ŻYLAKI ODBYTUHEMOROIDY

leczenie hemoroidow

Hemo­ro­idy, czyli żylaki odbytu sta­no­wią czę­sto wsty­dliwy i upo­rczywy pro­blem. Dzieje się to za sprawą guz­ków krwaw­ni­czych, w któ­rych docho­dzi do ich nad­mier­nego wypeł­nie­nia, czyli prze­krwie­nia. Pra­wi­dłowe guzki krwaw­ni­cze, będące fizjo­lo­gicz­nym ele­men­tem budowy odbytu,  powięk­szają się, a taki stan okre­śla się je mia­nem hemo­ro­idów. Żylaki odbytu możemy podzie­lić na wewnętrzne, wywo­dzące się z gór­nego splotu żył odbyt­ni­czych, i guzki zewnętrzne. Gra­nicą mię­dzy nimi jest brzeg odbytu. Główną funk­cją pra­wi­dło­wych, nie­prze­krwio­nych guz­ków, jest uszczel­nie­nie odbytu, co uła­twia pełną kon­trolę odda­wa­nia gazów i stolca. Przy­czyny powsta­wa­nia hemo­ro­idów są różne, zaczy­na­jąc od bła­hych przy­pa­dło­ści czy zacho­wań codzien­nych takich jak: sie­dzący tryb życia, biegi dłu­go­dy­stan­sowe, bie­gunki czy nawy­kowe zapar­cia, a skoń­czyw­szy na poważ­nych pro­ble­mach zdro­wot­nych, takich jak: wro­dzony brak zasta­wek żyl­nych w żyłach trzew­nych, mar­skość wątroby czy guzy mied­nicy małej. Pierw­szym naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym obja­wem  hemo­ro­idów jest świąd,  kolej­nym ból, który wystę­puje na ogół przy towa­rzy­szą­cym mu sta­nie zapal­nym, współ­ist­nie­ją­cej szcze­li­nie odbytu lub zmia­nach zakrze­po­wych;  możemy rów­nież zaob­ser­wo­wać krew w stolcu czy krwa­wie­nie odbytu.

Pod­stawą roz­po­zna­nia cho­roby hemo­ro­idal­nej jest wywiad cho­ro­bowy, usta­la­jący czę­stość i obfi­tość krwa­wień. Na początku bada­nia chory musi odpo­wie­dzieć na kilka pytań doty­czą­cych roz­woju cho­roby. Lekarz zada na pewno pyta­nie o ból w oko­licy odbytu i rytm wypróż­nień. Ważna jest też dieta, którą pacjent dotąd sto­so­wał,  a także to jak czę­sto się wypróż­nia, jaki tryb życia pro­wa­dzi, itp. Lekarz powi­nien też obej­rzeć odbyt i wyko­nać bada­nie per rec­tum odbytu (ręczne) mające na celu wyklu­cze­nie raka. Zwy­kle obo­wią­zuje rów­nież bada­nie endo­sko­powe oraz pomiar ciśnie­nia w kanale odbytu. W zależ­no­ści od wyni­ków okre­śla się aktu­alny obraz cho­roby i zaleca odpo­wied­nie lecze­nie. W naszym cen­trum wyko­nu­jemy rek­to­sko­pię, nie mamy jed­nak moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia badań endo­sko­po­wych.

Roz­róż­nia się naj­czę­ściej cztery stop­nie zaawan­so­wa­nia cho­roby:

I sto­pień

W pierw­szym stop­niu zaawan­so­wa­nia cho­roby guzki cza­sowo powięk­szają się, jed­nak pozo­stają w kanale odbytu i nie są jesz­cze widoczne i wyczu­walne na zewnątrz. Można je zoba­czyć w postaci lek­kich wypu­kło­ści w kanale odbytu za pomocą rektoskopu/anoskopu. W tym sta­dium poza spo­ra­dycz­nymi jasno­czer­wo­nymi krwa­wie­niami nie powo­dują żad­nych dole­gli­wo­ści.

II sto­pień

W dru­gim stop­niu zaawan­so­wa­nia guzki wypa­dają na zewnątrz przy odda­wa­niu stolca, po czym cofają się do środka. Towa­rzy­szą temu dole­gli­wo­ści takie jak krwa­wie­nie, świąd, pie­cze­nie. Pacjent ma wra­że­nie nie­cał­ko­wi­tego wypróż­nie­nia, co powo­duje dłuż­sze prze­by­wa­nie w toa­le­cie, cią­głe par­cie, które z kolei zwięk­sza ból.

III sto­pień

W w tym sta­dium cho­ro­bo­wym  hemo­ro­idy mają skłon­ność do wypa­da­nia – nie tylko pod­czas wypróż­nia­nia, ale także w trak­cie wysiłku fizycz­nego. Zazwy­czaj pozo­stają stale widoczne i wyczu­walne, ale mogą być odpro­wa­dzone ręcz­nie. Hemo­ro­idy III stop­nia mogą powo­do­wać znaczny ból oraz wystę­po­wa­nie krwa­wie­nia, świądu i sącze­nia.

IV sto­pień

Hemo­ro­idy IV stop­nia wypa­dają poza odbyt i nie dają się odpro­wa­dzić. Wystę­pują przy tym objawy takie jak: krwa­wie­nie, świąd, ból, sącze­nie oraz czę­sto nie­trzy­ma­nie stolca.

Cennik

Usu­nię­cie żyla­ków odbytu/hemoroidów metodą Bar­ronaCena
W znie­czu­le­niu miej­sco­wym + krótki pobyt 1210 zł
W znie­czu­le­niu ogól­nym + krótki pobyt1870 zł
Przewagi konkurencyjne

Poprawa komfortu życia i zdrowia

Pozbądź się upo­rczy­wego i wsty­dli­wego pro­blemu, żyj bez bólu i dys­kom­fortu spo­wo­do­wa­nego  pie­cze­niem, swę­dze­niem i krwa­wie­niami.

Szybkie terminy

Krótki czas ocze­ki­wa­nia na wizytę i zabieg. Zadzwoń i się prze­ko­naj.

Krótki czas trwania zabiegu

Zabieg trwa nie dłu­żej niż 10–15 min.

leczenie hemoroidow - bydgoszcz

Leczenie hemoroidów

Medy­cyna ofe­ruje wiele metod lecze­nia hemo­ro­idów, a dobór odpo­wied­niej metody jest uza­leż­niony od nasi­le­nia obja­wów, czyli stop­nia zaawan­so­wa­nia cho­roby. W począt­ko­wej fazie cho­roby, gdy objawy nie są jesz­cze nasi­lone, poprawę przy­no­szą czę­sto ogólne lub miej­scowe leki naczy­niowe, zmniej­sza­jące obrzęk i miej­scowy odczyn zapalny. W apte­kach  dostęp­nych jest wiele maści i czop­ków, które uśmie­rzają ból, łago­dzą zapa­le­nie i uła­twiają goje­nie się zmian cho­ro­bo­wych we wcze­snym ich sta­dium. W sytu­acji, gdy zmiany są bar­dziej zaawan­so­wane, konieczne jest zabie­gowe lecze­nie hemo­ro­idów. W dużej licz­bie przy­pad­ków moż­liwe jest zasto­so­wa­nie tech­niki zabie­go­wego lecze­nia tej cho­roby pole­ga­ją­cej na umiesz­cza­niu spe­cjal­nych, uci­sko­wych gumek u pod­stawy hemo­ro­idów, powo­du­ją­cych ich nie­do­krwie­nie i mar­twicę. Zabiegi te nie są bole­sne i moż­liwe do wyko­na­nia w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych. Nie wyma­gają rów­nież obcią­ża­ją­cego znie­czu­le­nia, jakie jest konieczne do prze­pro­wa­dze­nia tra­dy­cyj­nych ope­ra­cji, a zatem dają rów­nież szansę ludziom, u któ­rych znie­czu­le­nie do ope­ra­cji nie jest moż­liwe z innych wzglę­dów. Jeśli zaob­ser­wo­wa­li­ście Pań­stwo objawy cho­roby hemo­ro­idal­nej, nie należy zwle­kać z wizytą u spe­cja­li­sty prok­to­loga. Zbyt długi czas pro­wa­dzący do zdia­gno­zo­wa­nia cho­roby i brak odpo­wied­niego lecze­nia sprawi, że scho­rze­nie będzie się powięk­szać, powo­du­jąc poważne dole­gli­wo­ści bólowe, a w kon­se­kwen­cji nie­zbędny okaże się zabieg ope­ra­cyjny z poby­tem w szpi­talu.

W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski do lecze­nia hemo­ro­idów sto­suje się metodę Bar­rona, gum­ko­wa­nia,  którą dodat­kowo łączymy z metodą  krio­te­ra­pii. Krio­te­ra­pia polega na przy­ło­że­niu zimna, w tym wypadku bez­po­śred­nio na hemo­ro­idy. Wyko­nuje się to przy pomocy spe­cjal­nego przy­rządu. Tak przy­ło­żone zimno, przy­nosi natych­mia­stowa ulgę, zmniej­sza ból i świąd, hamuje krwa­wie­nie. Zabieg trwa około 10–15 min Działa zarówno zarówno na hemo­ro­idy zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Droga Pacjentko/Drogi Pacjen­cie, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzymałaś/eś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przy­bli­że­niu okres rekon­wa­le­scen­cji. W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem usu­nię­cia żyla­ków odbytu  infor­mu­jemy, że Pacjent powi­nien przejść nastę­pu­jące bada­nia:

 • mor­fo­lo­gia krwi
 • płytki krwi
 • jono­gram: sód i potas
 • układ krzep­nię­cia: APTT, INR
 • glu­koza
 • HBS- anty­gen
 • HCV- prze­ciw­ciała
 • kolo­no­sko­pia lub rek­to­sko­pia

Przy­go­to­wa­nie przed­ope­ra­cyjne:

 • W przy­padku wystę­po­wa­nia poważ­nych cho­rób lub cho­rób o zna­cze­niu ogól­no­ustro­jo­wym wska­zana jest kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna oraz wyko­na­nie badań zle­co­nych przez chi­rurga lub kon­sul­tu­ją­cego spe­cja­li­stę. Pro­simy nie odsta­wiać leków zale­co­nych przez leka­rza spe­cja­li­stę na stałe (nad­ci­śnie­nie, zabu­rze­nia endo­kry­no­lo­giczne, depre­sja itp.)! Na dwa tygo­dnie przed zapla­no­wa­nym zabie­giem konieczne jest wstrzy­ma­nie się od uży­wa­nia aspi­ryny i jej pochod­nych (polo­pi­ryna, polo­card, acard).

Dzień przed zabie­giem:

 • ostat­nim posił­kiem jest obiad
 • po obie­dzie można jedy­nie spo­ży­wać napoje( nie można spo­ży­wać żad­nych posił­ków, prze­ką­sek, sło­dy­czy, jogur­tów itp.)
 • o godz. 22.00 prze­pro­wa­dzamy lewa­tywę

W dniu zabiegu:

 • do godz. 9.00 pijemy wyłącz­nie wodę lub her­batę nie­sło­dzoną
 • po godz. 9.00 nie spo­ży­wamy żad­nych pły­nów
 • 4 godziny przed zabie­giem wyko­nu­jemy ponow­nie lewa­tywę
 • Konieczne jest dokładne umy­cie pod­czas kąpieli ope­ro­wa­nej oko­licy. Po przyj­ściu do kli­niki w umó­wio­nym ter­mi­nie, w trak­cie wizyty chi­rurg spraw­dza wyniki prze­pro­wa­dzo­nych badań, a Pacjent świa­do­mie wypeł­nia: zgodę na zabieg, kartę wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego i zgodę na znie­czu­le­nie miej­scowe (wcze­śniej dokład­nie zapo­znaje się z tre­ścią doku­men­tów).

Zabieg:

 • po zabiegu zostaje zało­żony opa­tru­nek, chi­rurg prze­ka­zuje zale­ce­nia poope­ra­cyjne oraz ustala ter­min wizyty kon­tro­l­nej
 • należy ści­śle prze­strze­gać zale­ceń poope­ra­cyj­nych otrzy­ma­nych od chi­rurga (lekarz nie odpo­wiada za samo­wolną zmianę opa­trunku); wska­zane jest wstrzy­ma­nie się od uży­wa­nia alko­holu i kawy (przez kilka dni), uni­ka­nie lub znaczne ogra­ni­cze­nie pale­nia papie­ro­sów
 • należy pamię­tać o usta­lo­nej wizy­cie kon­tro­l­nej

Prze­ciw­wska­za­nia do ope­ra­cji

 • Nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze.
 • Nie­ure­gu­lo­wana cukrzyca.
 • Infek­cja ropna skóry i ślu­zó­wek
 • Cięż­kie zabu­rze­nia funk­cji nerek.
 • Poważne scho­rze­nia wątroby.
 • Infek­cje ogól­no­ustro­jowe.
 • Złe wyniki badań obo­wiąz­ko­wych zle­co­nych przez chi­rurga.
 • Ciąża.
 • Cho­roby ukła­dowe.