Poznaj możliwości medycyny regeneracyjnej!

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna jest prze­ło­mową dzie­dziną medy­cyny, która stale się roz­wija i posze­rza zakres swo­ich moż­li­wo­ści. Zada­niem zabie­gów medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej jest uspraw­nia­nie odbu­dowy tka­nek, przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia i zastę­po­wa­nie sta­rych komó­rek nowymi. Dzięki nim moż­liwe jest wyle­cze­nie ura­zów, wad wro­dzo­nych, opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i popra­wie­nie nie­do­sko­na­ło­ści. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu i moż­li­wo­ściach medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej!

Czy­taj dalej

Fototerapia Dermalux w regeneracji skóry po zabiegach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux, ofe­ro­wana w naszej kli­nice, jest prze­ło­mową metodą lecze­nia skóry, która w krót­kim cza­sie sty­mu­luje jej pro­cesy napraw­cze i rege­ne­ra­cyjne. Jest pole­cana nie tylko oso­bom, które chcia­łyby popra­wić jakość swo­jej skóry albo roz­pra­wić się z pro­ble­mami skór­nymi, lecz także tym, któ­rzy prze­szli zabieg z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej. W przy­padku inwa­zyj­nych zabie­gów foto­te­ra­pia Dema­lux pomoże nam szyb­ciej pozbyć się obrzę­ków i prze­bar­wień oraz przy­spie­szy pro­ces rege­ne­ra­cji skóry po zabie­gach este­tycz­nych. Dzięki tej meto­dzie lecze­nia jesz­cze szyb­ciej wró­cimy do peł­nej aktyw­no­ści, a nasza skóra w pełni ,,roz­kwit­nie’’. Wszystko to pod­czas nie­in­wa­zyj­nego, bez­bo­le­snego i przy­jem­nego zabiegu.

Czy­taj dalej

Zbawienna moc światła. Fototerapia w leczeniu problemów skórnych

Świa­tło potrzebne jest nam do życia. W porze jesien­nej i zimo­wej łatwiej o przy­gnę­bie­nie, smu­tek i stany depre­syjne, głów­nie z powodu nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści świa­tła. Od dawna wiemy o tym, że świa­tłem można także leczyć. Wła­śnie dzięki tej wie­dzy roz­wi­nęła się metoda lecze­nia wielu dys­funk­cji i cho­rób zwana foto­te­ra­pią. Wpływa na pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu, sty­mu­luje pro­cesy rege­ne­ra­cyjne, popra­wia krą­że­nie krwi, wzmac­nia układ odpor­no­ściowy. Dzi­siej­sza medy­cyna wyko­rzy­stuje do lecze­nia wielu cho­rób barwne fil­try, bo każdy kolor świa­tła ina­czej na nas wpływa. Foto­te­ra­pia wyko­rzy­sty­wana jest w lecze­niu depre­sji, nad­ci­śnie­nia, zabu­rzeń snu i wielu pro­ble­mów skór­nych.

Czy­taj dalej

Wiecznie młoda. Cztery sposoby, aby czas stanął w miejscu

Dla jed­nych z nas czas jest bar­dziej łaskawy, dla innych mniej. Fak­tem jest jed­nak, że jak byśmy o sie­bie nie dbali i nie sta­rali się, wcze­śniej czy póź­niej poja­wią się na naszym ciele pierw­sze oznaki sta­rze­nia. Co prze­raża nas naj­bar­dziej i nie daje spo­koju? Może twarz poorana zmarszcz­kami, luźno zwi­sa­jąca skóra, a może nad­miar tłusz­czu. Panie czę­sto nie chcą pogo­dzić się z kon­dy­cją piersi, które tracą jędr­ność i znacz­nie się obni­żają. Brzuch po ciąży nie zawsze wygląda ide­al­nie, a liczne roz­stępy czy cel­lu­lit nie dodają ciału uroku. Pano­wie wraz z upły­wem czasu czę­sto stają się wła­ści­cie­lami obfi­tych brzu­chów i rzed­ną­cych inten­syw­nie fry­zur. Brzmi smutno i prze­ra­ża­jąco? Jed­nak nie jeste­śmy cał­kiem bez­silni, gdyż z pomocą przy­cho­dzi medy­cyna este­tyczna, pro­po­nu­jąc sze­reg zabie­gów, dzięki któ­rym możemy dłu­żej cie­szyć się mło­dym i pięk­nym wyglą­dem. Jak to moż­liwe? Co zro­bić, aby tak się stało? Poznaj 4 świetne metody na zatrzy­ma­nie czasu.

Czy­taj dalej

Skóra bez znamion, głowa bez zmartwień. Dlaczego warto usuwać znamiona skórne?

Więk­szość z nas ma na ciele jakąś bro­dawkę czy też drobne włók­niaki. Na co dzień nie myślimy o nich i nie trosz­czymy się zbyt­nio. Są nie­od­łączną czę­ścią naszego ciała i póki nic złego się z nimi nie dzieje, nie zawra­camy sobie głowy ich obec­no­ścią. Warto jed­nak zmie­nić spo­sób myśle­nia i wyprze­dzić nieco zda­rze­nia mogące nastą­pić. Lepiej zapo­bie­gać niż leczyć, dla­tego wszel­kie zmiany skórne należy skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą, aby ewen­tu­al­nie pozbyć się kło­potu. W pro­sty i szybki spo­sób możemy usu­nąć zna­miona, włók­niaki czy tłusz­czaki, dba­jąc o este­tykę naszej skóry, ale przede wszyst­kim zdro­wie.

Czy­taj dalej

Powstrzymaj czas i zmarszczki! PRP-like Therapy dla zawsze młodej skóry!

Sta­rze­nie się skóry to pro­ces nie­uchronny, który dotyka męż­czyzn i kobiety, wypę­dza­jąc cza­sem w stan smutku i rezy­gna­cji. Prze­cież nikt z nas nie chce się sta­rzeć! Medy­cyna este­tyczna wciąż opra­co­wuje coraz dosko­nal­sze metody i spo­soby na popra­wia­nie natury, ale także oszu­ki­wa­nie czasu. Dziś możemy wybie­rać wśród zabie­gów, które pozwolą nam wyglą­dać pięk­niej, mło­dziej, zdro­wiej. Musimy jed­nak pamię­tać, że my też mamy wiele do zro­bie­nia. Aby efekty utrzy­my­wały się jak naj­dłu­żej, należy zwró­cić uwagę na dietę i styl życia. Wspo­ma­gajmy się zatem zdro­wym odży­wia­niem i odpo­wied­nią dawką ruchu. O resztę zatrosz­czy się medy­cyna este­tyczna.

Czy­taj dalej

Pogromcy zmarszczek. Poznaj mocne trio!

Zmarszczki nie są mile widziane, mimo to się poja­wiają. Po pro­stu pew­nego dnia zauwa­żasz, że też już je masz. I zapewne dzi­wisz się, że to tak szybko. Może mach­niesz ręką, bo są nie­wiel­kie i pra­wie ich nie widać, ale może posta­no­wisz pozbyć się ich, bo jed­nak nie dodają uroku, a jest ich znacz­nie wię­cej niż jesz­cze rok temu. Jeśli Ty i zmarszczki nie two­rzy­cie zgra­nego duetu i koniecz­nie chcesz je wyeli­mi­no­wać ze swego życia, a przy­naj­mniej twa­rzy, musisz wybrać sto­sowną metodę. Jest ich kilka, więc masz w czym wybie­rać. Zanim jed­nak krzyk­niesz ,,botoks” lub zawo­łasz ,,skal­pel”, zobacz, co ofe­ruje Ci nowo­cze­sna medy­cyna este­tyczna.

Czy­taj dalej

plastyka powiek

Co z oczu to z serca. Jak zapanować nad szybkim starzeniem okolic oczu?

Skóra wokół oczu jest wyjąt­kowo wraż­liwa, cienka, deli­katna, nara­żona na dzia­ła­nie róż­nych nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków. Czy zawsze obcho­dzisz się z nią jak należy? Pew­nie nie. Nie zawsze udaje się zmyć przed snem maki­jaż, wkle­pać odpo­wiedni krem. Nie zawsze dieta jest prze­my­ślana, a dawka snu wystar­cza­jąca. Fakty są takie, że nie nad wszyst­kim jeste­śmy w sta­nie zapa­no­wać i przed wszyst­kim się uchro­nić. Życie w biegu, stres, zmę­cze­nie i upły­wa­jący czas odbi­jają się na naszym wyglą­dzie i pozo­sta­wiają ślad na ciele. Także na naszych powie­kach i oko­li­cach oczu. To tam naj­czę­ściej poja­wiają się pierw­sze zmarszczki mimiczne, skóra dość szybko wiot­czeje, traci jędr­ność, poja­wiają się tzw. worki pod oczami. Spoj­rze­nie staje się smutne, melan­cho­lijne i zmę­czone. Opa­da­jące powieki mogą także zabu­rzać pra­wi­dłowe widze­nie, sta­jąc się pro­ble­mem medycz­nym. Zasta­na­wiasz się, czy już zawsze tak będzie? Nie musisz się mar­twić, ponie­waż za pomocą zabiegu ble­fa­ro­pla­styki możesz popra­wić kon­dy­cję swo­ich powiek i spra­wić, że skóra wokół oczu odzy­ska sprę­ży­stość, jędr­ność i młody wygląd.

Czy­taj dalej

nici liftingujace - efekty

Poznaj moc niezwykłych nici liftingujących

Wraz z wie­kiem na Two­jej twa­rzy poja­wiają się zmarszczki? Nie martw się – jest moż­li­wość, aby Ci pomóc! Nici bio­re­wi­ta­li­zu­jące to rewo­lu­cyjny spo­sób odmło­dze­nia twa­rzy, a nawet całego ciała, poprzez przy­wró­ce­nie wcze­śniej­szego młod­szego wize­runku. Ope­ra­cja polega na wzmoc­nie­niu skóry przez sia­teczkę z nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych, która pod­trzy­muje tkanki mięk­kie twa­rzy i zapo­biega jej defor­ma­cji (np. opa­da­niu). Same nici po cza­sie ule­gają bio­de­gra­da­cji, ale zanim się roz­pusz­czą i wchłoną, zaczną sty­mu­lo­wać two­rze­nie się nowego kola­genu i ela­styny w Two­jej skó­rze. Brzmi kusząco? Zde­cy­duj się na ten zabieg nie tylko dla twa­rzy. Możesz także zre­wi­ta­li­zo­wać swój dekolt, oko­lice biu­stu, ramiona czy nogi. Boisz się zastrzy­ków czy cięć chi­rur­gicz­nych – postaw na nici liftin­gu­jące! Czy­taj dalej

korekta powiek - zabieg

Jak odmłodzić powieki i znów cieszyć się głębokim spojrzeniem? Czy blefaroplastyka jest dla mnie?

Znów te cie­nie pod oczami, a do tego okropna opu­chli­zna, jak­byś nie prze­spała któ­rejś nocy z rzędu? Nawet maki­jaż nie pomaga, trudno ukryć tyle nie­do­sko­na­ło­ści! Opa­da­jące powieki to nie tylko defekt kosme­tyczny. Cza­sem ogra­ni­czają pole widze­nia, unie­moż­li­wiają zakła­da­nie socze­wek kon­tak­to­wych czy nosze­nie oku­la­rów. Jeśli zauwa­żysz, że powieki nie speł­niają już swo­jej funk­cji ochron­nej, a zaczy­nają prze­szka­dzać, pomyśl o zabiegu ble­fa­ro­pla­styki. W naszym Cen­trum Medycz­nym udzie­limy Ci wszel­kich infor­ma­cji na temat zabiegu i pomo­żemy Ci się do niego przy­go­to­wać – przede wszyst­kim men­tal­nie. Czy­taj dalej