Liposukcja – idealna sylwetka bez konieczności stosowania rygorystycznej diety

Marzysz o wymo­de­lo­wa­nej i szczu­płej syl­wetce, a jed­no­cze­śnie masz już dość sto­so­wa­nia nie­sku­tecz­nych diet odchu­dza­ją­cych i kato­wa­nia się na siłowni? Nie musisz już dłu­żej zmu­szać ciała do wzmo­żo­nej aktyw­no­ści rucho­wej i licze­nia kalo­rii, gdyż ist­nieje sku­teczna metoda na pozby­cie się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej. Lipo­suk­cja to młoda tech­nika mode­lo­wa­nia ciała znaj­du­jąca zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie i chi­rur­gii pla­stycz­nej. Zabieg lipo­suk­cji polega na odsy­sa­niu tłusz­czu z new­ral­gicz­nych obsza­rów ciała, a tym samym odzy­ska­niu pięk­nej figury i poprawy samo­po­czu­cia.

Czy­taj dalej

Powiększanie biustu – poznaj sposoby powiększania piersi i wybierz ten odpowiedni dla Ciebie

Piersi są atry­bu­tem kobie­co­ści – koja­rzą się nam z życio­dajną siłą, zmy­sło­wo­ścią, sek­sa­pi­lem, czyli wszyst­kim tym, co doty­czy kobiet. Każda z nas jest inna, ist­nieją więc różne roz­miary i kształty biu­stów. Nie­stety cza­sem bywa tak, że matka natura poską­piła nam tego, co jest naszą kobiecą domeną.Można pogo­dzić się z roz­mia­rem wła­snego biu­stu albo spró­bo­wać pomóc natu­rze i zde­cy­do­wać się na jego powięk­sze­nie. W dzi­siej­szych cza­sach chi­rur­gia pla­styczna i medy­cyna este­tyczna jest na tak zaawan­so­wa­nym pozio­mie, że moż­li­wo­ści powięk­sze­nia piersi jest wiele. Poznaj zatem spo­soby mode­lo­wa­nia biu­stu i dobierz ten odpo­wiedni dla sie­bie. Czy­taj dalej

Własny tłuszcz sprzymierzeńcem w walce o piękny wygląd

Nad­mierna tkanka tłusz­czowa gro­ma­dząca się w nie­któ­rych miej­scach ciała to praw­dziwa zmora więk­szo­ści kobiet. Panie nie zdają sobie jed­nak sprawy z tego, że można ją prze­kuć w ide­alny wygląd. Czę­sto kobieta w jed­nym miej­scu swo­jego ciała ma tłusz­czu za dużo, w innym zaś nie ma go wcale. Z pomocą wła­snej tkanki tłusz­czo­wej można sku­tecz­nie popra­wić swój wygląd. Tak zwana reim­plan­ta­cja tkanki tłusz­czo­wej to praw­dziwa rewo­lu­cja w dzie­dzi­nie medy­cyny este­tycz­nej. Czy­taj dalej

Modelowanie sylwetki poprzez odsysanie tkanki tłuszczowej

Zgrabną syl­wetkę można uzy­skać nie tylko przy pomocy ćwi­czeń fizycz­nych czy zdro­wej diety, ale także w spo­sób nie­wy­ma­ga­jący aktyw­nego wysiłku. Mowa tutaj o odsy­sa­niu nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej, co w języku medycz­nym okre­ślane jest mia­nem lipo­suk­cji. Ta forma wyszczu­pla­nia ciała coraz czę­ściej zyskuje na powo­dze­niu i jest popu­larna zarówno wśród kobiet, jak i męż­czyzn. Poznaj zalety lipo­suk­cji i dowiedz się wię­cej o  tym zabiegu. Czy­taj dalej

Korekcja silikonowych implantów piersi tkanką tłuszczową

Korek­cja sili­ko­no­wych implan­tów piersi tkanką tłusz­czową – wstępna ocena moż­li­wo­ści zabiegu i zwią­zane z nim powi­kła­nia.

Według Aeste­tic Sur­gery Jour­nal Advance  Access – cza­so­pi­sma zaj­mu­ją­cego się naj­now­szymi bada­niami ze świata chi­rur­gii este­tycz­nej – mode­lo­wa­nie sili­ko­no­wych implan­tów tłusz­czem to jedna z naj­lep­szych i naj­bez­piecz­niej­szych pro­po­zy­cji na rynku. Czy­taj dalej