zabieg na plaski brzuch

Abdominoplastyka – sposób na płaski brzuch po ciąży i odchudzaniu

Abdo­mi­no­pla­styka to ope­ra­cja brzu­cha wska­zana dla osób, któ­rym prze­szka­dza nad­mier­nie luźna skóra. Zabieg daje efekty, takie jak pła­ski brzuch bez wiot­kiej, nad­mier­nie roz­cią­gnię­tej skóry oraz wyraź­nie zmniej­sza obwód ciała. Obwi­sła skóra na brzu­chu po rady­kal­nym odchu­dza­niu czy okre­sie ciąży czę­sto nie pozwala zapo­mnieć o utra­co­nych kilo­gra­mach i szpeci syl­wetkę, a zabieg z dzie­dziny chi­rur­gii pla­stycz­nej jest w takich przy­pad­kach naj­sku­tecz­niej­szą, a czę­sto jedyną metodą pozwa­la­jącą pozbyć się pro­blemu. Pla­styka brzu­cha to spo­sób na powrót do wyma­rzo­nej figury i pozby­cie się kom­plek­sów zarówno w przy­padku Pań, jak i Panów. Jak prze­biega zabieg, ile trwa rekon­wa­le­scen­cja po ope­ra­cji brzu­cha i czy warto zde­cy­do­wać się na abdo­mi­no­pla­stykę?

Czy­taj dalej
lampa led

Fototerapia Dermalux – wielozadaniowe światło LED

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux to zabieg wyko­rzy­stu­jący świa­tło ledowe. Tera­pia świa­tłem od dawna jest sto­so­wana do lecze­nia róż­nych scho­rzeń, a ostat­nio szcze­gólną popu­lar­no­ścią cie­szy się foto­te­ra­pia w der­ma­to­lo­gii i medy­cy­nie este­tycz­nej. Kiedy warto zde­cy­do­wać się na foto­te­ra­pię i na jakie efekty możemy liczyć? Naj­now­sza lampa Der­ma­lux LED, z któ­rej korzy­stamy w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski, emi­tuje ener­gię świetlną na trzech dłu­go­ściach, dzięki czemu urzą­dze­nie może być wyko­rzy­sty­wane m.in. do ujędr­nia­nia i odmła­dza­nia skóry, jak rów­nież mini­ma­li­zo­wa­nia roz­stę­pów, blizn, trą­dziku czy zmian łusz­czy­co­wych. Foto­te­ra­pia Der­ma­lux służy rów­nież jako metoda przy­spie­sza­jąca rege­ne­ra­cję skóry po innych, bar­dziej inwa­zyj­nych zabie­gach este­tycz­nych, jak np. mikro­der­ma­bra­zja, pla­styka powiek czy lifting twa­rzy.

Czy­taj dalej
plastyka nosa

Plastyka nosa dla zdrowia i urody

Pla­styka nosa to ope­ra­cja chi­rur­giczna, dzięki któ­rej możemy dia­me­tral­nie zmie­nić wygląd, a także popra­wić stan zdro­wia. Nos nie­sy­me­tryczny, zbyt duży, z gar­bem lub za mały, zadarty i nie­pro­por­cjo­nalny w sto­sunku do twa­rzy jest jed­nym z naj­częst­szych powo­dów, dla któ­rych decy­du­jemy się na zabieg w kli­nice medy­cyny este­tycz­nej.

Czy­taj dalej

Lifting twarzy – usuwanie wieloletnich zmian na twarzy i szyi

Lifting twa­rzy to jeden z tych zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej, który gwa­ran­tuje cał­ko­witą meta­mor­fozę i cof­nię­cie czasu o wiele lat. Na pełny lifting twa­rzy i szyi naj­czę­ściej decy­dują się osoby star­sze z widocz­nym zwiot­cze­niem skóry i sporą ilo­ścią zmarsz­czek, ale to nie wiek wyzna­cza gra­nicę zabiegu, a stan skóry i ogól­nego zdro­wia. Nasi pacjenci czę­sto wybie­rają rów­nież face­li­fting czę­ściowy, obej­mu­jący okre­ślone par­tie twa­rzy, co zależy od stop­nia utraty jędr­no­ści, czyli ilo­ści luź­nej skóry. Lifting twa­rzy polega na napię­ciu i usu­nię­ciu nad­miaru wiot­kiej skóry, co jed­nak nie zawsze eli­mi­nuje wszyst­kie zmarszczki, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o zmiany głę­bo­kie, wbu­do­wane w skórę. Nasi doświad­czeni leka­rze posta­rają się wytłu­ma­czyć, na czym polega pełny lifting twa­rzy, kiedy warto się na niego zde­cy­do­wać oraz na jakie efekty możesz liczyć.

Czy­taj dalej
wampirzy lifting

Nowatorskie metody leczenia osoczem bogatopłytkowym

Lecze­nie wyko­rzy­stu­jące oso­cze boga­to­płyt­kowe, okre­ślane rów­nież jako tera­pia PRP, zyskało ostat­nio opi­nie sku­tecz­nej metody rege­ne­ra­cyj­nej w przy­padku wielu scho­rzeń i zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej.

Czy­taj dalej
obkurczanie pochwy

Lepsze życie seksulane po zabiegu? Jak medycyna estetyczna pomaga zwiększyć satysfakcję ze współżycia?

Pro­blemy, takie jak luźna pochwa, zbyt duże czy małe wargi sro­mowe, mogą utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie, a przy oka­zji przy­czy­niać się do zmniej­sze­nia satys­fak­cji z życia sek­su­al­nego. Choć jesz­cze do nie­dawna kobiety oba­wiały się mówić o swo­ich pro­ble­mach, a tym bar­dziej szu­kać na nie spo­sobu, dziś gine­ko­lo­gia este­tyczna daje im sze­ro­kie moż­li­wo­ści popra­wia­nia wyglądu i kon­dy­cji narzą­dów intym­nych. Dziś rów­nież niczym wsty­dli­wym nie jest przy­zna­wa­nie się do swo­ich kło­po­tów i mówie­nie o koniecz­no­ści poprawy swego życia intym­nego. Wszel­kie defekty narzą­dów płcio­wych i wyni­ka­jące z nich nie­do­god­no­ści można eli­mi­no­wać, przy­czy­nia­jąc się do wzro­stu satys­fak­cji ze współ­ży­cia. Zabiegi z zakresu gine­ko­lo­gii este­tycz­nej mogą spra­wić, że kobieta poczuje się lepiej i pew­niej, a jej życie intymne zakwit­nie na nowo.

Czy­taj dalej
zabiegi na tradzik

Azac Peel w starciu z cerą trądzikową. Pielęgnacja skóry z problemami

Choć wydaje się, że kło­poty z cerą zare­zer­wo­wane są dla nasto­lat­ków czy osób w okre­sie pokwi­ta­nia, nie­stety rze­czy­wi­stość bywa inna. Cera trą­dzi­kowa może być pro­ble­mem nie­za­leż­nie od wieku, a brzyd­kie zmiany mogą towa­rzy­szyć nam latami. Zda­rza się rów­nież i tak, że sto­so­wane metody nie są sku­teczne, pre­pa­raty nie poma­gają, a zmiany tkwią na miej­scu. Kło­poty z cerą potra­fią sku­tecz­nie popsuć nasze samo­po­czu­cie, spra­wić, że swoje kon­takty towa­rzy­skie ogra­ni­czamy do mini­mum. W takich sytu­acjach warto rato­wać się zabie­gami z dzie­dziny kosme­to­lo­gii, które mogą sku­tecz­nie eli­mi­no­wać pro­blem. Jed­nym z takich dzia­łań, które popra­wiają stan skóry, jest peeling kwa­sem aze­la­ino­wym, zabieg Azac Peel. Tera­pia jest sku­teczna w przy­padku trą­dziku pospo­li­tego i różo­wa­tego, ale rów­nież pro­ble­mów cery naczyn­ko­wej, tłu­stej, ze skłon­no­ścią do łojo­toku. Zabieg pomaga zwal­czać przy­kre objawy towa­rzy­szące cho­ro­bom skóry, działa prze­ciw­za­pal­nie i anty­ok­sy­da­cyj­nie. Dodat­kowo roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia, nawilża i wygła­dza skórę.

Czy­taj dalej
przeszczep tluszczu

Lipofilling. Czy warto decydować się na transfer tłuszczu?

Lipo­fil­ling zwany jest także trans­fe­rem tłusz­czu lub lipo­trans­fe­rem. Zabieg sto­so­wany przez kli­niki medy­cyny este­tycz­nej umoż­li­wia pozby­cie się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej z pew­nych obsza­rów ciała oraz wymo­de­lo­wa­nie innych. Wła­sna tkanka tłusz­czowa jest dosko­na­łym i bez­piecz­nym natu­ral­nym wypeł­nia­czem. Zasto­so­wa­nie go nie wiąże się z ryzy­kiem odrzutu czy wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej. Za pomocą tkanki tłusz­czo­wej mode­lu­jemy ciała naszych pacjen­tów, powięk­szamy usta, popra­wiamy kształt poślad­ków, a także owal twa­rzy. W ten spo­sób uzu­peł­niamy rów­nież ubytki w postaci blizn poura­zo­wych lub poope­ra­cyj­nych. Lipo­fil­ling pomaga nam także prze­pro­wa­dzać rekon­struk­cje piersi po mastek­to­mii. Zasto­so­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej jest więc wszech­stronne, a nasi pacjenci mogą cie­szyć się bez­piecz­nymi i dosko­na­łymi efek­tami.

Czy­taj dalej
jett plasma

Bez skalpela, ale skutecznie! Jett Plasma, czyli lifting plazmą

Prze­glą­dasz się w lustrze i nie umiesz ukryć nie­za­do­wo­le­nia? Znów masz wra­że­nie, że zmarsz­czek przy­było, że sia­teczka wokół oczu robi się coraz gęst­sza? Z żalem stwier­dzasz, że nie wyglą­dasz tak dobrze, jak kilka lat temu. Ale to jesz­cze nie wszystko, po ciąży zostały roz­stępy, a cera stra­ciła kolo­ryt. Możesz pogo­dzić się z takim sta­nem rze­czy, tłu­ma­cząc sobie, że tak musi być. Rzecz w tym, że wła­śnie nie musi! Na pewno sły­sza­łaś nie raz o zabie­gach, które ofe­ruje medy­cyna este­tyczna, popra­wia­niu urody, likwi­do­wa­niu man­ka­men­tów i nie­do­sko­na­ło­ści. Wiesz zatem, że ist­nieje alter­na­tywa, nie musisz patrzeć z nie­za­do­wo­le­niem na swoje odbi­cie w lustrze, możesz znowu uśmiech­nąć się do sie­bie. Nie musisz bać się skal­pela! To nie jedyne roz­wią­za­nie, jakie dla Cie­bie mamy! Pro­po­nu­jemy Ci rów­nież zabieg z uży­ciem pla­zmy, który nie wymaga rekon­wa­le­scen­cji, nie zaj­muje dużo czasu, a jest naprawdę sku­teczny.

Czy­taj dalej
osocze bogatoplytkowe

Odkryj efekty działania osocza bogatopłytkowego!

Oso­cze boga­to­płyt­kowe pełni dziś ważną rolę w kilku dzie­dzi­nach medy­cyny. Sub­stan­cja ta poka­zała nowe moż­li­wo­ści w rege­ne­ra­cji skóry i zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wała lecze­nie kon­tu­zji, stała się jed­nym z naj­waż­niej­szych pre­pa­ra­tów wyko­rzy­sty­wa­nych przez medy­cynę rege­ne­ra­cyjną. Do nie­dawna tera­pia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym była dostępna wyłącz­nie dla spor­tow­ców, któ­rym zale­żało na szyb­kim powro­cie do zdro­wia po kon­tu­zji, i dla cele­bry­tów, pra­gną­cych jak naj­dłu­żej zacho­wać gładką skórę. Obec­nie z tego spo­sobu lecze­nia może sko­rzy­stać pra­wie każdy. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu oso­cza boga­to­płyt­ko­wego i efek­tach tera­pii.

Czy­taj dalej