Plastyka powłok brzucha (abdominoplastyka)

Abdo­mi­no­pla­styka jest zabie­giem kory­gu­ją­cym defor­ma­cje powłok brzu­cha. Jest dużym zabie­giem usu­wa­ją­cym nad­miar skóry i tkanki tłusz­czo­wej oraz kory­gu­ją­cym napię­cie mię­śni ściany brzu­cha. W wyniku tej ope­ra­cji uzy­skuje się obiek­tywną poprawę wyglądu całej syl­wetki. Jej jedyną pozo­sta­ło­ścią jest bli­zna prze­bie­ga­jąca w dol­nej czę­ści pod­brzu­sza nad spo­je­niem łono­wym. Typowo zabieg wymaga pozo­sta­nia pod obser­wa­cją lekar­ską w oddziale przez 2 doby. Do zabiegu kwa­li­fi­kują się kobiety jak i męż­czyźni, któ­rzy w obrę­bie przed­niej ściany brzu­cha posia­dają nad­miar tkanki tłusz­czo­wej i skóry nie­ko­rzyst­nie zmie­nia­jący wygląd ich syl­wetki. Rów­nież kobiety po cią­żach pozo­sta­wia­ją­cych liczne roz­stępy i zwiot­cze­nie skóry.

Schemat abdominoplastyki

  1. Płat skórno-tłusz­czowy jest odse­pa­ro­wy­wany od ściany brzu­cha aż do łuków żebro­wych.
  2. Chi­rurg naciąga zbli­ża­jąc do sie­bie leżące pod spodem mię­śnie i zszywa je. W ten spo­sób uzy­skuje się zwę­że­nie obwodu talii i poprawę napię­cia ściany brzu­cha.
  3. Skóra zostaje ścią­gnięta w dół, a jej nad­miar usu­nięty. Jeżeli warunki tego wyma­gają trzeba rów­nież prze­su­nąć pępek.
  4. Po zabiegu brzuch jest napięty i pła­ski. Bli­zna, która pozo­staje z cza­sem ulega zani­kowi

Zabieg wyko­nuje się w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa zwy­kle od 2 do 4 godzin. Po zabiegu pacjent jest hospi­ta­li­zo­wany 2 doby. W nie­któ­rych przy­pad­kach abdo­mi­no­pla­stykę łączy się z zabie­giem odsy­sa­nia tkanki tłusz­czowej dla uzy­ska­nia lep­szego efektu. W każ­dym przy­padku koniecz­ność taką ustala się indy­wi­du­al­nie w trak­cie kon­sul­ta­cji z leka­rzem.

NIE NALEŻ PRZED I PO ZABIEGU ZAŻYWAĆ LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH ASPIRYNĘ.

Okres po operacji

Bez­po­śred­nio po ope­ra­cji zakła­dany jest ubiór uci­skowy, który należy nosić stale przez okres 3 – 4 tygo­dni w dzień i w nocy. W pierw­szej dobie po zabiegu może być odczu­wany dys­kom­fort wyma­ga­jący poda­wa­nia leków. W pierw­szych kilku dniach po zabiegu może być odczu­wany umiar­ko­wany ból w oko­li­cach ope­ro­wa­nych. Łagodne środki prze­ciw­bó­lowe (pyral­gina, dafal­gan, pana­dol) są w tym przy­padku wystar­cza­jąco sku­teczne. W ciągu pierw­szych 2–3 tygo­dni po zabiegu ope­ro­wana oko­lica będzie obrzęk­nięta, co może suge­ro­wać brak reduk­cji danego obszaru. W tym cza­sie należy zacho­wać umiar­ko­waną aktyw­ność ruchową i nie upra­wiać sportu. Kon­trola wyma­gana jest w tydzień i trzy mie­siące po zabiegu.

Powikłania

POWAŻNE POWIKŁANIA PO TYCH ZABIEGACH ZDARZAJĄ SIĘ WYJĄTKOWO RZADKO. Więk­szość pacjen­tów ma nie­wiel­kie zasi­nie­nia w oko­li­cach ope­ro­wa­nych, które ustę­pują po 2–3 tyg. Bez­po­śred­nio po zabiegu powierzch­nia skóry na sku­tek obrzęku może mieć pewne nie­rów­no­ści, które zni­kają w miarę ustę­po­wa­nia obrzęku. Tak jak i po innych zabie­gach chi­rur­gicz­nych mogą wystą­pić takie powi­kła­nia jak krwa­wie­nia i infek­cje. Tak poważne zagad­nie­nia jak zatory tłusz­czowe zda­rzają się wyjąt­kowo rzadko. Ich "roz­głos" jest spo­wo­do­wany nasta­wie­niem mediów do poda­wa­nia sen­sa­cyj­nych wia­do­mo­ści bez zagłę­bia­nia się w istotę zagad­nie­nia. Zatory tłusz­czowe wystę­pują wie­lo­krot­nie czę­ściej po innych zabie­gach chi­rur­gicz­nych i zła­ma­niach kości. Jeśli zda­rzy się takie powi­kła­nie to jest ono spo­wo­do­wane naj­czę­ściej złym zakwa­li­fi­ko­wa­niem pacjenta ( oty­łość, cho­roby układu krą­że­nia, cukrzyca). Bio­rąc pod uwagę fakt, że nie ma chi­rur­gii bez moż­li­wo­ści wystą­pie­nia powi­kłań, zabieg jest zde­cy­do­wa­nie bez­piecz­niej­szy niż wiele innych zabie­gów chi­rur­gicz­nych.