Symulacja efektów zabiegu w trzech wymiarach? Tak działa system Crisalix 3D!

Cri­sa­lix 3D to nowa­tor­ski sys­tem kom­pu­te­rowy, który pozwala na symu­la­cję efek­tów ope­ra­cji pla­stycz­nej. Jest nie­zwy­kle przy­datny zarówno dla leka­rzy jak i pacjen­tów. Spo­dzie­wany rezul­tat zabiegu, np. kształt i roz­miar powięk­szo­nych piersi można obej­rzeć pod każ­dym kątem. Spe­cja­li­ści prze­wi­dują, że ten pro­gram to począ­tek rewo­lu­cji w chi­rur­gii pla­stycz­nej! Czy­taj dalej

Zastosowanie lipotransferu w zabiegu powiększania i rekonstrukcji piersi

Pełne, kobiece kształty sta­no­wią o naszej atrak­cyj­no­ści. Nie­stety nie jest zależne od nas to, w jakim stop­niu matka natura wypo­saży nas w piękne kształty. Zda­rza się, że geny przy­dały nam krą­gło­ści w bio­drach i na poślad­kach, nato­miast piersi są sto­sun­kowo za małe i nie pasują do reszty ciała. W takiej sytu­acji zasad­nym wydaje się sko­rzy­sta­nie z zabiegu powięk­sza­nia piersi, który przy­wróci nam atrak­cyj­ność i pozwoli pozbyć się kom­plek­sów, a wszystko za sprawą auto­lo­gicz­nego prze­szczepu tłusz­czu. Nowo­cze­sna chi­rur­gia pla­styczna wyko­rzy­stu­jąca trans­fer wła­snej tkanki tłusz­czo­wej stwa­rza rów­nież moż­li­wość zmniej­sze­nia lub zre­kon­stru­owa­nia piersi po prze­by­tej mastek­to­mii. Czy­taj dalej

Twarz jak z okładki czasopisma? Całkowita plastyka nosa

Korek­cja nosa to nie tylko próby upodob­nie­nia się do gwiazd show biz­nesu. Pla­styka tej czę­ści ciała daje moż­li­wość sko­ry­go­wa­nia man­ka­men­tów urody, pozby­cia się kom­plek­sów z powodu nosa nie pasu­ją­cego wiel­ko­ścią lub kształ­tem do twa­rzy. Dzięki zabie­gowi nie tylko możemy popra­wić wygląd nosa, ale też jego funk­cjo­no­wa­nie. W zależ­no­ści od ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów korek­cji pod­daje się część chrzestną lub kostną, a nie­kiedy obie czę­ści, co wów­czas okre­śla się mia­nem cał­ko­wi­tej pla­styki nosa. Czy­taj dalej

Wybierz lifting twarzy odpowiedni dla Ciebie

Nie­unik­nio­nym pro­ce­sem skóry naszej twa­rzy jest sta­rze­nie się. Wraz z wie­kiem dege­ne­rują się nasze włókna kola­ge­nowe i sprę­ży­ste odpo­wia­da­jące za utrzy­ma­nie ela­stycz­nej skóry bez bruzd. Współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna wypo­saża spe­cja­li­stów w narzę­dzia, pozwa­la­jące prze­dłu­żyć młody wygląd skóry, a także zni­we­lo­wać oznaki sta­rze­nia się. Na prze­strzeni lat ten dział medy­cyny roz­wi­nął wiele tech­nik dba­ją­cych o zdrowy wygląd naszej twa­rzy. Skupmy się na zabie­gach dopra­co­wa­nych i naj­efek­tyw­niej­szych. Czy­taj dalej

Nici Spring Thread ® – innowacja w liftingu twarzy i ciała

Nici Spring Thread ® to inno­wa­cyjny wyna­la­zek, który wyko­rzy­sty­wany jest pod­czas zabie­gów z zakresu medy­cyny este­tycz­nej oraz chi­rur­gii pla­stycz­nej. Swoje początki lokuje we Fran­cji, jed­nak jest już dostępny także w Pol­sce. Poznaj zalety dzia­ła­nia nici Spring Thread ® oraz zadbaj o swój młody wygląd w spo­sób bez­bo­le­sny i bez­pieczny! Czy­taj dalej

Poznaj JETT PLASMĘ – nowy sposób na piękny i młody wygląd

Tra­dy­cyjny lifting powoli zaczyna odcho­dzić do prze­szło­ści. Skal­pel i laser coraz wyraź­niej ustę­pują miej­sca nowo­cze­snym tech­ni­kom, które są mniej inwa­zyjne i bez­piecz­niej­sze. Jedną z nich jest zabieg z uży­ciem Jett Pla­smy Medi­cal. Urzą­dze­nie to zna­ko­mi­cie spraw­dza się nie tylko w redu­ko­wa­niu zmarsz­czek, ale także usu­wa­niu blizn i bro­da­wek. Czy­taj dalej

Endoskopowy lifting czoła z zastosowaniem implantu Endotine

Lifting czoła to jeden z rodza­jów liftingu twa­rzy, który jest skon­kre­ty­zo­wany, ponie­waż doty­czy tylko jed­nej par­tii na powierzchni twa­rzy, a nie jej cało­ści. Jego nazwa – lifting endo­sko­powy – pocho­dzi od rodzaju implantu Endo­tine, który wyko­rzy­stuje się pod­czas prze­pro­wa­dze­nia tego zabiegu. Nie każda z kli­nik medycz­nych ofe­ruje taką ope­ra­cję chi­rur­giczną. Jed­nym z nie­licz­nych miejsc, w któ­rym znaj­dziesz pro­fe­sjo­nalne podej­ście pla­styka do zabiegu liftingu endo­sko­po­wego czoła, jest Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Dowiedz się, na czym polega lifting czoła, jak prze­biega zabieg oraz komu jest pole­cany! Czy­taj dalej

Artroskopia kolana

Artro­sko­pia kolana w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski. Nie­mal bez kole­jek!