Chirurgia plastyczna – Centrum Medyczne Bieńkowski Bydgoszcz


Chi­rur­gia pla­styczna
zwana też kosme­tyczną lub este­tyczną to zabiegi, na które decy­du­jemy się, gdy pra­gniemy zmie­nić nie­ak­cep­to­walną część naszego ciała. Chi­rur­gia pla­styczna leczy zarówno rze­czy­wi­ste defor­ma­cje fizyczne, jak i odczu­walne tylko przez nas nie­do­sko­na­ło­ści. Jesz­cze kilka lat temu ist­niało prze­świad­cze­nie, że tego typu zabiegi zare­zer­wo­wane są wyłącz­nie dla osób show-biz­nesu, w obec­nych cza­sach może z nich sko­rzy­stać każdy, kto odczuwa potrzebę zmiany swo­jego dotych­cza­so­wego wyglądu. Zabiegi wcho­dzące w zakres chi­rur­gii pla­stycz­nej dają nie­mal nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści lecze­nia róż­nego rodzaju ura­zów, scho­rzeń, a także reduk­cji nie­do­sko­na­ło­ści. Dzięki nim, każ­dego dnia tysiące ludzi pozbywa się kom­plek­sów na punk­cie swo­jego wyglądu. Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski ofe­ruje sze­roki wybór zabie­gów, prze­pro­wa­dza­nych wyłącz­nie przez uzna­nych spe­cja­li­stów chi­rur­gii pla­stycz­nej.

Nasza oferta