Chirurgia ogólna – Centrum Medyczne Bieńkowski Bydgoszcz


Chi­rur­gia ogólna
to dział medy­cyny zaj­mu­jący się roz­po­zna­wa­niem i lecze­niem ope­ra­cyj­nym narzą­dów roz­miesz­czo­nych w nie­mal wszyst­kich rejo­nach ciała, cho­rób skóry, ura­zów doty­czą­cych koń­czyn i usu­wa­nie zmian skórnych.Każdy zabieg jest poprze­dzony wywia­dem z pacjen­tem, aby jak naj­le­piej poznać pro­blem i go sku­tecz­nie wyeli­mi­no­wać. Zabiegi prze­pro­wa­dzane są zazwy­czaj w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, więc są bez­bo­le­sne i po zabiegu moż­liwy jest szybki powrót do codzien­nych czyn­no­ści.  W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy zabiegi prze­pro­wa­dzają wyspe­cja­li­zo­wani chi­rur­dzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem.