lipofilling piersi

Czy zabieg powiększania piersi autogenną tkanką tłuszczową jest bezpieczny?

Sze­roko pojęte dąże­nie do dosko­na­ło­ści obej­muje dziś wiele dzie­dzin życia. Jedną z nich jest oczy­wi­ście wygląd. Wiele pań pod­daje się zabie­gom odmła­dza­ją­cym twarz i mode­lu­ją­cym ciało. Oko­licą zasłu­gu­jącą na szcze­gólną uwagę są kobiece piersi. Roz­wój medy­cyny este­tycz­nej daje w tym zakre­sie wiele moż­li­wo­ści. Powstają coraz to now­sze, mniej inwa­zyjne roz­wią­za­nia, które przy­no­szą bar­dzo satys­fak­cjo­nu­jące efekty.

Czy­taj dalej

Powiększanie piersi autogenną tkanką tłuszczową. Fakty i mity

Piersi to nie tylko sym­bol kobie­co­ści, lecz także ele­ment, który odgrywa nie­zwy­kle ważną rolę w postrze­ga­niu wła­snego ciała. Wpływa na jakość życia, naszą samo­ocenę i dodaje pew­no­ści sie­bie. W przy­padku, gdy jego jakość lub wiel­kość jest nie­za­do­wa­la­jąca, można się­gnąć po roz­wią­za­nia z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, które umoż­li­wiają nada­nie mu pożą­da­nego kształtu. Zna­ko­mita metodą z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, która wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom kobiet, chcą­cych wymo­de­lo­wać i uwy­dat­nić swój biust bez wsz­cze­pia­nia implan­tów, jest powięk­sze­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową. W naszej kli­nice ten zabieg wyko­ny­wany jest przez doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, co pozwala osią­gnąć zado­wa­la­jące i dłu­go­trwałe rezul­taty.

Czy­taj dalej

Jak wygląda rekonwalescencja po plastyce brzucha (abdominoplastyce)?

Coraz wię­cej pacjen­tów, chcą­cych pozbyć się nad­miaru tłusz­czu i sko­ry­go­wać wygląd swo­jego brzu­cha, decy­duje się na wyko­na­nie abdo­mi­no­pla­styki. Popu­larna pla­styka brzu­cha jest zabie­giem umoż­li­wia­ją­cym osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych i trwa­łych efek­tów. Wbrew nie­któ­rym opi­niom, nie jest obar­czony poważ­nymi powi­kła­niami i kon­se­kwen­cjami zdro­wot­nymi. Wręcz prze­ciw­nie – na tle innych zabie­gów jest metodą bez­pieczną, z któ­rej mogą sko­rzy­stać pacjenci w róż­nymi wieku.

Czy­taj dalej

Liposukcja – doskonały sposób na piękną sylwetkę w każdym wieku!

Są miej­sca, gdzie tkanka tłusz­czowa lubi gro­ma­dzić się naj­bar­dziej. Nie bez przy­czyny mówimy, że ,,pój­dzie nam w boczki”. Naj­czę­ściej narze­kamy na nie­po­żą­dany tłuszcz w oko­licy bio­der, brzu­cha czy też ud. Nie­kiedy nad­mier­nie roz­ra­stają nam się także ramiona, co jed­nak zdaje się rza­dziej prze­szka­dzać. Co zatem zro­bić, jeśli nie jeste­śmy zado­wo­leni z naszej syl­wetki? Warto zasta­no­wić się nad metodą, która z powo­dze­niem sto­so­wana jest w medy­cy­nie este­tycz­nej i pozwala na wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki. Spo­so­bem na uzy­ska­nie pięk­nych kształ­tów może być lipo­suk­cja, znana także jako odsy­sa­nie tłusz­czu.

Czy­taj dalej

Zgrabne uda i ramiona, czyli piękna sylwetka tej jesieni!

Czy zbyt obszerne uda czy ramiona prze­szka­dzają Ci i nie pozwa­lają cie­szyć się piękną złotą jesie­nią? Kom­plek­sów możesz pozbyć się, wybie­ra­jąc zabieg lipo­suk­cji. To dosko­nały spo­sób na pozby­cie się zbęd­nego tłusz­czu nagro­ma­dzo­nego w takich miej­scach, jak uda czy ramiona. Przy tym metoda jest zupeł­nie bez­pieczna i mało inwa­zyjna.

Czy­taj dalej

Zachwycać młodzieńczym wyglądem brzucha, czyli kilka słów o tajemniczej abdominoplastyce

Choć na co dzień nie eks­po­nu­jemy tej czę­ści ciała, zda­rza się, że jej wygląd nie budzi naszego zachwytu. Sto­jąc przed lustrem, krzy­wimy się na widok obwi­słej skóry, licz­nych roz­stę­pów, które upstrzyły nasz brzuch. Zasta­na­wiamy się, jak tu wyjść na plażę, zapre­zen­to­wać się w kostiu­mie kąpie­lo­wym? I wiemy już, że musimy wybrać ten, który zakryje nasze nie­do­sko­na­ło­ści. Z żalem odda­lamy się od półek z pięk­nymi, dwu­czę­ścio­wymi hitami tego lata. Nie­stety, po kilku cią­żach trzeba zapo­mnieć o zgrab­nym brzu­chu – tłu­ma­czymy sobie po cichu. Ale czy na pewno? Czy jeste­śmy ska­zane na jed­no­czę­ściowy kostium już na zawsze? Może jed­nak da się coś zro­bić z tym naszym mało ide­al­nym brzu­chem?

Czy­taj dalej

modelowanie sylwetki - efekty

Odzyskaj piękną sylwetkę dzięki dwóm niezwykłym zabiegom. Poznaj Body Tite i Body Jet

Nic nie trwa wiecz­nie i któ­re­goś dnia zauwa­żasz, że Twoja skóra nie jest już tak jędrna, sprę­ży­sta i gładka jak nie­gdyś. Pew­nie tar­gają Tobą wtedy różne uczu­cia, zdzi­wie­nie, nie­do­wie­rza­nie, smu­tek, a może złość. Nie jesteś gotowa na takie zmiany! Spo­koj­nie, są spo­soby na to, abyś znowu mogła odzy­skać radość i zado­wo­le­nie ze swo­ich kształ­tów i kon­dy­cji skóry. Co prawda, czasu cof­nąć się nie da, co gor­sza, zatrzy­mać też nie, ale już oszu­kać go – można spró­bo­wać. Jeśli chcesz odczu­wać satys­fak­cję, patrząc w lustro, sprawdź, w jaki spo­sób możesz wymo­de­lo­wać syl­wetkę. Jakie zabiegi ma do zaofe­ro­wa­nia medy­cyna este­tyczna? Zobacz, jak działa Body Tite i Body Jet. Czy­taj dalej

chirurgia plastyczna piersi

Cztery sposoby na piękniejsze piersi, czyli jak chirurg poprawia naturę

Piersi. Powie­dziano i napi­sano o nich naprawdę sporo. A każda kobieta mogłaby dopo­wie­dzieć jesz­cze swoją histo­rię. Atry­but kobie­co­ści, ele­ment ciała, któ­rym chcemy się szczy­cić, a który, co tu dużo mówić, ma także wspa­niałą rolę do ode­gra­nia w naszym życiu. Ich zna­cze­nia nie spo­sób prze­ce­nić, a szumu, który wokół nich powstaje nie spo­sób nie usły­szeć. Prawda jest jesz­cze inna, nie zawsze jeste­śmy zado­wo­lone z biu­stu, któ­rym obda­rzyła nas natura. A to za małe, a to za duże. Cza­sem tracą jędr­ność, opa­dają zmę­czone ciążą lub dłu­gim kar­mie­niem. Powo­dów do nie­za­do­wo­le­nia jest naprawdę dużo. Na szczę­ście ist­nieje wiele roz­wią­zań tego pro­blemu. Od odpo­wied­niej bie­li­zny począw­szy, na zabie­gach chi­rur­gicz­nych skoń­czyw­szy. Jeśli potrze­bu­jesz jedy­nie drob­nego wspar­cia, zaopatrz się w odpo­wied­nio dobrane sta­niki, ale jeśli szu­kasz roz­wią­zań naprawdę sku­tecz­nych, sprawdź, jak może Ci pomóc chi­rur­gia pla­styczna piersi. Czy­taj dalej

body tite - liposukcja

Rozbijamy cellulit – poznaj metody i wybierz

Gro­ma­dzący się na brzu­chu, udach, bio­drach, łyd­kach i ramio­nach tłuszcz łączy jedna cecha – nie­na­wi­dzisz go! Gdy­byś miała cza­ro­dziej­ską różdżkę, spra­wi­ła­byś, żeby znik­nął lub spły­nął w miej­sca, gdzie naprawdę by się przy­dał, np. w oko­lice biu­stu. Nie­stety, jest to nie­moż­liwe, bo nie masz cza­ro­dziej­skiej różdżki. Masz nato­miast do dys­po­zy­cji różne rodzaje lipo­suk­cji! Wybierz jeden z nich – kla­syczną, Body Jet lub Body Tite. Wskaż obszar, a lekarz z naszej kli­niki usu­nie z niego nie­chcianą tkankę tłusz­czową raz na zawsze lub prze­szczepi ją w inne miej­sce. Czary – nie, chi­rur­gia este­tyczna! Poznaj jej magiczne moż­li­wo­ści! Czy­taj dalej

liposukcja piersi - efekty

Męska sylwetka z problemami – chirurgia estetyczna

Jesteś męż­czy­zną i dbasz o wygląd – to teraz natu­ralne!  Nie chcesz, żeby szpe­ciły Cię wielki brzuch czy obwi­słe ramiona. Także powięk­szone sutki mogą sta­no­wić dla Cie­bie  źró­dło dys­kom­fortu, a taki pro­blem poja­wia się nie­raz w okre­sie doj­rze­wa­nia lub z wie­kiem i jest zazwy­czaj kon­se­kwen­cją zabu­rzeń hor­mo­nal­nych. Jeżeli nie­po­koi Cię nad­miar tkanki tłusz­czo­wej na brzu­chu czy w innych obsza­rach ciała, a nie możesz jej poko­nać ćwi­cze­niami, pomyśl o medy­cy­nie este­tycz­nej. Bez względu na przy­czyny gro­ma­dze­nia się nie­chcia­nego tłusz­czyku, ist­nieje moż­li­wość zwal­cze­nia tego pro­blemu dzięki sku­tecz­nym meto­dom z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej. Poznaj je już dziś! Czy­taj dalej