ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH

Żyla­kami nazywa się żyły (np. w obrę­bie koń­czyn dol­nych), które ule­gły nie­od­wra­cal­nemu posze­rze­niu i poskrę­ca­niu. Żylaki wystę­pują u osób doro­słych i zwy­kle obej­mują żyły powierz­chowne (umiej­sco­wione tuż pod skórą) oraz żyły łączące (naczy­nia żylne bie­gnące pomię­dzy żyłami powierz­chow­nymi a ukła­dem żył głę­bo­kich). Choć powszech­nie żylaki koń­czyn uważa się jedy­nie za pro­blem kosme­tyczny, to jed­nak są one poważną i prze­wle­kłą cho­robą, która wymaga lecze­nia nie­za­leż­nie od wieku Pacjenta. Wszyst­kie żyły w koń­czy­nach dol­nych zaopa­trzone są w zlo­ka­li­zo­wane co kilka cen­ty­me­trów zastawki, które unie­moż­li­wiają cofa­nie się krwi w dół, zapew­nia­jąc pra­wi­dłowy kie­ru­nek jej prze­pływu. Jeżeli zastawki nie dzia­łają pra­wi­dłowo, krew pod wpły­wem siły gra­wi­ta­cji spływa ku dołowi i zamiast pły­nąć w kie­runku serca, zalega w żyłach koń­czyn dol­nych, powo­du­jąc ich stop­niowe roz­sze­rza­nie i powsta­nie żyla­ków.

Do uszko­dze­nia i nie­pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia zasta­wek żyl­nych może docho­dzić w wyniku wcze­śniej­szych cho­rób żył (zakrze­powe zapa­le­nie żył), dłu­go­trwa­łego sta­nia lub w wyniku pod­wyż­szo­nego ciśnie­nia w żyłach koń­czyn dol­nych, spo­wo­do­wa­nego utrud­nio­nym prze­pły­wem krwi przez duże żyły jamy brzusz­nej (ciąża, wodo­brzu­sze, duże guzy nowo­two­rowe jamy brzusz­nej). Nie­zbędna w takim wypadku jest kon­sul­ta­cja u leka­rza spe­cja­li­sty, który kie­ruje Pacjenta na dal­sze bada­nia. Zale­ca­nym dzia­ła­niem w celu zdia­gno­zo­wa­nia pro­ble­mów układu żyl­nego jest bada­nie obra­zowe – USG Dop­plera. Umoż­li­wia ono pre­cy­zyjny ogląd żył ze względu na ich moż­liwe uszko­dze­nia. W naszym cen­trum, nie­stety, nie wyko­nu­jemy tego typu bada­nia USG, dla­tego zale­camy, aby pacjent wyko­nał je w innym miej­scu, a na wizy­cie poja­wił się z wyni­kami.

Cennik

Usu­nię­cie żyla­ków koń­czyny dol­nejCena
1 noga w znie­czu­le­niu miej­sco­wym1760 zł
1 noga w znie­czu­le­niu prze­wo­do­wym + jedna doba pobytu 2300 zł
2 nogi w znie­czu­le­niu prze­wo­do­wym + jedna doba pobytu 3960 zł
Przewagi konkurencyjne

Krótkie terminy

Bez skie­ro­wa­nia; bez kilku mie­sięcy ocze­ki­wa­nia możesz wyko­nać zabieg, który poprawi kom­fort Two­jego życia i zdro­wia.

Profesjonalna opieka i komfort

Per­so­nel medyczny z wie­lo­let­nim sta­żem, dba o każ­dego Pacjenta, wkła­da­jąc w swoją pracę serce, a dwu­oso­bowe, nowo­cze­sne sale dają poczu­cie intym­no­ści i spo­koju.

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bez­pie­czeń­stwo usług medycz­nych reali­zo­wa­nych w naszym cen­trum zapew­niają spe­cja­li­ści wyso­kiej klasy oraz nowo­cze­sna apa­ra­tura.

Metody leczenia żylaków w naszym Centrum

Zabieg ope­ra­cyjny jest pod­sta­wową metodą lecze­nia żyla­ków koń­czyn dol­nych, gdyż jako jedyny daje moż­li­wość cał­ko­wi­tego wyle­cze­nia cho­roby i zwy­kle sku­tecz­nie zabez­pie­cza przed jej nawro­tem. Obec­nie sto­suje się sze­reg metod chi­rur­gicz­nego lecze­nia żyla­ków koń­czyn dol­nych, które cechuje zbli­żona sku­tecz­ność:

 • Naj­czę­ściej sto­so­wana (nie tylko w Pol­sce) metoda ope­ra­cji polega na usu­nię­ciu żyły odpisz­cze­lo­wej i żyla­ków oraz prze­cię­ciu nie­wy­dol­nych żył prze­szy­wa­ją­cych. Jest to strip­ping żyły odpisz­cze­lo­wej, czyli metoda Bab­cocka. Ope­ra­cja polega na odsło­nię­ciu w pachwi­nie koń­co­wego odcinka żyły odpisz­cze­lo­wej i pod­wią­za­niu jej w miej­scu, w któ­rym ucho­dzi ona do żyły udo­wej. Następ­nie odszu­kuje się w oko­licy kostki przy­środ­ko­wej począt­kowy odci­nek żyły odpisz­cze­lo­wej i do jej wnę­trza wpro­wa­dza się sondę (cienki drut zakoń­czony główką, tzw. oliwka), którą prze­pro­wa­dza się przez świa­tło żyły aż do miej­sca wcze­śniej pod­wią­za­nego. Po prze­cię­ciu obu koń­ców żyły i przy­wią­za­niu ich do sondy, usuwa się sondę wraz z całą żyłą. Póź­niej, przez małe, kil­ku­mi­li­me­trowe nacię­cia wycina się kolejno pętle żyla­ków i prze­cina żyły prze­szy­wa­jące z uszko­dzo­nymi zastaw­kami. Nie zawsze konieczne jest usu­wa­nie całej żyły odpisz­cze­lo­wej. Jeśli jej zastawki w oko­licy kolana są pra­wi­dłowe i nie prze­pusz­czają wstecz­nie krwi, chi­rurg usuwa tylko odci­nek udowy żyły wraz z nie­szczel­nymi zastaw­kami.
 • Od kil­ku­na­stu lat sto­suje się też usu­wa­nie żyla­ków metodą zamra­ża­nia (krio­chi­rur­gia). Ope­ra­cja różni się od kla­sycz­nej ope­ra­cji Bab­cocka tym, że zamiast zwy­kłej sondy sto­suje się taką, któ­rej koń­cówkę (oliwkę) można ochło­dzić. Po obni­że­niu tem­pe­ra­tury do 80°C, gdy war­stwa wewnętrzna żyły “przy­klei” się do oliwki, sondę usuwa się wraz z żyłą. Po zamro­że­niu usuwa się poszcze­gólne żylaki przez cię­cia na udzie i pod­udziu. Można rów­nież zamro­zić całą żyłę odpisz­cze­lową bez usu­wa­nia, bowiem w następ­stwie zamro­że­nia docho­dzi do obkur­cze­nia się i uszko­dze­nia jej war­stwy wewnętrz­nej, a to pro­wa­dzi do zara­sta­nia żyły. Zaro­śnię­cie nie­wy­dol­nej żyły odpisz­cze­lo­wej można rów­nież spo­wo­do­wać, sto­su­jąc koagu­la­cję, czyli wysoką tem­pe­ra­turę wytwa­rzaną przez roz­grzaną koń­cówkę wpro­wa­dzo­nej do żyły spe­cjal­nej elek­trody  lub pro­mie­niami lasera.

Ponie­waż lecze­nie chi­rur­giczne żyla­ków nie usuwa przy­czyny cho­roby, tylko jej następ­stwa, nawet po pra­wi­dłowo wyko­na­nej ope­ra­cji cho­roba może powró­cić na sku­tek nie­wy­dol­no­ści tych żył powierz­chow­nych i prze­szy­wa­ją­cych, które w cza­sie ope­ra­cji były pra­wi­dłowe. Nawroty żyla­ków wystę­pują u około 20% ope­ro­wa­nych.

Przy­go­to­wa­nie do zabiegu

Droga Pacjentko/Drogi Pacjen­cie, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu, a także usta­lić, jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzymałaś/eś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przy­bli­że­niu okres rekon­wa­le­scen­cji. W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem usu­nię­cia żyla­ków kończyn/y infor­mu­jemy, że Pacjent powi­nien zacho­wać nastę­pu­jące zale­ce­nia:

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu:

 • mor­fo­lo­gia
 • płytki krwi
 • jono­gram
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR)
 • glu­koza
 • HBS-anty­gen
 • HCV-prze­ciw­ciała
 • USG Dopplera(już przed wizytą)
 • Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia odpo­wied­nich badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich oso­bi­ście albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com) do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od przyj­mo­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych, tj. acardu, polo­cardu itd. Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną. W dniu roz­po­czę­cia lecze­nia zaleca się zdję­cie sztucz­nych rzęs oraz udo­stęp­nie­nie paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 • W dniu zabiegu Pacjent/ka sta­wia się o okre­ślo­nej godzi­nie w kli­nice na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z Pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (oprócz wyni­ków badań wska­zane jest rów­nież przy­nie­sie­nie ze sobą  doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).
 • Pacjent pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł i nie pił mini­mum 6 godzin przed zabie­giem, a następ­nie składa pod­pisy pod: zgodą na zabieg, zgodą na znie­czu­le­nie, kartą wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego – po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie Pacjent udaje się pod opieką pie­lę­gniarki do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­ka­zany na salę ope­ra­cyjną zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych zabie­gów w danym dniu. Kolej­ność zabie­gów ustala lekarz.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 1. Po zabiegu Pacjent/ka zostaje na oddziale pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu aż do dnia następ­nego.
 2. W razie potrzeby należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe oraz anty­bio­tyki.
 3.  Po zabiegu Pacjent powi­nien spa­ce­ro­wać codzien­nie około godziny.
 4. Opa­tru­nek uci­skowy nie może być zdej­mo­wany na noc ani do kąpieli przez okres 5–7 dni – zależ­nie od zale­ceń leka­rza.
 5. W przy­padku wystą­pie­nia bar­dzo sil­nego obrzęku, zaczer­wie­nie­nia koń­czyny, sil­nego bólu i wzro­stu tem­pe­ra­tury w cza­sie nosze­nia opa­trunku lub w kilka dni po jego zdję­ciu, należy nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się z leka­rzem pro­wa­dzą­cym. Wizyta nie­pla­no­wana jest bez­płatna.
 6.  Zało­żony opa­tru­nek nie prze­szka­dza w wyko­ny­wa­niu codzien­nych czyn­no­ści i pracy. Należy uni­kać dłuż­szego sta­nia lub sie­dze­nia. W pierw­szych dwóch dniach po zabiegu, w przy­padku poja­wie­nia się bole­sno­ści, poleca się łagod­nie dzia­ła­jący śro­dek prze­ciw­bó­lowy
 7. Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 2–3 tygo­dnie.
 8. Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów kon­tro­l­nych.
 9.  Moż­liwe efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, obrzęk i zasi­nie­nie ope­ro­wa­nej oko­licy.
 10. Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia ope­ro­wa­nej oko­licy przez okres 3 mie­sięcy.
 11. Mogą wystą­pić nie­po­żą­dane reak­cje w postaci zmian aler­gicz­nych, np. pokrzywki po nastrzyk­nię­ciu lekami, aler­gii na pla­ster, otarć skóry od ban­daża.

Prze­ciw­wska­za­nia do ope­ra­cji

 • Zabie­gów nie prze­pro­wa­dza się u Pacjentki/a: z czyn­nym owrzo­dze­niem na koń­czy­nie, prze­wle­kłym nie­do­krwie­niem koń­czyn dol­nych, nowo­two­rem,  w sta­nie ciąży.
 • Cięż­kie stany cho­ro­bowe (cho­roba nie­do­krwienna serca, zabu­rze­nia rytmu serca, nie­wy­dol­ność krą­że­nia, cięż­kie nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, nie­wy­dol­ność odde­chowa, zabu­rze­nia elek­tro­li­towe) sta­no­wią  także zasad­ni­czo prze­ciw­wska­za­nie do ope­ra­cji żyla­ków koń­czyn dol­nych. Jed­nak więk­szość pacjen­tów cier­pią­cych z powodu wymie­nio­nych cho­rób można odpo­wied­nio przy­go­to­wać do zabiegu ope­ra­cyj­nego pod warun­kiem dobrej współ­pracy chi­rurga i ane­ste­zjo­loga z leczą­cym Pacjenta inter­ni­stą (leka­rzem rodzin­nym). Jeżeli jed­nak, pomimo sta­ran­nego przy­go­to­wa­nia Pacjenta, leka­rze zade­cy­dują, że zabieg ope­ra­cyjny sta­nowi zbyt duże ryzyko dla cho­rego, należy poprze­stać na meto­dach lecze­nia zacho­waw­czego.
operacja na zylaki - cena