zabiegi odchudzajace na uda

Uda, które wabią smukłością

Zbyt masywne, pokryte brzydką skórką poma­rań­czową… Wstyd poka­zać je na plaży czy base­nie… Czy cza­sem nie myślisz w ten spo­sób o swo­ich udach? A prze­cież chcia­ła­byś eks­po­no­wać je opa­lone w peł­nej kra­sie i nie bać się szor­tów, zwłasz­cza że kli­mat wciąż się ocie­pla. Pró­bo­wa­łaś diety, ćwi­czeń, zabie­gów i nic. Nie martw się, wiele kobiet ma taki pro­blem. Wybierz jak one moż­li­wo­ści medy­cyny este­tycz­nej i zain­te­re­suj się lipo­suk­cją, prze­zna­czoną wyłącz­nie dla tej czę­ści ciała. Ten zabieg spo­wo­duje, że sta­niesz się dumną posia­daczką zgrab­nych ud i wyru­szysz do sklepu na poszu­ki­wa­nie mod­nych spode­nek lub spód­niczki mini. Czy­taj dalej

plastyka brzucha - efekty

Abdominoplastyka, czyli zadbaj o wygląd swojego brzucha

Wiek, nie­wła­ściwa dieta, prze­byte ciąże – nawet nie zauwa­ży­łaś, kiedy Twój brzuch zdo­łał się zaokrą­glić na dobre, a fałdy nie znik­nęły nawet przy bar­dzo inten­syw­nych ćwi­cze­niach. Cóż, pozo­stają luźne ubra­nia albo powrót do daw­nej syl­wetki na dro­dze zabie­gów abdo­mi­no­pla­stycz­nych. To inge­ren­cja chi­rur­giczna, jed­nak nie musisz się jej bać. Jeśli jesz­cze masz wąt­pli­wo­ści, poczy­taj o tej meto­dzie. Nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, obwi­sła skóra, roz­stępy czy zwiot­cze­nia. To wszystko można sku­tecz­nie zli­kwi­do­wać. Naprawdę! Czy­taj dalej

powiększanie piersi - zabiegi

Perfekcyjne modelowanie piersi dzięki zabiegom plastycznym!

Jesteś kobietą, a więc marzysz o pięk­nym biu­ście. To natu­ralne. Nie­stety, nie czu­jesz się zado­wo­lona z tego, w co wypo­sa­żyła Cię natura, a przy­czyny Two­jego nie­za­do­wo­le­nia mogą rodzić fru­stra­cje i kom­pleksy. Jeśli masz zbyt małe piersi, być może nie czu­jesz się dosta­tecz­nie kobieca, jeśli Twój biust jest zbyt obfity, odczu­wasz to z kolei w nie­przy­jem­nych bólach krę­go­słupa. Wresz­cie… przez lata byłaś zado­wo­lona ze swo­ich piersi, ale upływ czasu dał o sobie znać. Tak czy ina­czej, możesz sobie pomóc. Spe­cja­li­ści naszej kli­niki pomogą Ci pod­jąć odpo­wied­nią dla Two­jego zdro­wia i urody decy­zję. Czy­taj dalej

odmladzanie twarzy - zabiegi

Znajdź wypełniacz dla siebie i odzyskaj młody wygląd!

Czas mija, a upływ lat nie jest korzystny dla Two­jej urody? Można się oczy­wi­ście z tym pogo­dzić, ale czy trzeba, zwłasz­cza jeśli nie­wielka korekta pozwoli Ci poczuć się znów piękną i młodą? Medy­cyna este­tyczna ofe­ruje wiele zabie­gów z uży­ciem tzw. wypeł­nia­czy. Naj­po­pu­lar­niej­szymi na rynku są tzw. wypeł­nia­cze wchła­nialne, któ­rych zasto­so­wa­nie jest pro­ce­sem odwra­cal­nym, gdyż pre­pa­raty utrzy­mują się w orga­ni­zmie do dwóch lat. Pro­dukty wchła­nialne natych­mia­stowo popra­wiają wygląd skóry, odmła­dzają, a nawet pozwa­lają Ci uzy­skać mło­dzień­czy owal twa­rzy. Wybierz ten rodzaj kura­cji, ponie­waż zasłu­gu­jesz na to, aby być piękna, a nasi spe­cja­li­ści mogą Ci w tym pomóc! Czy­taj dalej

przeszczep tkanki tluszczowej - cena

Sylwetka jak marzenie, czyli o liposukcji ud, brzucha, pośladków i innych wariantach transferu tkanki tłuszczowej!

Uciąż­liwe diety, wie­lo­go­dzinne tre­ningi, a i tak syl­wetka nie speł­nia naszych ocze­ki­wań. Co zro­bić, z wie­kiem meta­bo­lizm zwal­nia, skóra wiot­czeje, a tłuszcz się odkłada. Nie zała­muj jed­nak rąk. Z pomocą może prze­cież przyjść chi­rur­gia este­tyczna. Można wymo­de­lo­wać syl­wetkę i uzy­skać jej ulu­biony kształt sprzed lat. Zadbaj o ciało, a prze­dłu­żysz efekt mło­do­ści i spra­wisz, że zosta­nie z Tobą na dłu­żej.  Czy­taj dalej

operacja plastyczna piersi - cena

Piersi – główny atrybut kobiecego piękna

Każda kobieta marzy o pięk­nym biu­ście. Nie­stety, wiele pań jest nie­za­do­wo­lo­nych z tego, w co wypo­sa­żyła je natura. Zbyt małe piersi mogą wywo­ły­wać kom­pleksy, zbyt duże obcią­że­nie krę­go­słupa i cho­roby.  Także upływ czasu nie działa korzyst­nie na tę par­tię ciała, dla­tego warto roz­wa­żyć pla­stykę biu­stu. Czy­taj dalej

odsysanie tluszczu - Bydgoszcz

Liposukcja Body Jet z modelowaniem piersi – piękna figurę po ciąży

Przed ciążą zachwy­camy nie­na­ganną figurą i zadba­nym wyglą­dem. Uro­dze­nie dziecka zmie­nia wszystko – nasze życie (poja­wia się maleńki czło­wiek) i ciało (skóra jest obwi­sła i nie­ela­styczna). Sta­ramy się zgu­bić zbędne kilo­gramy, ćwi­czymy, bie­gamy, cho­dzimy na fit­ness, dodat­kowo codzienne spa­cery z dziec­kiem, ale tłuszcz nie chce znik­nąć. Po ciąży na sku­tek hor­mo­nów prze­miana mate­rii zmie­nia się, nie spa­lamy tak dużo kalo­rii jak wcze­śniej. Roz­wią­za­niem na odzy­ska­nie figury sprzed ciąży może być lipo­suk­cja. Czy­taj dalej

lipotransfer bydgoszcz

Powiększanie biustu bez silikonu

Małe lub duże piersi to jedna z cech okre­śla­ją­cych naszą syl­wetkę. Nie­które kobiety cie­szą się miseczką w roz­mia­rze D, a dla nie­któ­rych duży biust jest udręką, powo­du­jącą ból ple­ców, odpa­rze­nia i pro­blem w dobra­niu gar­de­roby. To działa rów­nież w drugą stronę. Rze­sze kobiet cier­pią na kom­pleksy z powodu małych piersi. Nie pomo­gło utrwa­le­nie w zbio­ro­wej świa­do­mo­ści wize­runku chu­dej modelki o ledwo zary­so­wa­nym biu­ście. Wciąż znaj­dują się kobiety, które pra­gną obfi­tych i peł­nych piersi. Sta­niki z push-upem to tylko czę­ściowe roz­wią­za­nie, a sili­ko­nowe implanty nie zawsze są akcep­towne. Czy­taj dalej

Odsysanie tłuszczu – metoda na piękną i szczupłą sylwetkę

Diety, ćwi­cze­nia, masa wyrze­czeń… i nic. Kto z nas nie zna tego uczu­cia? Piękne i zgrabne ciało to marze­nie nie­jed­nego z nas. Nie­stety nie­któ­rym oso­bom jest bar­dzo ciężko osią­gnąć pożą­dane rezul­taty. Wynika to z genów, a pro­blem ten nazy­wany jest miej­scową oty­ło­ścią, która para­dok­sal­nie doty­czy rów­nież osób szczu­płych. W takim przy­padku naj­le­piej spraw­dzi się lipo­suk­cja. Dowiedz się co to takiego, jak prze­biega i czy jest to zabieg prze­zna­czony dla cie­bie. Czy­taj dalej

Zastosowanie lipotransferu w zabiegu powiększania i rekonstrukcji piersi

Pełne, kobiece kształty sta­no­wią o naszej atrak­cyj­no­ści. Nie­stety nie jest zależne od nas to, w jakim stop­niu matka natura wypo­saży nas w piękne kształty. Zda­rza się, że geny przy­dały nam krą­gło­ści w bio­drach i na poślad­kach, nato­miast piersi są sto­sun­kowo za małe i nie pasują do reszty ciała. W takiej sytu­acji zasad­nym wydaje się sko­rzy­sta­nie z zabiegu powięk­sza­nia piersi, który przy­wróci nam atrak­cyj­ność i pozwoli pozbyć się kom­plek­sów, a wszystko za sprawą auto­lo­gicz­nego prze­szczepu tłusz­czu. Nowo­cze­sna chi­rur­gia pla­styczna wyko­rzy­stu­jąca trans­fer wła­snej tkanki tłusz­czo­wej stwa­rza rów­nież moż­li­wość zmniej­sze­nia lub zre­kon­stru­owa­nia piersi po prze­by­tej mastek­to­mii. Czy­taj dalej