zabiegi upiększające

Kiedy warto skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej?

Kobiety marzą o gład­kiej, młodo wyglą­da­ją­cej skó­rze. Jed­nak w ciągu życia wiele z nich boryka się z róż­nymi nie­do­sko­na­ło­ściami, takimi jak trą­dzik, prze­bar­wie­nia, zna­miona, bli­zny, nad­miar tkanki tłusz­czo­wej i cel­lu­lit. W doj­rza­łym wieku nato­miast każdy zmaga się z ozna­kami sta­rze­nia się, takimi jak wiot­kość skóry, zmarszczki i bruzdy. Roz­wią­za­niem dla wielu pro­ble­mów skóry i ciała mogą być zabiegi medy­cyny este­tycz­nej. Na ogół cechują się one więk­szą sku­tecz­no­ścią i szyb­szymi efek­tami niż tra­dy­cyjne metody, np. sto­so­wa­nie kosme­ty­ków.

Czy­taj dalej

Kiedy warto skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej?

Z zabie­gów z zakresu chi­rur­gii este­tycz­nej korzy­sta coraz wię­cej osób, które dążą do pozby­cia się wszel­kich defek­tów i uzy­ska­nia nie­na­gan­nie wyglą­da­ją­cej syl­wetki. Wśród Pacjen­tów prze­wa­żają kobiety, jed­nak sporą część sta­no­wią także pano­wie. Efekty zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej potra­fią być nie­oce­nione. Wraz z poprawą wyglądu danej oko­licy możemy odzy­skać pew­ność sie­bie i zado­wo­le­nie ze swo­jego wize­runku. Obec­nie chi­rur­gia pla­styczna umoż­li­wia popra­wie­nie nie­mal każ­dej czę­ści ludz­kiego ciała. Dowiedz się wię­cej o tym, kiedy warto z niej sko­rzy­stać i na jakie efekty możesz liczyć!

Czy­taj dalej

Poznaj możliwości medycyny regeneracyjnej!

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna jest prze­ło­mową dzie­dziną medy­cyny, która stale się roz­wija i posze­rza zakres swo­ich moż­li­wo­ści. Zada­niem zabie­gów medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej jest uspraw­nia­nie odbu­dowy tka­nek, przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia i zastę­po­wa­nie sta­rych komó­rek nowymi. Dzięki nim moż­liwe jest wyle­cze­nie ura­zów, wad wro­dzo­nych, opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i popra­wie­nie nie­do­sko­na­ło­ści. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu i moż­li­wo­ściach medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej!

Czy­taj dalej

lipofilling piersi

Czy zabieg powiększania piersi autogenną tkanką tłuszczową jest bezpieczny?

Sze­roko pojęte dąże­nie do dosko­na­ło­ści obej­muje dziś wiele dzie­dzin życia. Jedną z nich jest oczy­wi­ście wygląd. Wiele pań pod­daje się zabie­gom odmła­dza­ją­cym twarz i mode­lu­ją­cym ciało. Oko­licą zasłu­gu­jącą na szcze­gólną uwagę są kobiece piersi. Roz­wój medy­cyny este­tycz­nej daje w tym zakre­sie wiele moż­li­wo­ści. Powstają coraz to now­sze, mniej inwa­zyjne roz­wią­za­nia, które przy­no­szą bar­dzo satys­fak­cjo­nu­jące efekty.

Czy­taj dalej

operacja nosa

Dla kogo plastyka nosa?

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że wygląd nosa jest klu­czowy dla ogól­nego wyglądu twa­rzy. Osoby, które cie­szą się zgrab­nymi, regu­lar­nymi nosami, są zazwy­czaj postrze­gane jako bar­dziej atrak­cyjne ze względu na łagodny wyraz twa­rzy. Osoby, któ­rych nosy są powo­dem do kom­plek­sów, mogą zde­cy­do­wać się na korek­cję. Zada­niem pla­styki jest popra­wie­nie wyglądu nosa, a w nie­któ­rych przy­pad­kach także uspraw­nie­nie jego funk­cjo­nal­no­ści. Wiele osób rezy­gnuje z pod­da­nia się zabie­gowi i godzi się na cią­głe nie­za­do­wo­le­nie ze swo­jego wyglądu, ze względu na obawę przed kom­pli­ka­cjami lub nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cymi rezul­ta­tami. Czy są one słuszne? Czy pla­styka nosa nie­sie ze sobą ryzyko nie­po­żą­da­nych efek­tów?

Czy­taj dalej

Medycyna estetyczna: kiedy poprawia wygląd, a kiedy rujnuje urodę?

Więk­szość z nas marzy o pięk­nym i mło­dym wyglą­dzie. W tym celu dbamy o odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję, regu­lar­nie korzy­stamy z zabie­gów w gabi­ne­tach kosme­tycz­nych i czer­piemy z moż­li­wo­ści, jakie zapew­niają nam naj­now­sze metody lecze­nia. Medy­cyna este­tyczna od lat pro­po­nuje roz­wią­za­nia pozwa­la­jące nie tylko na poprawę naszego wyglądu, lecz także pozby­cie się uciąż­li­wych kom­plek­sów. W prak­tyce jed­nak nie­prze­my­ślane lecze­nie lub zbyt duża ilość zabie­gów może spra­wić, że osią­gniemy efekt odwrotny do zamie­rzo­nego. Z tego też powodu każdy zabieg z zakresu medy­cyny este­tycz­nej powi­nien być prze­my­ślany i podyk­to­wany fak­tyczną potrzebą.

Czy­taj dalej

Powiększanie piersi autogenną tkanką tłuszczową. Fakty i mity

Piersi to nie tylko sym­bol kobie­co­ści, lecz także ele­ment, który odgrywa nie­zwy­kle ważną rolę w postrze­ga­niu wła­snego ciała. Wpływa na jakość życia, naszą samo­ocenę i dodaje pew­no­ści sie­bie. W przy­padku, gdy jego jakość lub wiel­kość jest nie­za­do­wa­la­jąca, można się­gnąć po roz­wią­za­nia z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, które umoż­li­wiają nada­nie mu pożą­da­nego kształtu. Zna­ko­mita metodą z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, która wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom kobiet, chcą­cych wymo­de­lo­wać i uwy­dat­nić swój biust bez wsz­cze­pia­nia implan­tów, jest powięk­sze­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową. W naszej kli­nice ten zabieg wyko­ny­wany jest przez doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, co pozwala osią­gnąć zado­wa­la­jące i dłu­go­trwałe rezul­taty.

Czy­taj dalej

Plastyka nosa – mała i jednocześnie duża zmiana

Krzywy lub zde­for­mo­wany nos jest tego rodzaju kosme­tycz­nym defek­tem, który może sku­tecz­nie ode­brać radość życia i unie­moż­li­wić swo­bodne funk­cjo­no­wa­nie w rela­cjach towa­rzy­skich i zawo­do­wych. Brak samo­ak­cep­ta­cji, nie­ustanne przy­gnę­bie­nie, a nawet depre­sja to tylko jedne z moż­li­wych kon­se­kwen­cji takiego stanu rze­czy. Sku­tecz­nym roz­wią­za­niem, jakie pro­po­nu­jemy naszym pacjen­tom, jest pla­styka nosa. Rhi­no­pla­styka jest zabie­giem z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, który umoż­li­wia nada­nie tej czę­ści twa­rzy wyma­rzo­nego kształtu. Szybko i trwale roz­pra­wisz się z kom­plek­sem, z któ­rym zma­gasz się od lat.

Czy­taj dalej

Fototerapia Dermalux w regeneracji skóry po zabiegach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux, ofe­ro­wana w naszej kli­nice, jest prze­ło­mową metodą lecze­nia skóry, która w krót­kim cza­sie sty­mu­luje jej pro­cesy napraw­cze i rege­ne­ra­cyjne. Jest pole­cana nie tylko oso­bom, które chcia­łyby popra­wić jakość swo­jej skóry albo roz­pra­wić się z pro­ble­mami skór­nymi, lecz także tym, któ­rzy prze­szli zabieg z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej. W przy­padku inwa­zyj­nych zabie­gów foto­te­ra­pia Dema­lux pomoże nam szyb­ciej pozbyć się obrzę­ków i prze­bar­wień oraz przy­spie­szy pro­ces rege­ne­ra­cji skóry po zabie­gach este­tycz­nych. Dzięki tej meto­dzie lecze­nia jesz­cze szyb­ciej wró­cimy do peł­nej aktyw­no­ści, a nasza skóra w pełni ,,roz­kwit­nie’’. Wszystko to pod­czas nie­in­wa­zyj­nego, bez­bo­le­snego i przy­jem­nego zabiegu.

Czy­taj dalej

Jak wygląda rekonwalescencja po plastyce brzucha (abdominoplastyce)?

Coraz wię­cej pacjen­tów, chcą­cych pozbyć się nad­miaru tłusz­czu i sko­ry­go­wać wygląd swo­jego brzu­cha, decy­duje się na wyko­na­nie abdo­mi­no­pla­styki. Popu­larna pla­styka brzu­cha jest zabie­giem umoż­li­wia­ją­cym osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych i trwa­łych efek­tów. Wbrew nie­któ­rym opi­niom, nie jest obar­czony poważ­nymi powi­kła­niami i kon­se­kwen­cjami zdro­wot­nymi. Wręcz prze­ciw­nie – na tle innych zabie­gów jest metodą bez­pieczną, z któ­rej mogą sko­rzy­stać pacjenci w róż­nymi wieku.

Czy­taj dalej