Centrum Medyczne

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy jest pry­wat­nym zakła­dem opieki zdro­wot­nej, zapro­jek­to­wa­nym i wybu­do­wa­nym jako szpi­tal o pro­filu zabie­go­wym speł­nia­ją­cym normy Unii Euro­pej­skiej. Jego dyrek­to­rem jest świa­to­wej klasy spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej oraz chi­rur­gii pla­stycz­nej i rekon­struk­cyj­nej – dr Wie­sław Bień­kow­ski.  

Nasz Szpi­tal powstał w roku 2003 sta­no­wiąc kon­ty­nu­ację ponad 11-let­niej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nego przez dr Bień­kow­skiego Gabi­netu Chi­rur­gii Pla­stycz­nej. Celem utwo­rze­nia tak nowo­cze­snego obiektu było stałe pod­no­sze­nie jako­ści usług. Tym samym speł­niamy ocze­ki­wa­nia naszych Pacjen­tów, któ­rzy chcą i mogą być leczeni przez naj­lep­szych spe­cja­li­stów w bez­piecz­nych i kom­for­to­wych warun­kach w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę medyczną oraz sprzęt reno­mo­wa­nych firm, zgod­nie ze stan­dar­dami obo­wią­zu­ją­cymi w Euro­pie. Per­so­nel Cen­trum Medycz­nego sta­no­wią doświad­czeni spe­cja­li­ści zapew­nia­jący naj­wyż­szy poziom prze­pro­wa­dza­nych ope­ra­cji. Nasz sta­ran­nie dobrany zespół pie­lę­gniar­ski gwa­ran­tuje pro­fe­sjo­nalną i tro­skliwą opiekę w miłej atmos­fe­rze.

Bio­rąc pod uwagę główny pro­fil dzia­ła­nia, ser­cem szpi­tala jest bar­dzo nowo­cze­sny kli­ma­ty­zo­wany blok ope­ra­cyjny. W jego skład wcho­dzą dwie sale ope­ra­cyjne z lami­nar­nym prze­pły­wem powie­trza, sale przy­go­to­wa­nia pacjenta i ope­ra­to­rów, wła­sna ste­ry­li­za­cja oraz sala wybu­dzeń. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wana insta­la­cja audio­wi­zu­alna daje moż­li­wość bez­po­śred­niej dwu­kie­run­ko­wej trans­mi­sji obrazu i dźwięku z sal ope­ra­cyj­nych do sali kon­fe­ren­cyj­nej.

Oddział posiada kom­for­towe sale cho­rych i salę poope­ra­cyj­nego nad­zoru, wypo­sa­żone w insta­la­cję przy­zy­wową per­so­nelu, łazienkę, TV i tele­fon przy łóżku pacjenta. Dys­po­nu­jemy rów­nież luk­su­sową i zaciszną czę­ścią gościnną prze­zna­czoną zwłasz­cza dla pacjen­tów zamiej­sco­wych i obco­kra­jow­ców pra­gną­cych w dys­kre­cji po ope­ra­cji dłu­żej pozo­stać pod naszą opieką, jak rów­nież dla osób im towa­rzy­szą­cych. Do dys­po­zy­cji naszych Pacjen­tów jest zamknięty par­king. Obiekt jest wypo­sa­żony w sys­tem kamer zewnętrz­nych i wewnętrz­nych, oraz posiada nowo­cze­sny sys­tem alar­mowy moni­to­ro­wany przez ochronę. W pro­jek­cie szpi­tala uwzględ­niono wszel­kie udo­god­nie­nia archi­tek­to­niczne dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Zapew­niamy Pań­stwu kom­for­towe warunki pobytu, a przede wszyst­kim jakość i bez­pie­czeń­stwo usług medycz­nych, reali­zo­wa­nych przez wyso­kiej klasy per­so­nel i przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szego sprzętu.

Ser­decz­nie zapra­szam Pań­stwa do naszego szpi­tala i życzę peł­nej satys­fak­cji z doko­na­nego wyboru.

podpis