Usuwanie brodawek, tłuszczaków, włókniaków


Zna­miona skórne w nie­któ­rych przy­pad­kach koniecz­nie wyma­gają usu­nię­cia ze względu na ryzyko poja­wie­nia się lub już roz­wi­ja­nia się nowo­tworu, inne zaś mogą cha­rak­te­ry­zo­wać się bole­sno­ścią i z tego powodu powinny zostać usu­nięte. Nie­które zna­miona też są usu­wane ze wzglę­dów este­tycz­nych. Bro­dawki, tłusz­czaki, włók­niaki w więk­szo­ści nie sta­no­wią zagro­że­nia dla orga­ni­zmu, lecz są pacjenci czę­sto chcą się ich pozbyć. Zabieg usu­nię­cia bro­da­wek, tłusz­cza­ków czy włók­nia­ków jest szybki, nie jest bole­sny i nie­bez­pieczny, więc coraz wię­cej osób decy­duje się na pozby­cie się szpe­cą­cego zna­miona.

Rodzaje znamion

  • Bro­dawka – jest to stward­niały guzek o nie­rów­nej, szorst­kiej powierzchni powstały przez wirus bro­daw­czaka ludz­kiego. Bro­dawki mogą być białe, różowe, brą­zowe lub cie­li­ste, a w ich środku można nie­kiedy zauwa­żyć czarne dro­binki. Zazwy­czaj nie powo­dują bólu, nie licząc bro­da­wek na pode­szwach stóp, które mogą spra­wiać pro­blemy z cho­dze­niem.
  • Tłusz­czak – nie­zło­śliwy nowo­twór, który powstaje z doj­rza­łej tkanki tłusz­czo­wej. Zazwy­czaj nie jest groźny i nie spra­wia bólu, jed­nak po pew­nym cza­sie może uro­snąć do cał­kiem spo­rych roz­mia­rów. Tłusz­czaka można prze­su­wać pod skórą,  jest miękki w dotyku, a skóra nad nim nie jest zmie­niona. Jest bar­dziej zwarty od ota­cza­ją­cej go tkanki pod­skór­nej.  Zmiany spo­tyka się głów­nie na tuło­wiu, karku, poślad­kach, przed­ra­mio­nach i ramio­nach.
  • Włók­niak – jest łagod­nym nowo­two­rem skóry wywo­dzą­cym się z tkanki łącz­nej. Włók­niaki można podzie­lić na włók­niaki mięk­kie i włók­niaki twarde. Włók­niak twardy naj­czę­ściej powstaje na koń­czyn gór­nych i koń­czy­nach dol­nych. Zwy­kle czę­ściej wystę­puje u męż­czyzn. Przy­biera kolor od lekko brą­zo­wego do bru­nat­nego. Wystę­puje zazwy­czaj poje­dyn­czo. Zaś włók­niak miękki ma kolor skóry jest miękki w dotyku, można wci­snąć go pal­cem w głąb skóry oraz czę­sto wystę­puje w gru­pie.

Chi­rur­giczne usu­wa­nie bro­da­wek, tłusz­cza­ków i włók­nia­ków nie jest skom­pli­ko­wa­nym zabie­giem, prze­pro­wa­dzany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, więc nie wiąże się z żad­nym bólem. Cała pro­ce­dura nie trwa dłu­żej niż 20–30 minut. Pacjent nie­mal od razu może wró­cić do codzien­nych spraw.

Cennik

Usu­wa­niem zmian skór­nychCena
Laser frak­cyjny co2:
zmiany skórne (włók­niaki, zna­miona barw­ni­kowe, punkty rubi­nowe itp. w zależ­no­ści od wiel­ko­ści, ilo­ści i rodzaju zmian)
od 100 zł
Chi­rur­giczne usu­nię­cie:
zmiany skórne (włók­niaki, zna­miona barw­ni­kowe, itp. w zależ­no­ści od wiel­ko­ści, ilo­ści i rodzaju zmian)
od 495 zł w zależ­no­ści od wiel­ko­ści +50 zł bada­nie histo­pa­to­lo­hiczne