Pogromcy zmarszczek. Poznaj mocne trio!

Zmarszczki nie są mile widziane, mimo to się poja­wiają. Po pro­stu pew­nego dnia zauwa­żasz, że też już je masz. I zapewne dzi­wisz się, że to tak szybko. Może mach­niesz ręką, bo są nie­wiel­kie i pra­wie ich nie widać, ale może posta­no­wisz pozbyć się ich, bo jed­nak nie dodają uroku, a jest ich znacz­nie wię­cej niż jesz­cze rok temu. Jeśli Ty i zmarszczki nie two­rzy­cie zgra­nego duetu i koniecz­nie chcesz je wyeli­mi­no­wać ze swego życia, a przy­naj­mniej twa­rzy, musisz wybrać sto­sowną metodę. Jest ich kilka, więc masz w czym wybie­rać. Zanim jed­nak krzyk­niesz ,,botoks” lub zawo­łasz ,,skal­pel”, zobacz, co ofe­ruje Ci nowo­cze­sna medy­cyna este­tyczna.

Czy­taj dalej

Kłopotliwe sprawy intymne. Jak poradzić sobie z przerostem warg sromowych?

Prze­ro­śnięte wargi sro­mowe to zło­żony pro­blem este­tyczno-zdro­wotny. Panie, które zetknęły się z tą jakże przy­krą dole­gli­wo­ścią, wie­dzą dosko­nale, ile kło­po­tów spra­wia posia­da­nie tzw. far­tuszka hoten­toc­kiego. Wydłu­żone, wysta­jące wargi mniej­sze utrud­niają cho­dze­nie, jazdę na rowe­rze, a cza­sem także współ­ży­cie. Przy­czy­niają się do zmniej­sze­nia satys­fak­cji z życia sek­su­al­nego, stają się powo­dem kom­plek­sów. Dodat­kowo, powo­dują częst­sze infek­cje intymne, podraż­nie­nia, stany zapalne. Jeśli więc prze­rost warg sro­mo­wych jest znaczny i staje się przy­czyną mniej­szych bądź więk­szych dole­gli­wo­ści, warto zasta­no­wić się nad spo­so­bem usu­nię­cia nie­chcia­nego ,,far­tuszka”. Dosko­na­łym roz­wią­za­niem jest zabieg labio­pla­styki, czyli korek­cji warg sro­mo­wych. Jak wygląda i czego możesz się spo­dzie­wać po pla­styce miejsc intym­nych?

Czy­taj dalej

plastyka powiek

Co z oczu to z serca. Jak zapanować nad szybkim starzeniem okolic oczu?

Skóra wokół oczu jest wyjąt­kowo wraż­liwa, cienka, deli­katna, nara­żona na dzia­ła­nie róż­nych nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków. Czy zawsze obcho­dzisz się z nią jak należy? Pew­nie nie. Nie zawsze udaje się zmyć przed snem maki­jaż, wkle­pać odpo­wiedni krem. Nie zawsze dieta jest prze­my­ślana, a dawka snu wystar­cza­jąca. Fakty są takie, że nie nad wszyst­kim jeste­śmy w sta­nie zapa­no­wać i przed wszyst­kim się uchro­nić. Życie w biegu, stres, zmę­cze­nie i upły­wa­jący czas odbi­jają się na naszym wyglą­dzie i pozo­sta­wiają ślad na ciele. Także na naszych powie­kach i oko­li­cach oczu. To tam naj­czę­ściej poja­wiają się pierw­sze zmarszczki mimiczne, skóra dość szybko wiot­czeje, traci jędr­ność, poja­wiają się tzw. worki pod oczami. Spoj­rze­nie staje się smutne, melan­cho­lijne i zmę­czone. Opa­da­jące powieki mogą także zabu­rzać pra­wi­dłowe widze­nie, sta­jąc się pro­ble­mem medycz­nym. Zasta­na­wiasz się, czy już zawsze tak będzie? Nie musisz się mar­twić, ponie­waż za pomocą zabiegu ble­fa­ro­pla­styki możesz popra­wić kon­dy­cję swo­ich powiek i spra­wić, że skóra wokół oczu odzy­ska sprę­ży­stość, jędr­ność i młody wygląd.

Czy­taj dalej

Zachwycać młodzieńczym wyglądem brzucha, czyli kilka słów o tajemniczej abdominoplastyce

Choć na co dzień nie eks­po­nu­jemy tej czę­ści ciała, zda­rza się, że jej wygląd nie budzi naszego zachwytu. Sto­jąc przed lustrem, krzy­wimy się na widok obwi­słej skóry, licz­nych roz­stę­pów, które upstrzyły nasz brzuch. Zasta­na­wiamy się, jak tu wyjść na plażę, zapre­zen­to­wać się w kostiu­mie kąpie­lo­wym? I wiemy już, że musimy wybrać ten, który zakryje nasze nie­do­sko­na­ło­ści. Z żalem odda­lamy się od półek z pięk­nymi, dwu­czę­ścio­wymi hitami tego lata. Nie­stety, po kilku cią­żach trzeba zapo­mnieć o zgrab­nym brzu­chu – tłu­ma­czymy sobie po cichu. Ale czy na pewno? Czy jeste­śmy ska­zane na jed­no­czę­ściowy kostium już na zawsze? Może jed­nak da się coś zro­bić z tym naszym mało ide­al­nym brzu­chem?

Czy­taj dalej

modelowanie sylwetki - efekty

Odzyskaj piękną sylwetkę dzięki dwóm niezwykłym zabiegom. Poznaj Body Tite i Body Jet

Nic nie trwa wiecz­nie i któ­re­goś dnia zauwa­żasz, że Twoja skóra nie jest już tak jędrna, sprę­ży­sta i gładka jak nie­gdyś. Pew­nie tar­gają Tobą wtedy różne uczu­cia, zdzi­wie­nie, nie­do­wie­rza­nie, smu­tek, a może złość. Nie jesteś gotowa na takie zmiany! Spo­koj­nie, są spo­soby na to, abyś znowu mogła odzy­skać radość i zado­wo­le­nie ze swo­ich kształ­tów i kon­dy­cji skóry. Co prawda, czasu cof­nąć się nie da, co gor­sza, zatrzy­mać też nie, ale już oszu­kać go – można spró­bo­wać. Jeśli chcesz odczu­wać satys­fak­cję, patrząc w lustro, sprawdź, w jaki spo­sób możesz wymo­de­lo­wać syl­wetkę. Jakie zabiegi ma do zaofe­ro­wa­nia medy­cyna este­tyczna? Zobacz, jak działa Body Tite i Body Jet. Czy­taj dalej

chirurgia plastyczna piersi

Cztery sposoby na piękniejsze piersi, czyli jak chirurg poprawia naturę

Piersi. Powie­dziano i napi­sano o nich naprawdę sporo. A każda kobieta mogłaby dopo­wie­dzieć jesz­cze swoją histo­rię. Atry­but kobie­co­ści, ele­ment ciała, któ­rym chcemy się szczy­cić, a który, co tu dużo mówić, ma także wspa­niałą rolę do ode­gra­nia w naszym życiu. Ich zna­cze­nia nie spo­sób prze­ce­nić, a szumu, który wokół nich powstaje nie spo­sób nie usły­szeć. Prawda jest jesz­cze inna, nie zawsze jeste­śmy zado­wo­lone z biu­stu, któ­rym obda­rzyła nas natura. A to za małe, a to za duże. Cza­sem tracą jędr­ność, opa­dają zmę­czone ciążą lub dłu­gim kar­mie­niem. Powo­dów do nie­za­do­wo­le­nia jest naprawdę dużo. Na szczę­ście ist­nieje wiele roz­wią­zań tego pro­blemu. Od odpo­wied­niej bie­li­zny począw­szy, na zabie­gach chi­rur­gicz­nych skoń­czyw­szy. Jeśli potrze­bu­jesz jedy­nie drob­nego wspar­cia, zaopatrz się w odpo­wied­nio dobrane sta­niki, ale jeśli szu­kasz roz­wią­zań naprawdę sku­tecz­nych, sprawdź, jak może Ci pomóc chi­rur­gia pla­styczna piersi. Czy­taj dalej

body tite - liposukcja

Rozbijamy cellulit – poznaj metody i wybierz

Gro­ma­dzący się na brzu­chu, udach, bio­drach, łyd­kach i ramio­nach tłuszcz łączy jedna cecha – nie­na­wi­dzisz go! Gdy­byś miała cza­ro­dziej­ską różdżkę, spra­wi­ła­byś, żeby znik­nął lub spły­nął w miej­sca, gdzie naprawdę by się przy­dał, np. w oko­lice biu­stu. Nie­stety, jest to nie­moż­liwe, bo nie masz cza­ro­dziej­skiej różdżki. Masz nato­miast do dys­po­zy­cji różne rodzaje lipo­suk­cji! Wybierz jeden z nich – kla­syczną, Body Jet lub Body Tite. Wskaż obszar, a lekarz z naszej kli­niki usu­nie z niego nie­chcianą tkankę tłusz­czową raz na zawsze lub prze­szczepi ją w inne miej­sce. Czary – nie, chi­rur­gia este­tyczna! Poznaj jej magiczne moż­li­wo­ści! Czy­taj dalej

liposukcja piersi - efekty

Męska sylwetka z problemami – chirurgia estetyczna

Jesteś męż­czy­zną i dbasz o wygląd – to teraz natu­ralne!  Nie chcesz, żeby szpe­ciły Cię wielki brzuch czy obwi­słe ramiona. Także powięk­szone sutki mogą sta­no­wić dla Cie­bie  źró­dło dys­kom­fortu, a taki pro­blem poja­wia się nie­raz w okre­sie doj­rze­wa­nia lub z wie­kiem i jest zazwy­czaj kon­se­kwen­cją zabu­rzeń hor­mo­nal­nych. Jeżeli nie­po­koi Cię nad­miar tkanki tłusz­czo­wej na brzu­chu czy w innych obsza­rach ciała, a nie możesz jej poko­nać ćwi­cze­niami, pomyśl o medy­cy­nie este­tycz­nej. Bez względu na przy­czyny gro­ma­dze­nia się nie­chcia­nego tłusz­czyku, ist­nieje moż­li­wość zwal­cze­nia tego pro­blemu dzięki sku­tecz­nym meto­dom z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej. Poznaj je już dziś! Czy­taj dalej

zabiegi odchudzajace na uda

Uda, które wabią smukłością

Zbyt masywne, pokryte brzydką skórką poma­rań­czową… Wstyd poka­zać je na plaży czy base­nie… Czy cza­sem nie myślisz w ten spo­sób o swo­ich udach? A prze­cież chcia­ła­byś eks­po­no­wać je opa­lone w peł­nej kra­sie i nie bać się szor­tów, zwłasz­cza że kli­mat wciąż się ocie­pla. Pró­bo­wa­łaś diety, ćwi­czeń, zabie­gów i nic. Nie martw się, wiele kobiet ma taki pro­blem. Wybierz jak one moż­li­wo­ści medy­cyny este­tycz­nej i zain­te­re­suj się lipo­suk­cją, prze­zna­czoną wyłącz­nie dla tej czę­ści ciała. Ten zabieg spo­wo­duje, że sta­niesz się dumną posia­daczką zgrab­nych ud i wyru­szysz do sklepu na poszu­ki­wa­nie mod­nych spode­nek lub spód­niczki mini. Czy­taj dalej

nici liftingujace - efekty

Poznaj moc niezwykłych nici liftingujących

Wraz z wie­kiem na Two­jej twa­rzy poja­wiają się zmarszczki? Nie martw się – jest moż­li­wość, aby Ci pomóc! Nici bio­re­wi­ta­li­zu­jące to rewo­lu­cyjny spo­sób odmło­dze­nia twa­rzy, a nawet całego ciała, poprzez przy­wró­ce­nie wcze­śniej­szego młod­szego wize­runku. Ope­ra­cja polega na wzmoc­nie­niu skóry przez sia­teczkę z nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych, która pod­trzy­muje tkanki mięk­kie twa­rzy i zapo­biega jej defor­ma­cji (np. opa­da­niu). Same nici po cza­sie ule­gają bio­de­gra­da­cji, ale zanim się roz­pusz­czą i wchłoną, zaczną sty­mu­lo­wać two­rze­nie się nowego kola­genu i ela­styny w Two­jej skó­rze. Brzmi kusząco? Zde­cy­duj się na ten zabieg nie tylko dla twa­rzy. Możesz także zre­wi­ta­li­zo­wać swój dekolt, oko­lice biu­stu, ramiona czy nogi. Boisz się zastrzy­ków czy cięć chi­rur­gicz­nych – postaw na nici liftin­gu­jące! Czy­taj dalej