czym polega liposukcja Body Jet Evo?

Lipo­suk­cja Body Jet(WAL)polega na wypłu­ki­wa­niu tkanki tłusz­czo­wej spe­cjal­nym roz­two­rem, który jest wpro­wa­dzany do orga­ni­zmu za pomocą kaniuli. Roz­twór wnika w prze­strzeń mię­dzy­ko­mór­kową i roz­luź­nia jej struk­turę, nie nisz­cząc przy tym naczyń krwio­no­śnych lub ner­wów, które są deli­kat­nie prze­miesz­czane wraz ze stru­mie­niem roz­tworu i w ten spo­sób nie doznają uszko­dzeń mecha­nicz­nych. Pod­czas zabiegu lekarz, łagod­nymi ruchami, uwal­nia adi­po­cyty, czyli komórki tłusz­czowe prze­zna­czone do usu­nię­cia. Dzięki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­wego i łagod­no­ści ruchów leka­rza, lipo­suk­cja prze­biega bez kom­pli­ka­cji. Po wyko­na­niu zabiegu płyn jest ode­ssany wraz z komór­kami tłusz­czo­wymi za pomocą tej samej kaniuli, za pomocą któ­rej był on wpom­po­wany. Taki sys­tem apli­ka­cji nie powo­duje uszko­dzeń mecha­nicz­nych tkanki, obrzę­ków oraz krwia­ków. Tkanka tłusz­czowa dzięki tej meto­dzie nadaje się do prze­szcze­pów i izo­la­cji komó­rek macie­rzy­stych w celu ich dal­szego wyko­rzy­sta­nia.

W jakim znieczuleniu wykonuje się liposukcję Body Jet Evo?

Zabieg Body-Jet® prze­pro­wa­dzamy jest w naszej Kli­nice zarówno w znie­czu­le­niu miej­sco­wym tech­niką tume­scent z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nego urzą­dze­nia do znie­czu­le­nia miej­sco­wego, tak aby pacjent nie odczu­wał bólu pod­czas zabiegu, jak rów­nież w znie­czu­le­niu ogól­nym. O rodzaju znie­czu­le­nia decy­duje spe­cja­li­sta, który będzie wyko­ny­wał zabieg. Czyn­niki, które mają wpływ na rodzaj znie­czu­le­nia to m.in. :

 • Roz­le­głość zabiegu. 
 • Ogólny stan zdro­wia Pacjenta.
 • Wyko­na­nie jed­no­cze­snego prze­szczepu tkanki tłusz­czo­wej w inne oko­lice.

Przewagi konkurencyjne:

1. Krót­szy czas zabiegu
Stru­mień wody znacz­nie uła­twia pracę leka­rzowi, dzięki czemu zabieg prze­biega szyb­ciej, w porów­na­niu do innych metod lipo­suk­cji.

2. Mniej bólu dla Pacjenta
Ota­cza­jące tkanki, nerwy i struk­tury naczy­niowe pozo­stają nie­mal cał­kiem nie­na­ru­szone, co zapew­nia więk­sze bez­pie­czeń­stwo, szyb­sze lecze­nie oraz mniej bólu i śla­dów dla Pacjenta.

3.  Wysoka jakość pobra­nego tłusz­czu
Dzięki temu ,że pobrane komórki tłusz­czu nie są znisz­czone, ist­nieje moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia ich do prze­szczepu w inne miej­sce i wyko­na­nia zabiegu 2w1.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Drogi Pacjencie/Pacjentko! Pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej poprze­dza­ją­cej zabieg, chi­rurg będzie chciał spraw­dzić czy twój stan zdro­wia jest dobry, jakie są twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu i czy posia­dasz wszel­kie infor­ma­cje doty­czące przy­bli­żo­nego czasu rekon­wa­le­scen­cji oraz ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg. W związku z pla­no­waną lipo­suk­cją, Pacjent powi­nien zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi 2 tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich drogą mailową recepcja.cmb@gmail.com lub oso­bi­ście w recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. 
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od zaży­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych tj. Acard, Polo­card itd. 
 • Zaleca się zdję­cie sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy. 
 • Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną. 
 • W dniu zabiegu Pacjent sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo(bez jedze­nia i picia). Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia, prze­gląda wyniki badań. Zostaje zebrany wywiad ane­ste­zjo­lo­giczny (oprócz wyni­ków badań, wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń). 
 • Pacjent pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł i nie pił mini­mum 6 godzin przed zabie­giem, a następ­nie składa pod­pisy pod: świa­domą zgodą na zabieg, zgodą na znie­czu­le­nie, kartą wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego – po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie Pacjent udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­ka­zany na salę ope­ra­cyjną, zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych zabie­gów w danym dniu. Kolej­ność zabie­gów ustala lekarz. 

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

 • płytki krwi, 
 • mor­fo­lo­gia
 • jono­gram 
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR), 
 • glu­koza 
 • HBS-anty­gen 
 • HCV-prze­ciw­ciała 
 • Podwójna próba grupy krwi 

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem odsy­sa­nia tłusz­czu Pacjenci powinni prze­strze­gać nastę­pu­ją­cych zale­ceń:

 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych i wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów wizyt kon­tro­l­nych.
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do bez­względ­nego prze­strze­ga­nia zale­ceń doty­czą­cych nosze­nia ubra­nia uci­sko­wego przez cały dzień i całą noc przez 5 tygo­dni w celu zmniej­sze­nia nasi­le­nia obrzę­ków. Zaleca się ręczne pra­nie bie­li­zny uci­sko­wej, w cza­sie gdy Pacjent jest bez niej zaleca się leże­nie.
 • Po zabiegu w razie potrzeby Pacjent powi­nien przyj­mo­wać leki zale­cone przez chi­rurga.
 • Po zabiegu po okre­sie 2–3 tyg- Pacjent może podej­mo­wać deli­katny masaż wibra­cyjno-dre­nu­jący przez ubra­nie uci­skowe.
 • Po zabiegu przez okres 2 tygo­dni- Pacjent powi­nien ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny( szcze­gól­nie: schy­la­nie się, dźwi­ga­nie, inten­sywne zaję­cia, gry zespo­łowe, siłow­nia).
 • Po zabiegu przez okres 6 mie­sięcy Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się, zaleca się rów­nież sto­so­wa­nie kre­mów z sil­nymi fil­trami UV.
 • Okres rekon­wa­le­scen­cji jest kwe­stią indy­wi­du­alną, jed­nak zazwy­czaj wynosi około 14 dni.
 • Prze­lot samo­lo­tem jest moż­liwy po 14 dniach od zabiegu. 

Moż­liwe powi­kła­nia

Krwiak - pomimo pra­wi­dło­wych wyni­ków badań układu krzep­nię­cia moż­liwe jest wystą­pie­nie nad­mier­nego krwa­wie­nia w trak­cie lub po ope­ra­cji pro­wa­dzą­cego do powsta­nia krwiaka. 

Seroma - nagro­ma­dze­nie się suro­wi­czo-żół­tego płynu, jako następ­stwo roz­padu tkanki tłusz­czo­wej.

Mar­twica skóry - w miej­scu goje­nia się zszy­tej rany, może dojść do obumar­cia tka­nek skóry.

Infek­cja - wszyst­kie ope­ra­cje chi­rur­giczne powi­kłane powsta­niem krwa­wie­nia i krwiaka obar­czone są moż­li­wo­ścią roz­woju zaka­że­nia drob­no­ustro­jami cho­ro­bo­twór­czymi- pomimo postę­po­wa­nia asep­tycz­nego i nale­ży­tej sta­ran­no­ści.

Obrzęk i zasi­nie­nie - poja­wiają się zawsze, ustę­pują zwy­kle po kilku tygo­dniach od ope­ra­cji.

Widoczne bli­zny - są nie­unik­nione i pozo­stają do końca życia, ich widocz­ność można zmi­ni­ma­li­zo­wać sto­su­jąc pla­stry i żele.

Brak zado­wo­le­nia z efektu kosme­tycz­nego -medy­cyna nie jest nauką ści­słą w związku z czym nie­za­leż­nie od sta­ran­no­ści, bie­gło­ści i doświad­cze­nia ope­ra­tora nie jest moż­liwe zagwa­ran­to­wa­nie osią­gnię­cia ści­śle zapla­no­wa­nego wyniku ope­ra­cji. W szcze­gól­no­ści doty­czy wyżej wymie­nio­nych obsza­rów ciała.

Omó­wiono ze mną także moż­li­wość wystą­pie­nia innych następstw nie wymie­nio­nych powy­żej, także moż­li­wość reope­ra­cji, jeśli będzie taka potrzeba.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu:

 • Nie­wy­rów­nane, prze­wle­kłe cho­roby ogól­no­ustro­jowe np. cukrzyca, nad­czyn­ność lub nie­do­czyn­ność tar­czycy cho­roba nerek lub wątroby, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze.
 • Przyj­mo­wa­nie na stałe leków zabu­rza­ją­cych krze­pli­wość krwi (Aspi­ryna, Acard, Polo­pi­ryna, Ace­no­ku­ma­rol, Vit. E, Sin­trom, Pra­daxa itp.)
 • Wystą­pie­nie ognisk czyn­nego zaka­że­nia w orga­ni­zmie np. opryszczka, prze­zię­bie­nie, zmiany oko­ło­zę­bowe, zęby w trak­cie lecze­nia kana­ło­wego.
 • Nie­pra­wi­dłowe wyniki badań lub ich brak.
 • Ciąża, kar­mie­nie pier­sią
 • Nie­ure­gu­lo­wa­nie spraw finan­so­wych przed zabie­giem.
 • Nosze­nie sta­łego apa­ratu orto­don­tycz­nego. 

body jet

Etapy podczas procedury WAL

1.Wprowadzany jest płyn znie­czu­la­jący do tkanki tłusz­czo­wej.

bodyjet4

2. Podany pod ciśnie­niem płyn po połą­cze­niu się z nie­usz­ko­dzo­nymi komór­kami tłusz­czo­wymi wyda­lany jest na zewnątrz.

bodyjet5

3. Rezul­tat zabiegu tj. usu­nięte komórki tłusz­czowe bez naru­sza­nia naczyń krwio­no­śnych i ner­wów.

bodyjet6